Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zeszyty Naukowe ZZS

 

Zabezpieczenie Społeczne
Teoria, Prawo, Praktyka


Witamy na stronie internetowej czasopisma Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS WNPiSM UW. Zachęcamy do zapoznania się z czasopismem, dotychczasowymi numerami i innymi ważnymi informacjami. Zapraszamy także do współpracy przy kolejnych numerach ZN ZZS.
ISSN 2299-2332

Czasopismo znajduje się w części B listy punktowanych czasopism naukowych MNiSW. Za opublikowanie artykułu w periodyku można otrzymać 3 punkty.

 
okladka1okladka2
okladka3okladka4

O czasopiśmie

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW  powstały w 2012 r. Były inicjatywą studentów, magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a także ludzi nauki, którzy uznali, że nadszedł czas na renesans kompleksowego podjęcia problematyki zabezpieczenia społecznego. Jest to wyraz aktywności akademickiej młodych osób, wspartych doświadczeniem uczonych starszych stażem i tytułem naukowym.

Pismo jest płaszczyzną zdobywania wyższego poziomu warsztatu naukowego i sposobu prezentacji swojej wiedzy. Jest także dopełnieniem tytułów wydawniczych będących już na rynku.

Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować założenia, takie jak:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród różnorodnych odbiorców,
 • podjęcie analizy prawnych, społecznych i ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zabezpieczenia społecznego,
 • wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.

Czasopismo podzielone zostało na następujące działy: Studia i Problemy (zagadnienia teoretyczne, prawne i praktyczne dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego), Sprawy Międzynarodowe (aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy), Orzecznictwo (wyroki sądów polskich i europejskich z zakresu zabezpieczenia społecznego i ich wpływ na praktykę stosowania prawa zabezpieczenia społecznego), Miscellanea (rozmaite informacje dotyczące funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego), Rozmowy z ekspertami (wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami), Kronika wydarzeń (sprawozdania z debat akademickich, organizowanych przez Zakład Zabezpieczenia Społecznego IPS UW oraz Studenckie Koło Naukowe Solidaritatis).

Inicjatywa czasopisma zyskała poparcie wybitnych ekspertów z kraju i zagranicznych ośrodków akademickich, którzy wyrazili zgodę na współpracę w różnej formie.

Dotychczas ukazały się cztery numery czasopisma. Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Dotychczasowe numery.

Pismo jest otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych. Mając na celu najszerszą integrację ekspertów zajmujących się zabezpieczeniem społecznym, zachęcamy do przedstawienia uwag oraz propozycji działań na przyszłość w celu rozwoju tego periodyku naukowego.

Aktualności

Informujemy, że trwa nabór tekstów do piątego i kolejnego numeru Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW.

Wiodącym tematem badawczym numeru piątego będzie szeroko pojęta problematyka świadczeń adresowanych do rodziny. Tradycyjnie zachęcamy również do przesyłania tekstów z innych dziedzin polityki publicznej. Termin przesyłania abstraktów artykułów to 31 stycznia 2016 r., natomiast termin przesyłania gotowych tekstów to 31 marca 2016 r.

Abstrakty oraz gotowe teksty prosimy przesyłać na adres email: zeszytynaukowezzs@gmail.com

Rada programowa

 • József Hajdú, prof. Uniwersytet Szeged, Węgry
 • Inetta Jędrasik-Jankowska, prof., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Yves Jorens, prof., Uniwersytet w Gandawie, Belgia
 • Nicole Kerschen, prof., Uniwersytet w Paryżu, Francja
 • Mirosław Księżopolski, prof., Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Simon Roberts, prof., Uniwersytet Nottingham, Wielka Brytania
 • Beata Samoraj-Charitonow, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Krassimira Sredkova, prof., Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
 • Tadeusz Szumlicz, prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Andrzej M. Świątkowski, prof., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jerzy Wratny, prof., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska

Redakcja

Redaktor naczelna: dr hab. Gertruda Uścińska, prof. UW
Sekretarze redakcji: mgr Konrad Kijewski mgr Stefan Kołucki (dawniej Janina Petelczyc, Paulina Roicka, Olga Kamińska)
Redaktor statystyczny: dr Zofia Szweda-Lewandowska
Projekt okładki: mgr Krzysztof Janek

Recenzenci współpracujący

 • Bożenna Balcerzak-Paradowska, dr hab., prof. nadzw., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • Zofia Czepulis-Rutkowska, dr, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • József Hajdú, prof. Uniwersytet Szeged, Węgry
 • Inetta Jędrasik-Jankowska, prof., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Yves Jorens, prof., Uniwersytet w Gandawie, Belgia
 • Nicole Kerschen, prof., Uniwersytet w Paryżu, Francja
 • Mirosław Księżopolski, prof., Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Grażyna Magnuszewska-Otulak, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Simon Roberts, prof., Uniwersytet Nottingham, Wielka Brytania
 • Beata Samoraj-Charitonow, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Krassimira Sredkova, prof., Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
 • Tadeusz Szumlicz, prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Andrzej M. Świątkowski, prof., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jerzy Wratny, prof., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • Cezary Żołędowski, prof. UW, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Procedura recenzowania

Dbając o najwyższe standardy artykułów publikowanych w czasopiśmie Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW, redakcja realizuje pięcioetapową procedurę recenzowania zgłaszanych tekstów. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają swoich tożsamości. 

W pierwszym etapie zgłaszane artykuły naukowe analizowane są przez sekretarza redakcji pod względem formalnym (objętość artykułu, informacje o autorze/autorach, podanie tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych (po polsku i angielsku), odpowiednia forma cytowań oraz podanie bibliografii). Niespełnienie wymagań formalnych skutkuje zwrotem tekstu do autora. 

Drugim etapem jest recenzja wewnętrzna dokonywana przez członków redakcji, a kryteria oceny odnoszą się do zgodności zgłoszonego artykułu z profilem czasopisma oraz naukowego charakteru tekstu.   

Trzeci etap procedury recenzowania to recenzja zewnętrzna dokonywana przez recenzentów zewnętrznych. Ma ona na celu ocenę istotności naukowej prezentowanego zagadnienia, oryginalności metody/ujęcia tematu, spójności i logiki przedstawionego wywodu, sformułowania i zrealizowania celu artykułu, a także poprawności argumentowania i wnioskowania. Recenzent, formułując ocenę zgłoszonego artykułu, wyraża jednoznaczną rekomendację: przyjęcie do druku bez poprawek, przyjęcie do druku po wprowadzeniu poprawek, odesłanie artykułu.

W czwartym etapie, gdy dopuszczenie tekstu do druku wymaga wprowadzenia poprawek, autor/autorzy mają możliwość udoskonalenia tekstu (zgodnie z sugestiami recenzenta) oraz ustosunkowania się do uwag recenzenta.

Piąty etap procedury recenzowania to zatwierdzenie przez redakcję tekstu do publikacji w czasopiśmie.

Pobierz Arkusz recenzji

Dotychczasowe numery

Dotychczas ukazały się trzy numery czasopisma. Pierwszy numer prezentował zagadnienia emerytalne, które omówione zostały w aspektach: prawnych, społecznych i ekonomicznych. Wiodącym tematem badawczym drugiego numeru była opieka długoterminowa (Long-Term Care – LTC). Trzeci numer podejmował problematykę kapitałowych systemów emerytalnych. Poniżej publikujemy spisy treści numerów, a także streszczenia artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.

Archiwalne numery czasopisma – można zakupić po przez Dom Wydawniczy Elipsa

Dla autorów

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social