Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zeszyty Naukowe ZZS

 

Zabezpieczenie Społeczne
Teoria, Prawo, Praktyka

 

Witamy na stronie internetowej czasopisma Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. (poprzedni tytuł: Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW). Zachęcamy do zapoznania się z czasopismem, dotychczasowymi numerami i innymi ważnymi informacjami. Zapraszamy także do współpracy przy kolejnych numerach ZN ZZS.

Numer sfinansowany przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wersja papierowa jest pierwotną wersją czasopisma. Wszystkie teksty są recenzowane.

Redakcja czasopisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”przestrzega standardów etyki rekomendowanych przez COPE – The Committe on Publication Ethics (Standardy etyki są opisane w zakładce „Etyka wydawnicza”).

Artykuły przesłane do czasopisma są recenzowane. Procedura recenzowania jest opisana w zakładce „Procedura recenzowania”.

ISSN 2299-2332

Czasopismo znajduje się w części B listy punktowanych czasopism naukowych MNiSW. Za opublikowanie artykułu w periodyku można otrzymać 3 punkty.

 
okladka1okladka2okladka3
okladka4

O czasopiśmie

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka (poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW)  powstały w 2012 r. Były inicjatywą studentów, magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a także ludzi nauki, którzy uznali, że nadszedł czas na renesans kompleksowego podjęcia problematyki zabezpieczenia społecznego. Jest to wyraz aktywności akademickiej młodych osób, wspartych doświadczeniem uczonych starszych stażem i tytułem naukowym.

Pismo jest płaszczyzną zdobywania wyższego poziomu warsztatu naukowego i sposobu prezentacji swojej wiedzy. Jest także dopełnieniem tytułów wydawniczych będących już na rynku.

Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować założenia, takie jak:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród różnorodnych odbiorców,
 • podjęcie analizy prawnych, społecznych i ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zabezpieczenia społecznego,
 • wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.

Czasopismo podzielone zostało na następujące działy: Studia i Problemy (zagadnienia teoretyczne, prawne i praktyczne dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego), Sprawy Międzynarodowe (aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy), Orzecznictwo (wyroki sądów polskich i europejskich z zakresu zabezpieczenia społecznego i ich wpływ na praktykę stosowania prawa zabezpieczenia społecznego), Miscellanea (rozmaite informacje dotyczące funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego), Rozmowy z ekspertami (wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami), Kronika wydarzeń (sprawozdania z debat akademickich, organizowanych przez Zakład Zabezpieczenia Społecznego IPS UW oraz Studenckie Koło Naukowe Solidaritatis).

Inicjatywa czasopisma zyskała poparcie wybitnych ekspertów z kraju i zagranicznych ośrodków akademickich, którzy wyrazili zgodę na współpracę w różnej formie.

Pismo jest otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych. Mając na celu najszerszą integrację ekspertów zajmujących się zabezpieczeniem społecznym, zachęcamy do przedstawienia uwag oraz propozycji działań na przyszłość w celu rozwoju tego periodyku naukowego.

Redakcja czasopisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” przestrzega standardów etyki rekomendowanych przez COPE – The Committe on Publication Ethics.

Artykuły przesłane do czasopisma są recenzowane. Procedura recenzowania jest opisana w zakładce „Procedura recenzowania”

Rada programowa

 • József Hajdú, prof. Uniwersytet Szeged, Węgry
 • Inetta Jędrasik-Jankowska, prof., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Yves Jorens, prof., Uniwersytet w Gandawie, Belgia
 • Nicole Kerschen, prof., Uniwersytet w Paryżu, Francja
 • Mirosław Księżopolski, prof., Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Simon Roberts, prof., Uniwersytet Nottingham, Wielka Brytania
 • Beata Samoraj-Charitonow, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Krassimira Sredkova, prof., Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
 • Tadeusz Szumlicz, prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Andrzej M. Świątkowski, prof., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jerzy Wratny, prof., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska

Redakcja

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Gertruda Uścińska
Sekretarze redakcji: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 – mgr Olga Kamińska, mgr Janina Petelczyc, mgr Paulina Roicka; od nr 7 – mgr Kamil Berrahal
Sekretarz numeru: nr 3 – mgr Krzysztof Janek, mgr Antoni Kolek; nr 4 – mgr Stefan Kołucki; nr 5 – mgr Antoni Kolek; nr 6 – mgr Beata Kaczyńska; nr 7 – mgr Beata Kaczyńska
Redaktor statystyczny: dr Zofia Szweda-Lewandowska
Projekt okładki: mgr Krzysztof Janek

Adres redakcji:

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka
Instytut Polityki Społecznej UW, 00-927 Warszawa, ul. Nowy Świat 67
tel./fax +48 22 826-66-52; +48 22 552-02-86
e-mail: zeszytynaukowezzs@gmail.com  
http://www.ips.uw.edu.pl/o-ips/zss/strona-5.html

Recenzenci współpracujący

 • Bożenna Balcerzak-Paradowska, dr hab., prof. nadzw., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • Zofia Czepulis-Rutkowska, dr, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • József Hajdú, prof. Uniwersytet Szeged, Węgry
 • Inetta Jędrasik-Jankowska, prof., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Yves Jorens, prof., Uniwersytet w Gandawie, Belgia
 • Nicole Kerschen, prof., Uniwersytet w Paryżu, Francja
 • Mirosław Księżopolski, prof., Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Grażyna Magnuszewska-Otulak, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Simon Roberts, prof., Uniwersytet Nottingham, Wielka Brytania
 • Beata Samoraj-Charitonow, dr, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Krassimira Sredkova, prof., Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
 • Tadeusz Szumlicz, prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Andrzej M. Świątkowski, prof., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jerzy Wratny, prof., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska
 • Cezary Żołędowski, prof. UW, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Procedura recenzowania

Dbając o najwyższe standardy artykułów publikowanych w czasopiśmie Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka (poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW) , redakcja realizuje pięcioetapową procedurę recenzowania zgłaszanych tekstów. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają swoich tożsamości. 

W pierwszym etapie zgłaszane artykuły naukowe analizowane są przez sekretarza redakcji pod względem formalnym (objętość artykułu, informacje o autorze/autorach, podanie tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych (po polsku i angielsku), odpowiednia forma cytowań oraz podanie bibliografii). Niespełnienie wymagań formalnych skutkuje zwrotem tekstu do autora. 

Drugim etapem jest recenzja wewnętrzna dokonywana przez członków redakcji, a kryteria oceny odnoszą się do zgodności zgłoszonego artykułu z profilem czasopisma oraz naukowego charakteru tekstu.   

Trzeci etap procedury recenzowania to recenzja zewnętrzna dokonywana przez recenzentów zewnętrznych. Ma ona na celu ocenę istotności naukowej prezentowanego zagadnienia, oryginalności metody/ujęcia tematu, spójności i logiki przedstawionego wywodu, sformułowania i zrealizowania celu artykułu, a także poprawności argumentowania i wnioskowania. Recenzent, formułując ocenę zgłoszonego artykułu, wyraża jednoznaczną rekomendację: przyjęcie do druku bez poprawek, przyjęcie do druku po wprowadzeniu poprawek, odesłanie artykułu.

W czwartym etapie, gdy dopuszczenie tekstu do druku wymaga wprowadzenia poprawek, autor/autorzy mają możliwość udoskonalenia tekstu (zgodnie z sugestiami recenzenta) oraz ustosunkowania się do uwag recenzenta.

Piąty etap procedury recenzowania to zatwierdzenie przez redakcję tekstu do publikacji w czasopiśmie.

Pobierz Arkusz recenzji

Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” przestrzega standardów etyki rekomendowanych przez COPE – The Committe on Publication Ethics.

Autor oświadcza, że tekst przesłany do publikacji jest jego oryginalnym dziełem. Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship redakcja wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający maszynopis.
Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.
Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, redakcja będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców itp).
W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

Dotychczasowe numery

Dla autorów

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social