Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Publikacje

Polska polityka społeczna okladka intPolska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013
Barbara Szatur-Jaworska.
Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN: 978-83-8017-100-8, Warszawa 2016.

Nauka o polityce społecznej należy do stosowanych (praktycznych) nauk społecznych. Charakterystyczne dla tej grupy dyscyplin naukowych jest formułowanie problemów badawczych pod wpływem obserwacji społecznej praktyki oraz wyłaniających się problemów i wyzwań. Takim wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Polski, podobnie jak dla wielu innych krajów, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje. (…) Zarówno wyniki badań opinii społecznej, jaki i przebieg debaty publicznej wskazują, że ani polskie państwo, ani polskie społeczeństwo nie są przygotowane na zmiany będące następstwem postępowania procesu starzenia się ludności. Istnieje wiele przyczyn tego niepokojącego stanu rzeczy, a jedną z nich jest prowadzona w przeszłości i w chwili obecnej polityka społeczna. Powinna ona być jednym z kluczowych instrumentów przygotowania kraju do zmian w strukturze wieku ludności, a tymczasem wydaje się, że polityka społeczna nie pomaga w realizacji tej misji, ale bywa też barierą. Utworzone wcześniej instytucje i wprowadzane we wcześniejszych latach świadczenia wykreowały grupy interesów, które obecnie sprzeciwiają się decyzjom niezbędnym z punktu widzenia celu, jakim jest przygotowanie społeczeństwa i gospodarki na głębokie i nieodwracalne zmiany w strukturze wieku ludności. Obiektywna ocena przyczyn tego stanu rzeczy, naukowe wyjaśnianie mechanizmów blokujących zmiany przystosowawcze jest ważnym zadaniem dla nauki o polityce społecznej. Równie ważne jest ustalenie przyczyn niedostatków polityki społecznej, której oddziaływanie pozwoliłoby na spowolnienie procesu starzenia się ludności poprzez oddziaływanie za niektóre jego przyczyny. Spojrzenie wstecz pozwala zatem zrozumieć zarówno uwarunkowania późnej reakcji polskiej polityki społecznej na starzenie się ludności, jak i na powody trudności z wprowadzaniem zmian, jakie stanowić mają racjonalną odpowiedź władz naszego kraju na niekorzystną zmianę w strukturze wieku ludności.

 fragment Wprowadzenia


Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej
Janina Petelczyc
Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN: 978-83-8017-092-6, Warszawa 2016, s. 240

„W zreformowanym systemie emerytalnym bezpieczeństwo socjalne przyszłych świadczeniobiorców będzie zależało od tego, na ile pracodawcy przejmą od państwa część odpowiedzialności za zachowanie przez pracowników dotychczasowego poziomu życia z okresu aktywności zawodowej, z czego – jak się wydaje – ani oni sami, ani pracobiorcy i chyba także wielu polityków, nie zdaje sobie dobrze sprawy. Instrumentem, który może temu służyć, są pracownicze programy emerytalne, tworzone przez pracodawców. Zwracam na to uwagę by podkreślić, jak bardzo ważną i aktualną problematykę autorka uczyniła przedmiotem swojej analizy. Jest to jednocześnie obszar zabezpieczenia społecznego, w którym różnorodność funkcjonujących rozwiązań instytucjonalnych jest bardzo duża. Dotyczy to zarówno instytucji istniejących w pojedynczych państwach jak i w całej grupie krajów rozwiniętych. Do tego dochodzi szereg wyzwań, przed jakimi stają współcześnie pracownicze programy emerytalne w związku z gruntownymi przemianami narodowych rynków pracy, wywołanych procesami globalizacji i kryzysem ekonomicznym, zapoczątkowanym w 2009 r.”

prof. dr hab. zw Mirosław Księżopolski


Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań
Albert Izdebski, Tomasz Mering,  Małgorzata Ołdak, Ryszard Szarfenberg,
Wydawnictwo Ars Nova, Warszawa, 2015.

„[…] przedłożony mi do recenzji raport uznaję za bardzo twórczy poznawczo, tak dla rozpoznania wielowymiarowych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce i ich kondycji, ale także dla kolejnych studiów (w formie monitoringu), jakie powinny być w przyszłości prowadzone (nie tylko w odniesieniu do spółdzielni socjalnych ale i innych podmiotów oferujących usługę zatrudnienia socjalnego). Skonstruowany, zastosowany i w sposób pogłębiony opisany na końcu raportu zestaw wskaźników, daje szansę na nową jakość w badaniach empirycznych skoncentrowanych na podmiotach, które pełnią ważne role we współczesnej polityce społecznej […] Autorzy przekraczają dotychczasowe ograniczone poznawczo studia i jednocześnie rekomendują stosowania podobnych perspektyw w przyszłości”

dr. hab. prof. UMK Arkadiusz Karwacki

Plik pdf


Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze
pod red. Cezarego Żołędowskiego, Małgorzaty Ołdak
Wydawnictwo Ars Nova, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-87433-92-5, s. 168.

Przedmiotem analiz podjętych w recenzowanym tomie jest przede wszystkim metodologia badań nad spółdzielczością socjalną (…), co istotne, w zderzeniu z dyskusją o powinnościach, zadaniach spółdzielni socjalnych w ramach systemu reintegracyjnego w Polsce. Kompetencje autorów poszczególnych opracowań, które złożyły się na jakość treści recenzowanej monografii, pozwoliły dyskutować o potrzebie i założeniach „efektywnej metodologii badań sektora spółdzielczości socjalnej” – gdzie nie tylko przyglądamy się poprawności dobranych wskaźników […], ale jednocze- śnie nie gubimy rozstrzygnięć pojęciowych (potrzeby różnych kategorii doświadczających marginalizacji w świecie społecznym, wzajemne pozycjonowanie podmiotów w systemie integracji społecznej, istota reintegracji w ogóle i w odniesieniu do różnych kategorii w kontekście roli spółdzielni socjalnych ze skutkami dla konstrukcji wskaźników w ramach monitoringów i adekwatnej metodyki). Autorzy znakomicie wywiązali się z postawionego sobie zadania […] Nie mam wątpliwości, że recenzowana monografia jest pozycją wartościową, a dyskusje w niej podjęte wzbogacają dyskurs, tak wokół powinności (ról) spółdzielczości socjalnej, jak i użytecznych sposobów weryfikowania efektów systemu instytucjonalnego polityki społecznej. To pozycja interesująca dla przedstawicieli środowiska akademickiego, choć jej adresatem są w pierwszej kolejności przedstawiciele ustawodawcy czyli administracja publiczna.

dr hab. prof. UMK Arkadiusz Karwacki

plik pdf


Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania
pod red. naukową Grażyny Firlit-Fesnak, Łukasza Łotockiego, Piotra W. Zawadzkiego,
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN: 978-83-7545-681-3, Warszawa 2016, s.216 (13,3 ark. wydaw.).

„Recenzowana praca zbiorowa wpisuje się w systematyczny i twórczo się kumulujący dorobek zespołu związanego z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego podejmującego problematyką migracyjną. Na szczególną uwagę zasługuje otwartość poznawcza przejawiająca się w krytycyzmie wobec wcześniejszych ustaleń badawczych, próba zachowania koniecznego dystansu wobec przesyconego silnymi emocjami i często wypełnionego dogmatami dyskursu publicznego i może przede wszystkim chęć analitycznego towarzyszenia gwałtownym przemianom obejmującym Europę i jej sąsiadów, skutkującymi bezprecedensowym kryzysem uchodź- czym oraz reakcjami ocierającymi się o instytucjonalną bezradność […]. Autorzy podejmują udaną próbę zmierzenia się z iluzją harmonii, której ulegli politycy, uczeni, ale także znaczące części społeczeństw wielu krajów europejskich na przełomie XX i XXI w. Nie jest to jednak próba wpisująca się w gorący dyskurs publiczny, raczej ma charakter zdystansowanej i chłodnej analizy opartej na rzetelnej analizie danych pochodzących z róż- nych źródeł […]. W recenzowanym tomie na uwagę zasługuje również logiczne i uporządkowane przedstawienie zagadnień w poszczególnych tekstach. Oprócz walorów poznawczych tom może być z powodzeniem wykorzystywany w dydaktyce jako rodzaj publikacji o cechach podręcznika. Jeszcze raz pragnę podkreślić otwartość poznawczą Autorów na różne podejścia zbliżające nas do rozumienia złożonych problemów związanych z migracjami w Europie.”

prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski


Bieda i płeć. Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej
Grażyna Firlit-Fesnak,
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN: 978-83-7545-628-8, Warszawa 2015, s.330 (20,5 ark. wydaw.).

„Książka podejmuje bardzo ważny problem relacji płci wobec współczesnych zasad funkcjonowania rynku, systemów zabezpieczenia społecznego w ramach różnych modeli polityki społecznej oraz skutków tych relacji uwidocznionych w strukturalnym i społecznym ubóstwie kobiet i ich rodzin w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Praca ta jest ważna poznawczo nie tylko ze względu na zakres i sposób analizy, lecz także przede wszystkim dlatego, że badany problem nie znika pomimo poprawy ogólnych warunków bytu, lecz trwa w większym zakresie w kryzysie gospodarczym i na ogół w mniejszym po wyjściu gospodarek z kryzysu. Praca ta dostarcza argumentów i wzmacnia dyskurs naukowy, publiczny i praktyczny, ponieważ podnosi problemy, które wymagają mocniejszego ich usytuowania w polityce społecznej i skuteczniejszego osłabiania negatywnych zjawisk i tendencji mających wpływ na ubóstwo kobiet i ich rodzin.”
prof. dr hab. Adam Kurzynowski

„Ujęcie tematu opracowania jest wieloaspektowe, oscylujące wokół nierówności niezawinionych, ich genezy, natury, konsekwencji. Autorka, przytaczając odpowiednio dobrane poglądy i dane, przedstawia własne interpretacje i oceny. Dotyczą one biedy, rodziny, struktur gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem położenia kobiety. Wielce trafnie podejmuje wątek kumulacji ryzyka niedostatku w rodzinach niepełnych, kiedy to z reguły obowiązki utrzymania i wychowania dziecka obciążają samotną matkę. Godny podkreślenia jest wysoki poziom erudycji autorki, znajomości wielu obcojęzycznych publikacji oraz umiejętność doboru licznych danych porównawczych.”

prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz


Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne
Grażyna Spytek-Bandurska,
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN: 978-83-7545-632-5, Warszawa 2015, s. 608 (obj. 38,3 ark. wydaw.).

Rozprawa jest nowatorską na gruncie polskim publikacją, która w kompleksowy sposób przestawia społeczne i prawne aspekty telepracy. Wnosi ona wiele nowych elementów i inspirujących myśli do naszej wiedzy o tej formie zatrudnienia. Autorka z powodzeniem pogodziła w rozprawie wymogi praktyczności i naukowości, co przesądza, że jest ona przydatna także dla pracodawców i pracobiorców oraz instytucji rządowych i rynku pracy. W rozważaniach nie ograniczono się tylko do enumeracji problemów, lecz podjęto także próbę sformułowania rekomendacji dla praktyki.
prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK)

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej
pod red. naukową C. Żołędowskiego, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyka,
Dom Wydawniczy Elipsa, ISBN: 978-83-8017-045-2, Warszawa 2015, 409 stron.

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej „Każdy, kto parał się w ostatnich latach konstruowaniem programów pomocnych w rozwiązywaniu problemów społecznych albo pisaniem dokumentów strategicznych służących państwu na różnych jego poziomach, wie doskonale, jak bardzo doskwiera brak całościowego i kompetentnego omówienia zmian w obszarze polityki społecznej oraz równie kompetentnego przeglądu narzędzi w rozmaitych obszarach życia społecznego (…). Otrzymujemy w końcu takie dzieło – czytelnie omawiające politykę społeczną w poakcesyjnej Polsce, w klarownej, uporządkowanej formie i przystępnej „pigułce”. (…) to ważna, a przede wszystkim bardzo pożyteczna książka.”
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. T. Szlendaka (UMK)

„Rzadko zdarzają się publikacje o tak przekrojowym charakterze, które jednocześnie zachowują spójność merytoryczną i zachęcają do lektury całości, a nie tylko wybranych fragmentów (…). książka „Dekada członkostwa…” uświadamia czytelnikowi, że choć Unia Europejska jest dla Polski ważnym źródłem inspiracji, funduszy i regulacji, to rozlegle obszary życia społecznego są kształtowane niezależnie od tych wpływów, w wyniku autonomicznych decyzji polskich rządów, podążania za globalnymi trendami, czy też po prostu na skutek spontanicznych procesów społecznych.”
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. M. Herbsta (UW)

„Rok 2014 zakończył pierwszą dekadę obecności Polski w UE, co sprzyja podejmowaniu bilansu zysków i strat wynikających z członkostwa. (…) Głównym zamysłem publikacji jest ukazanie wpływu członkostwa w UE na polską politykę społeczną (…). Na niniejszą publikację skłąda się 17 artykułów ujętych w dwie części. Rozdzieliliśmy bowiem opisy i oceny zmian dotyczących społeczeństwa polskiego (w wymiarze demograficznym, zdrowotnym, w aktywności zawodowej i wykształceniu) i zmian w jego materialnych warunkach życia (z uwzględnieniem płac, dochodó z innych źródeł i ubóstwa) od opsiu i oceny reform, którym zostały poddane poszczególne polityki sektorowe.” Ze Wstępu


Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego
Paweł Hut,
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 374, ISBN: 978-83-7545-500-7, Warszawa 2014.

Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnegoGłówna hipoteza podjętych badań zakłada, że początki udzielania pomocy środowiskom polskim w Związku Radzieckim i w przestrzeni poradzieckiej miały charakter żywiołowy i wynikały z poczucia solidaryzmu etnicznego, a także niezaspokojenia potrzeb ludności polskiej na tym obszarze. W późniejszym czasie nastąpiły w Polsce zmiany prawne i instytucjonalne, które umożliwiły silniejsze zaangażowanie się organów państwowych we wspieranie rodaków za Bugiem. Mimo to w ciągu dwóch dekad nie rozstrzygnięto dylematu określenia celu całego procesu wspierania Polaków w przestrzeni poradzieckiej, a również w konkretny sposób nie zdefiniowano i nie określono mierników pozwalających na stwierdzenie efektywności podejmowanych działań.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy,
B. Szatur-Jaworska,
Warszawa 2014, Elipsa, s. 331, ISBN: 978-83-8017-008-7.

Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy Barbara Szatur-Jaworska, która już dzięki wcześniejszym publikacjom dała się poznać jako wybitna specjalistka m.in. w obszarze diagnozowania w polityce społecznej, podjęła próbę – od razu należy dodać, że udaną – omówienia takich metod i wskaźników stosowanych w procesie diagnozowania, które są wykorzystywane i przez badaczy zajmujących się polityką społeczną jako nauką, i przez praktyków na szczeblach makro, mezo i mikro. W książce w kompetentny i czytelny sposób scharakteryzowane zostały możliwości i ograniczenia diagnozowania w polityce społecznej, jego znaczenie dla nauki i praktyki polityki społecznej oraz doświadczenia wynikające ze stosowania wybranych metod oraz posługiwania się niektórymi wskaźnikami.

[Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Błędowskiego]


Dylematy polityki społecznej,
J. Supińska-Modzelewska,
Warszawa 2014, s. 278, ISBN: 978-83-7545-523-6.

Dylematy polityki społecznejKsiążka powstawała w okresie rozkładu i wycofywania się starego porządku ustrojowego i niejasności co do tego, jaki ostatecznie ukształtuje się porządek nowy. Autorka nie tylko wychodzi poza wąskie definicje polityki społecznej sprowadzające ją do regulacji rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Uwzględnia dylematy aksjologiczne i ukazuje, że można przekroczyć domniemane sprzeczności między podstawowymi wartościami. W tym kontekście ujmuje ona dylematy instrumentalne, wprowadzając koncepcję stylów prowadzenia polityki społecznej. Aby ostatecznie uchwycić z całą jasnością to, co później zdominowało dwie dekady najważniejszych reform w Polsce i na świecie – kierunek uspołeczniający upaństwowiona politykę społeczną z napięciem wewnętrznym pomiędzy urynkowieniem a działalnością społeczną. W efekcie otrzymujemy jedną z najlepszych syntez problematyki filozoficzno-naukowej polityki społecznej socjalizmu i kapitalizmu.

Można jedynie dodać z nutką goryczy, że nam zostało już tylko badanie i rozwijanie poszczególnych wątków. Borykanie się z zagadnieniami mniej fundamentalnymi, głównie dotyczącymi modeli kapitalizmu oraz proporcji i wzajemnych relacji w pluralistycznym porządku rynku i państwa, rodziny i społeczeństwa. Książka Jolanty Supińskiej wydatnie nam w tym pomaga, i mamy nadzieję, że będzie równie dobrze służyć kolejnym pokoleniom polityków społecznych.

Z przedmowy napisanej przez Ryszarda Szarfenberga


Imigranci w polskim dyskursie publicznym,
G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki (red.),
Warszawa 2014, Aspra_JR, s. 260, ISBN: 978-83-7545-531-1.

Imigranci w polskim dyskursie publicznym „Oceniane opracowanie jest kolejną pozycją w serii publikacji Instytutu Polityki Społecznej UW poświęconych współczesnym problemom społecznym. Stanowi efekt debat i przedsięwzięć badawczych podejmowanych w instytutowym Zakładzie Migracji i Stosunków Etnicznych. Jest dziełem zbiorowym przygotowanym przez 8-osobowy zespół, który swoje zainteresowania skoncentrował na szeroko pojętym migracyjnym dyskursie publicznym. (…) Lektura opracowania wykazuje, że podejmowane tematy opisywane są w sposób kompetentny i bezstronny, nowatorskie są ujęcia monograficzne(…) W sumie czytelnik otrzymuje zasób wiedzy zmuszający do refleksji i zachęcający do działania.”

(z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Antoniego Rajkiewicza)

„Recenzowana książka wyróżnia się spójnością przyjętych założeń oraz ich spójną i konsekwentną realizacją w postaci tekstów, w których analizowane są różne wymiary dyskursu wokół problematyki imigracji. Stanowi ona ważny przyczynek w badaniach nad imigracją do Polski.”

(z recenzji wydawniczej dra hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego)


Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej,
Mirosław Księżopolski,
Elipsa, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7151-953-6, s. 188.

Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznejNiniejsze opracowanie ma charakter popularnonaukowy. Moim celem jest przybliżenie problematyki polityki społecznej wszystkim tym, którym nie kojarzy się ona z niczym konkretnym. Chciałbym przedstawić najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi polityka społeczna na progu XXI. wieku oraz scharakteryzować różne sposoby odpowiedzi na te wyzwania. A przede wszystkim chciałbym przedstawić kontekst, w którym współcześnie kształtowane są strategie polityki społecznej, tak by ułatwić czytelnikowi zrozumienie głównychuwarunkowań wyboru między wspólnotowymi a indywidualistycznymi sposobami zaspokajania podstawowych potrzeb. Moje rozważania obejmują jedynie politykę społeczną krajów wysoko rozwiniętych.

Księżopolski Mirosław


Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku,
Włodzimierz Anioł,
Elipsa, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7151-943-7, s. 278.

Szlak Norden. Modernizacja po skandynawskuPrzedmiotem książki jest nordycki model państwa dobrobytu -rozpatrywany tu w większym stopniu jako fenomen społeczno-ekonomiczny niż polityczno-ustrojowy – widziany w perspektywie przemian i wyzwań, jakie niósł i niesie za sobą przełom XX i XXI wieku. Podstawowe pytania, na które będę poszukiwał odpowiedzi na następnych stronach, można pogrupować w dwie wiązki problemów: Po pierwsze: na czym polega istota i specyfika nordyckiego modelu państwa opiekuńczego? Jakie główne założenia i zasady odróżniają go od innych, występujących poza Norden, reżimów polityki społecznej? Czy można mówić o utrzymywaniu się lub nawet pogłębianiu tych różnic, czy też wprost przeciwnie – o postępującej konwergencji systemowych rozwiązań, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej? Po drugie: na czym polegał proces modernizacji i zmiany w wybranych sferach polityki publicznej krajów skandynawskich, jakie dokonywały się w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie obecnego stulecia? Jakie były przesłanki i główne kierunki tych reform? Jakie konsekwencje społeczno-ekonomiczne one przyniosły i jak wyglądają perspektywy dalszych przemian?


Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej,
Emilia Jaroszewska,
Warszawa 2013, Aspra-JR, s.317.

Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej„Temat podjęty przez Emilię Jaroszewską uznać można za szczególnie ważny i użyteczny w dobie narastającej migracji transgranicznej. W dość obfitej polskiej literaturze poświęconej współczesnym wędrówkom międzynarodowym traktowany jest on marginesowo. A zatem autorka wchodzi na obszar słabo u nas opisany i zbadany.
Godny uwagi jest też niewątpliwie implementacyjny charakter opracowania, które może się stać cenną wskazówką dla decydentów kreujących polską politykę imigracyjną. Jednocześnie podkreślić należy nowatorski charakter rozprawy, która nie tylko pokazuje konotacje pomiędzy zdrowiem i kulturą, ale również zwraca uwagę na powiązanie kondycji zdrowotnej i migracji, którą postrzegać należy jako czynnik ryzyka.
Nowatorskie ujęcie omawianych zagadnień, interdyscyplinarny charakter rozprawy oraz wysoka erudycyjna jakość tekstu przemawia za rekomendacją rozprawy do publikacji.”
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim,
Ewa Leś,
Warszawa 2013, Aspra-JR, s.231.

Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskimKsiążka stanowi podsumowanie wyników kilkuletnich badań własnych na temat funkcji organizacji trzeciego sektora w systemach społecznych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Zasadniczym celem publikacji jest analiza przekształceń sfery społecznej w państwach europejskich o odmiennych modelach polityki społecznej i przedstawienie funkcji organizacji non profit w Polsce na tle europejskim w procesach demokratyzacji systemów społecznych. Przedmiotem analizy jest również udział obywateli w dwóch wymiarach systemu politycznego – decyzyjnym i wdrożeniowym. W pierwszym przypadku chodzi o udział w formułowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki społecznej i ogólnego interesu społecznego, w drugim o udział sektora organizacji obywatelskich w ich realizacji. 

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy
Jacek Męcina,
Aspra-JR, Warszawa 2013, s.230.

Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracyNie ulega wątpliwości, iż współczesne rynki pracy państw wysoko rozwiniętych stanęły wobec wyzwań, jakie nie miały jeszcze miejsca w przeszłości i wobec których sformułowane dotychczas teorie i praktyki są bezradne. Wyzwaniem szczególnym jest konieczność podjęcia równoległych, jednoczesnych działań na rzecz zwiększania podaży pracy, czyli aktywizacji zawodowej ludności, zwiększenia popytu na pracę, czyli liczby miejsc pracy oraz usprawnienia funkcjonowania rynku pracy. Tego typu działania – nie bez podstaw – są często niechętnie przyjmowane przez społeczeństwa i budzą liczne spory, zwłaszcza wśród partnerów społecznych. Zarys zakresu i zasięgu tych działań, niezbędnych do podjęcia w Polsce przedstawia monografia Jacka Męciny. Z tego punktu widzenia ocenić trzeba, iż opracowanie dobrze wpisuje się w międzynarodową dyskusję teoretyków i praktyków rynku pracy dotyczącą jego przyszłego kształtu, adekwatnego do zmian demograficznych, gospodarczych, politycznych i wszystkich innych.

Opracowanie Jacka Męciny „Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy” stanowi pozycję wypełniającą lukę w polskim piśmiennictwie naukowym. Z całą pewnością jego to bowiem najobszerniejsze jak dotąd studium teoretyczno-empiryczne podejmujące badania nad różnego rodzaju aspektami funkcjonowania polskiego runku pracy w warunkach obecnych i oczekiwanych w dającej się przewidzieć przyszłości.
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Między Japonią a Singapurem. Rozwój polityki społecznej w Azji Wschodniej,
Bartosz  Pieliński,
Warszawa 2013, Elipsa, s. 220.

Między Japonią a Singapurem. Rozwój polityki społecznej w Azji WschodniejAzja Wschodnia przyciąga w coraz większym stopniu naszą uwagę. Przynajmniej od lat 80. XX w. mieszkańcy państw zachodnich obserwują z narastającym zainteresowaniem przemiany zachodzące w tym regionie świata. Pierwszym źródłem współczesnej fascynacji Azją Wschodnią była Japonia. Dynamiczny rozwój gospodarki tego kraju skłaniał do poszukiwania jego przyczyn, jak też rodził obawy na temat wpływu na kondycję zachodnich gospodarek. Symptomatyczną dla tej podszytej obawą ciekawości była książka E. F. Vogela pt. Japan as Numer One: Lessons for America (1979).

Ze Wstępu

Praca wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie z zakresu porównawczej polityki społecznej dzięki przedstawieniu specyfiki uwarunkowań rozwoju systemów społecznych w Azji Wschodniej, a także ich podobieństw i odmienności w porównaniu z zachodnioeuropejskimi rozwiązaniami społecznymi. Bezsporny jest także wkład Autora w rozwój metodologii badań w nauce o polityce społecznej dzięki wykorzystaniu interdyscyplinarnego podejścia do badania ewolucji systemów społecznych i ich uwarunkowań, łączącego perspektywy socjologii polityki, polityki społecznej, nauk politycznych oraz historii gospodarczej.”
Prof. dr hab. Ewa Leś

„[Autor] wykazał się w swojej rozprawie rozległą wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o polityce oraz nauki o polityce społecznej, jak też bardzo dobrą orientacją w literaturze przedmiotu pracy. Jasno sformułowane cele badawcze, staranna analiza materiałów źródłowych, dobry, poprawny styl przyniosły w rezultacie dobrze udokumentowane źródło wiedzy na temat polityki społecznej w Azji Wschodniej, tworząc ważne ogniwo w skromnym, jak dotąd zbiorze prac poświęconych tej tematyce.”
Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun.


Debaty o polityce społecznej,
Jolanta Supińska-Modzelewska,
Warszawa 2013, Aspra-JR, s. 217.

Debaty o polityce społecznejPoglądy głoszące, że rozrost liczebny populacji jest zjawiskiem pozytywnym i dobrze służy interesom rozwijającej się zbiorowości, są nadal najbardziej rozpowszechnione, na pewno w „mądrości obiegowej”, ale i w wygłaszanych na użytek praktyki politycznej wypowiedziach polityków czy ekspertów (czego zresztą nie należy utożsamiać ze stanowiskiem teorii). Występują one w wersji ostrzejszej jako akceptacja ekspansji ludnościowej lub w wersji łagodniejszej jako dezaprobata dla spadku liczby ludności.
Dzieje się tak w naszym kraju i – szerzej patrząc – w europejskim kręgu kulturowym, w Pierwszym i Drugim Świecie. Pod naporem oczywistych faktów poglądy te schodzą na margines w borykających się z głodem krajach Trzeciego Świata.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Polityka społeczna powinna być jednością działań skutecznych i słusznych. Skoro jej główna racja istnienia to wola przekształcania społeczeństwa, konieczne jest przyjęcie idei przewodnich tych przeobrażeń, pozwalających porządkować – interpretować, hierarchizować, uzgadniać i mediować – chaos ludzkich pragnień oraz wyobrażeń o dobrym społeczeństwie.


Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej,
Gertruda Uścińska,
Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska SA, s. 502.

Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii EuropejskiejW publikacji zaprezentowano nowe, integralne spojrzenie na całość regulacji unijnych dotyczących zabezpieczenia społecznego osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej.
Zasada swobodnego przepływu osób, jedna z podstawowych w prawie unijnym, jest realizowana m.in. poprzez przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Znajomość tych przepisów przez osoby przemieszczające się na terenie UE pozwala na pełne skorzystanie z zasady swobody przepływu osób oraz na uniknięcie ewentualnych problemów w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to m.in. pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek.
W książce zawarto kompleksową analizę aktualnego prawa unijnego dokonaną na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym najnowszych wyroków z uwzględnieniem orzeczeń wydanych w sprawach polskich, a także raportów opracowanych przez różne instytucje dla Komisji Europejskiej. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie literatury zagranicznej oraz ostatnich raportów dla Komisji Europejskiej, które są podstawą zmiany prawa UE w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Monografia przeznaczona jest dla specjalistów prawa UE z zakresu zabezpieczenia społecznego, przedstawicieli instytucji ubezpieczeniowych, sędziów, partnerów społecznych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za stanowienie i stosowanie standardów zabezpieczenia społecznego osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. Może być również przydatna w procesie dydaktycznym tej złożonej i trudnej tematyki.


Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów,
Grażyna Firlit-Fesnak; Justyna Godlewska-Szyrkowa; Cezary Żołędowski (pod red.),
Warszawa 2013, s.232, ISBN: 978-83-7545-445-1.

Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstówPublikację tekstów dotyczących migracji zagranicznych i sytuacji polskich emigrantów, napisanych przez koryfeuszy polskiej humanistyki ubiegłego stuleci, uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne i pożyteczne. Z jednej strony włącza się w nurt poznawczy historii ruchów migracyjnych i warunków bytowania naszych rodaków na obczyźnie, z drugiej zaś strony przypomina, że w obfitym piśmiennictwie Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego i Józefa Chałasińskiego znajdują się teksty poświęcone migracji i polskim emigrantom. Przy czym oni sami część swojego życia spędzili za granicą, gdzie badali i obserwowali środowiska polonijne.
Publikacja ma duże znaczenie poznawcze i dydaktyczne. Pozwala na porównanie i pomnaża wiedzę o procesach migracyjnych, które wpisały się w nasze narodowe dzieje; współczesnym badaczom teksty mogą służyć za wzór naukowego oglądu.
Walorem godnym uwagi jest powiązanie w publikacji wybranych tekstów z informacjami życiorysowymi ich autorów. Dzisiaj nasze piśmiennictwo zajmujące się sprawami społecznymi zbyt rzadko odwołuje się do ich twórczości i roli, jaką odgrywali w kształtowaniu nauk społecznych w ubiegłym wieku.

prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz


Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
Maciej Duszczyk,
Warszawa 2012, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 351 stron.

Polska polityka imigracyjna a rynek pracyDoświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są „wydeptywane” w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez inne państwa błędów – zarówno w stosowaniu instrumentów polityki imigracyjnej, jak i integracyjnej.

Przedstawiona praca stanowi pod wieloma względami bardzo cenne, nowatorskie na polskim gruncie opracowanie, zawierające bogaty materiał empiryczny oraz wiele istotnych rozważań teoretycznych, a także cały szereg wartościowych, solidnie uzasadnionych rekomendacji dla praktyków kształtujących polską politykę imigracyjną.

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł

Autor przekonuje, że wzrost gospodarczy i starzenie się społeczeństwa polskiego (wzmocnione emigracją wielu młodych), sektorowe czy okresowe deficyty pracowników oraz globalna konkurencja o pracowników wykwalifikowanych powinny nas skłonić o przyjęcia polityki imigracyjnej zwiększającej atrakcyjność Polski, jako kraju docelowego.

prof. dr hab. Dariusz Stola

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej,
red. naukowa Cezary Żołędowski,
Warszawa 2012, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 254 strony.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnejPrezentowana książka przedstawia wybrane zagadnienia związane ze sprawowaniem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na tle szerszych procesów politycznych i społecznych zachodzących obecnie we Wspólnocie oraz powodujących nowe wyzwania dla jej integracji. Zamysłem autorów była przede wszystkim ocena polskiej prezydencji w różnych jej aspektach, a także pokazanie różnic pomiędzy nią a sprawowaną wcześniej prezydencją węgierską. W debacie medialnej, a zwłaszcza w odbiorze społecznym, oficjalne priorytety polskiej prezydencji zostały jednak przesłonięte innymi zagadnieniami. Oceniano, że jest ona wyzwaniem i trudnym testem sprawności dla polskiej administracji publicznej, dla której będzie to czas wytężonej pracy i faktycznej współodpowiedzialności za sprawy Unii. Szczególnie podkreślano kwestie prestiżowe związane z prezydencją, w trakcie której zadaniem Polski będzie reprezentowanie Rady UE wobec innych unijnych instytucji, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiej, a także reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Zastanawiano się, na ile uda się wykorzystać szansę promocji Polski w wymiarze kulturalnym i gospodarczym oraz czy przewodnictwo w Unii przyczyni się do umocnienia jej pozycji politycznej we Wspólnocie. Najczęściej jednak pojawiało się pytanie, czy polskie władze podołają obowiązkom związanym z prezydencją, tym bardziej, że w trakcie jej trwania miały się odbyć wybory parlamentarne, które mogły zmienić polską scenę polityczną. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.


Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego,
Komitet Redakcyjny: Józef Orczyk, Bożenna Balcerzak-Paradowska, Małgorzata Szylko-Skoczny, Cezary Żołędowski,
Warszawa 2012, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 326 stron.

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej


Życie w służbie ludziom i edukacji. Księga pamiątkowa na jubileusz dziewięćdziesięciolecia Profesora Antoniego Rajkiewicza,
koncepcja, wybór i opracowanie naukowe Grażyna Firlit-Fesnak,
redakcja Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska, Magdalena Rodzim,
Warszawa 2012, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 398 stron.

Życie w służbie ludziom i edukacji. Księga pamiątkowa na jubileusz dziewięćdziesięciolecia Profesora Antoniego Rajkiewicza


Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej,
Grażyna Firlit-Fesnak (redaktor, IPS); Emilia Jaroszewska (redaktor, IPS);
Aspra-JR.

Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnejKsiążka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze Unii Europejskiej. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w Unii Europejskiej integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu.
Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. 
prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii oraz Fundacją Friedricha Eberta.


Europa socjalna – iluzja czy rzeczywistość?
pod red. Włodzimierza Anioła, Macieja Duszczyka i Piotra W. Zawadzkiego,
Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7545-267-9; 373 strony.

Europa socjalna – iluzja czy rzeczywistość?Bezpośrednim impulsem dla przygotowania tej publikacji stało się wyznaczone na drugą połowę 2011 roku przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. To zbiorowe opracowanie pracowników Instytutu Polityki Społecznej stanowi ważny krok w „europeizacji” wiedzy o polityce społecznej.

Działalność w dziedzinie polityki społecznej jest bez wątpienia coraz istotniejszym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło ten stan rzeczy wejście w życie w grudniu 2009 r. Traktatu Lizbońskiego, który m.in. nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych, zawierającej dość szeroki katalog uprawnień socjalnych. Coraz intensywniejsze stają się także interakcje i współzależności między krajowymi politykami społecznymi na Starym Kontynencie. Te dwie i inne pokrewne tendencje prowadzą – nie tylko naszym zdaniem – do wykształcenia się swoistej ogólnoeuropejskiej „przestrzeni społecznej”, którą można w skrócie określić mianem Europy Socjalnej.

Stąd też wyeksponowanie w tytule książki tego właśnie określenia. Znak zapytania po słowach „iluzja” i „rzeczywistość” sygnalizuje przy tym niejednoznaczność formułowanych dotychczas diagnoz eksperckich oraz otwarty charakter debaty publicznej i naukowej wokół wspomnianych trendów.

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach
pod red. naukową Barbary Rysz-Kowalczyk,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7151-064-9; 271 stron.

Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurachOddawane do rąk czytelników kompendium wiedzy z zakresu polityki społecznej gmin i powiatów zostało przygotowane w Zakładzie Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym, działającym w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera 191 terminów – uporządkowanych i opisanych – odnoszących się zarówno do lokalnych instytucji, jak też związanych z ich działalnością zawodów oraz sformalizowanych procedur postępowania.
Całość ujęto z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną, dlatego uwzględniono również instytucje współpracujące z samorządem, należące do sektora pozarządowego i rynkowego.

 


Ubóstwo i wykluczenie społeczne; perspektywa poznawcza
pod red. R. Szarfenberga, C. Żołędowskiego i M. Theiss,
Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN: 978-83-7151-898-0, Warszawa 2010, 368 stron.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne; perspektywa poznawcza Artykuły tu zebrane podzieliliśmy na trzy części tematyczne. Ubóstwo odłączyliśmy od wykluczenia społecznego dla większej klarowności prezentacji, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te problemy są ze sobą powiązane. Wiadomo, że nie każdy ubogi musi być wykluczony społecznie, a z koki nie każdy wykluczony w ten sposób musi być ubogi. Dobrze ilustrują to teksty zgromadzone w części trzeciej tego opracowania. Obok przykładów osób tradycyjnie wyróżnianych jako zagrożonych biedą i wykluczeniem, pokazujemy także pracujących, czyli na pierwszy rzut oka klasycznie zintegrowanych ze społeczeństwem rozumianym jako organizacja produkcyjna, którzy jednak nie są na tyle zamożni, aby zapewnić sobie i bliskim choćby minimalny standard życia. Przedstawiamy także trzy przykłady kategorii zagrożonych wykluczeniem, które bardzo rzadko kojarzone są z biedą – homoseksualistów, wegetarian i ateistów.
Mamy nadzieję, że wszystkie teksty zamieszczone w tej książce okażą się dla Czytelników interesujące i skłonią ich do refleksji nad tymi trudnymi zagadnieniami. Będziemy zadowoleni z dobrze spełnionego obowiązku, gdy zgromadzony tu materiał stanie się bodźcem do działania – do prowadzenia nowych badań, ale też do zaangażowania się w działalność na rzecz dobra i interesów tych, którym jest trudniej niż innym stawiać czoło wyzwaniom życia we współczesnym świecie.


Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
pod red. R. Szarfenberga, C. Żołędowskiego i M. Theiss,
Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN: 978-83-7151-897-3, Warszawa 2010, 279 stron.

Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznegoO szczególnej wartości książki stanowi, co trzeba wyraźnie podkreślić, wielodyscyplinarny charakter recenzowanego opracowania, w którym znajdujemy zarówno teksty napisane przez polityków społecznych jak i artykuły ekonomistów czy politologów. 
Podkreślić należy, że recenzowana inicjatywa wydawnicza zasługuje na pełne poparcie jako ciekawa poznawczo i ważna społecznie. Pozostaje żywić nadzieję, że redaktorzy tomu będą kontynuowali swe zainteresowania badawcze polityką wobec biedy i wykluczenia społecznego, a opracowanie posiadające liczne walory edukacyjne znajdzie się w zasobach bibliotecznych szkół i uczelni w których kształcą się uczniowie i studenci zainteresowani problemami społecznymi i polityką społeczną we współczesnym świecie.

 


Working Poles and the Crisis of Fordism,
Jacek Męcina, J. Gardawski, J. Bartkowski, J. Czarzasty,
Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw 2010, 164 strony.

The book is an account of a research project entitled “Working Poles”, undertaken twice (in 2005 and in 2007)  by the Department of Economic Sociology of the Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa) under the academic supervision of Professor Juliusz Gardawski.

The multidimensional study continues the tradition of research carried out at the Warsaw School of Economics in the 1990s and the early 2000s, which focused on the adaptation of the Polish working class to the new social reality shaped by the processes of the country’s economic and political transformation. The “Working Poles” study aims at capturing opinions of vocationally active Poles on various facets of social life in Poland shortly after its accession to the EU. The investigation goes in multiple various aspects of social structure, working conditions, labour relations, as well as attitudes towards work, the economy and politics. The main research question is whether and to what extent modern Poles are ready to meet the Post-fordist challenge posed by an increasingly flexible labour market.

The “Working Poles” research project was financed by the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan. The 2005 edition of the project was co-financed by the Solidarity (NSZZ Solidarność).


Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Leś E., Bernini S. (red.)
Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.

Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnejPraca przedstawia zróżnicowanie zachowań demograficznych dotyczących rodziny w krajach europejskich oraz podobieństwa procesu tworzenia i rozwoju rodzin w państwach należących jeszcze niedawno do odmiennych systemów polityczno-gospodarczych i społecznych Wschodu i Zachodu. Jednym z najbardziej zaskakujących ustaleń książki jest to, jak wiele łączy Polskę i Włochy oraz ich polityki rodzinne: silne oparcie rodziny na instytucji małżeństwa, bardzo niska dzietność oraz selektywna polityka rodzinna. Zbieżności te wskazują na podobieństwa kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego między obydwoma krajami. Książka podkreśla doniosłą rolę solidarności rodzinnej w przestrzeni międzypokoleniowej w państwach europejskich. W książce podjęto także nową na gruncie polskim problematykę praw społecznych, ich konstrukcji i realizacji przez polityki rodzinne.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social