Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe – Usługa badawcza, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań Osób Niepełnosprawnych w zakresie kompetencji Specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją; przeprowadzona w oparciu o dokument „Diagnoza potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. RAPORT METODOLOGICZNY”.

Zapytanie ofertowe – Usługa badawcza, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań Osób Niepełnosprawnych w zakresie kompetencji Specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją; przeprowadzona w oparciu o dokument „Diagnoza potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. RAPORT METODOLOGICZNY”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel. +48 22 826 66 52
mail: ips@uw.edu.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:

Projekt Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Usługa powinna zostać wykonana w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. – dostarczenie do Zamawiającego pierwszej wersji Raportu wynikowego wraz
z wypełnionymi ankietami, do dnia 24 lutego 2018 r. – ostatecznej wersji Raportu.

V. OPIS USŁUGI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM

Usługa badawcza, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań Osób Niepełnosprawnych w zakresie kompetencji Specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją; przeprowadzona w oparciu o dokument „Diagnoza potrzeb i oczekiwań osób
z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. RAPORT METODOLOGICZNY”.

Kod CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych

Usługa realizowana i finansowana w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zadania Wykonawcy:

Część I

Przeprowadzenie badania ankietowego zgodnie z dokumentem „Diagnoza potrzeb
i oczekiwań osób z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji specjalistów
ds. zarządzania rehabilitacją. RAPORT METODOLOGICZNY” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, tj. za pomocą udostępnionego przez Zamawiającego narzędzia (ankiety złożonej z 45 pytań otwartych/zamkniętych/półotwartych/filtrujących dotyczącej przebiegu procesu powrotu do aktywności zawodowej osób, które pobierały w latach 2013-2017 rentę szkoleniową).

Metoda badawcza: badanie ankietowe metodą PAPI/CAPI (tj. bezpośredniego indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego/indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo).

Zakres podmiotowy badania: Zamawiający udostępni Wykonawcy 264 adresy osób,
w tym 32 dane adresowe wraz z numerem telefonu. Ankietą powinno zostać objętych 70 osób wybranych zgodnie z celowym doborem próby opisanym w Raporcie Metodologicznym (aktywność zawodowa- 50% zatrudnionych, płeć – min. 25% kobiet).

Zasięg terytorialny badania: przeprowadzenie 70 ankiet w makroregionie nr 3 obejmującym swoim zasięgiem województwa: warmińsko- mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie.

Sposób realizacji badania:
1. W zależności od rodzaju danych kontaktowych badanie terenowe powinno zostać poprzedzone:
• próbą kontaktu telefonicznego, w trakcie którego przedstawiony zostanie cel badania, prośba o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu, a także uzgodnione zostanie miejsce i termin realizacji wywiadu, lub
• wysyłką pisma, w którym znajdować się będzie informacja o celu badania, proponowany termin jego realizacji oraz dane ankietera lub koordynatora badania (telefon, adres email). Osoba badana będzie miała możliwość zmiany terminu badania lub potwierdzenia uczestnictwa. W trakcie pierwszego kontaktu z respondentem należy uzyskać zgodę na udział w badaniu oraz ustalić termin i miejsce realizacji wywiadu.

2. Przed realizacją badania ankietowego, Respondentom przedstawiony powinien zostać list intencyjny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Wywiad z respondentem odbywać się powinien w bezpośrednim kontakcie z ankieterem.

3. Przed realizacją badania terenowego ankieterzy powinni zostać zapoznani
z problematyką badania, a także z kwestionariuszem wywiadu i sposobem jego wypełniania. Ankieterzy przed przystąpieniem do badania podpiszą zobowiązanie do zachowania tajemnicy w formie oświadczenia.

4. Odpowiedzi na wersji papierowej kwestionariusza zaznacza Wykonawca (Badacz). Zgodnie z metodologią badawczą możliwy jest wybór sposobu prowadzenia wywiadu pomiędzy klasyczną ankietą (w wersji papierowej) a przeprowadzeniem wywiadu
z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do wpisywania odpowiedzi/danych (jeżeli pozwoli to Badaczowi na przyspieszenie procesu zbierania i analizy danych). W każdym przypadku obligatoryjne jest własnoręczne wprowadzanie przez Ankietera odpowiedzi udzielonych przez respondenta do kwestionariusza. Pozwoli to na zmniejszenie ilości błędów w wypełnianych ankietach, związanych np. z nieczytelnymi odpowiedziami (PAPI), błędnym zaznaczeniem odpowiedzi, bądź ewentualnymi trudnościami w obsłudze komputera przez respondentów (CAPI).

Część II

Zakodowanie danych za pomocą udostępnionego przez Zamawiającego narzędzia.

Część III

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania w formie raportu wynikowego zgodnie ze schematem:

1. Opis próby badawczej.
2. Realizacja badania (sposób dotarcia do uczestników, poziom realizacji próby, informacja o ewentualnych problemach związanych z realizacją badania, opis przedsięwziętych środków w zakresie kontroli jakości).
3. Dane w postaci bazy danych pochodzących z badań ilościowych zapisane w formacie xls, wersja xlsx.

Zamawiający wymaga dostarczenia w formie papierowej wypełnionych ankiet, raportu wynikowego wraz z zakodowanymi tabelami z wynikami badania do siedziby Zamawiającego. Raport wynikowy powinien być także zapisany na płycie lub przesłany mailowo na podany przez Zamawiającego adres mailowy.

2) Kontrola jakości badania:

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez: wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (drogą poczty elektronicznej), stały kontakt drogą telefoniczną i elektroniczną. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy (bezpośrednim ankieterom) kontakt do osób odpowiedzialnych za stronę merytoryczną ankiety, do których będzie można kierować pytania dotyczące konstrukcji ankiety, pytania dotyczące znaczenia poszczególnych pytań.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca powinien wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu badań ankietowych metodą wywiadu bezpośredniego na grupie min. 50 osób.

b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wykonanych usług – zespół badawczy składający się z min. 2 osób w tym:

• Kierownika badania posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu zdrowia/pomocy społecznej, oraz doświadczenie w kierowaniu Zespołem Badawczym

• członka zespołu badawczego, który posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ankietowych w zakresie zdrowia/pomocy społecznej.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył:

a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy,
w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert usług, o których mowa w pkt.II.1 ppkt a) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami, potwierdzonych CV, referencjami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego Formularza Ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę brutto za przeprowadzenie ankiet, cenę brutto za zakodowanie danych i opracowanie raportu, oraz cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN)
3. Oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty – prawidłowo wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
b) Kopia dokumentu rejestrowego podmiotu (KRS/wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub równoważne) – odpis nie starszy niż 3-miesiące od dnia składania oferty (jeśli dotyczy)
c) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w Zapytaniu ofertowym, zgodne z punktem VII Zapytania ofertowego.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od upływu terminu składania ofert jednak nie krócej niż do daty zawarcia umowy.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być przesłana w formie papierowej lub elektronicznej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Numer sprawy: „RehabM/IPS/1/2018”
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście na adres:
Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa
POLSKA
(pok. nr 110)
b)w formie skanu dokumentów przesłanych mailem na adres: ips@uw.edu.pl
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego r. do godz. 15.00.
2. Ocena ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonane niezwłocznie, ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez podania przyczyny.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
– poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta),
– poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania złożonych ofert w zakresie ceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.

XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert.
1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że 1%=1pkt.
2) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium nr 1: Cena brutto za przeprowadzenie badania wraz z zakodowaniem danych
i opracowaniem raportu: 0%-80% (max. 80 pkt.)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 80 pkt.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.

Kryterium nr 2: Członkostwo przedstawiciela Wykonawcy w Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym 20% ( 20 pkt.) potwierdzone przez PTE lub oświadczeniem

Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt. (100%)

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
X = C + M
gdzie:
X- ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1
M- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 2

1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się, natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugim miejsca po przecinku o 1 wyżej.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli wybrany Wykonawca nie podpisze umowy
z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisu umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie www.ips.uw.edu.pl
XII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania, w szczególności na podstawie art. 93 ust. 1 i 1b ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Z Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 – „Diagnoza potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością w zakresie kompetencji specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. RAPORT METODOLOGICZNY”

Zapytanie ofertowe plik pdf.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social