Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/SAN

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia 8 zogniskowanych wywiadów grupowych w ramach projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

I. Zamawiający:
Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 8 zogniskowanych wywiadów grupowych z indywidualnymi właścicielami mieszkań wynajmowanych na rynku prywatnym oraz najemcami mieszkań na rynku prywatnym. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania szczegółowych scenariuszy wywiadów na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, rekrutacji uczestników, moderacji dyskusji, przygotowania noty analitycznej, przygotowania transkrypcji z poszczególnych wywiadów, zapisanie przebiegu wywiadu na nośnikach elektronicznych, dostarczenie zapisów Zamawiającemu oraz opracowanie raportu końcowego.

III. Szczegółowy opis zamówienia:
1. Pierwsza część zamówienia obejmuje przeprowadzenie 4 FGI z indywidualnymi właścicielami mieszkań wynajmowanych na rynku prywatnym.

1) Charakterystyka właścicieli mieszkań:
⦁ Co najmniej 3 lata doświadczenia w wynajmowaniu mieszkania osobom prywatnym;
⦁ Wynajmowane przez nich mieszkania powinny być zróżnicowane, jedno dwu i trzypokojowe;
⦁ Mieszkania powinny znajdować się w tych częściach dzielnicy i miasta, w których czynsze rynkowe są najniższe (mieszkania o niskim i umiarkowanym standardzie).
2) Przewidywane jest przeprowadzenie łącznie 4 wywiadów obejmujących respondentów z Warszawy- Mokotowa, Poznania, Łodzi i Gdańska.

2. Druga część zamówienia obejmuje przeprowadzenie 4 FGI z najemcami mieszkań wynajmowanych na rynku prywatnym.

1) Charakterystyka najemców mieszkań na rynku prywatnym:
⦁ Co najmniej 3 lata doświadczenia lokatorskiego;
⦁ Lokatorzy powinni być zróżnicowani, czyli jednoosobowe gospodarstwo domowe, dwuosobowe gospodarstwo domowe osób dorosłych, gospodarstwa domowe osoby dorosłej z dzieckiem lub dziećmi oraz dwóch osób dorosłych z dzieckiem lub dziećmi;
⦁ Lokatorzy powinni zamieszkiwać w tych częściach dzielnicy, miasta w których czynsze rynkowe są niskie (chodzi przede wszystkim o osoby posiadające dochody znacznie poniżej średniej).
2) Przewidywane jest przeprowadzenie łącznie 4 wywiadów obejmujących respondentów z Warszawy- Mokotowa, Poznania, Łodzi i Gdańska.

Przeprowadzenie badań obejmuje:
1. Opracowanie metodologii, w tym scenariusza wywiadu zogniskowanego wywiadu grupowego (badania fokusowego) na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
2. Rekrutację uczestników (8-12 osób x 8 FGI).
3. Zapewnienie sali fokusowej wyposażonej w lustro weneckie, sprzęt dvd i TV i flipchart, stół briefingowy, przy którym swobodnie zmieści się 12 osób, w tym zapewnienie obsługi sali fokusowej, organizację poczekalni oraz zapewnienie cateringu dla 12 osób (kawa, herbata, woda, soki, owoce, ciastka).
4. Przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych zgodnie z metodologią i scenariuszem opracowanymi zgodnie ze standardami prowadzenia badań jakościowych i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

Czas trwania jednego zogniskowanego wywiadu grupowego: min: 90 min, max: 180 min.

5. Rejestrację przebiegu wywiadu w formie wideo (full HD) + audio (dźwięk jakości CD, stereo) i archiwizację nagrań wywiadów na nośniku DVD oraz przekazanie ich Zamawiającemu.
6. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego obserwacji przebiegu badania (umożliwienie skorzystania z sali podglądowej podczas wywiadów oraz poinformowanie Zamawiającego o planowanym miejscu i terminie FGI nie później niż. 4 robocze przed jego realizacją).
7. Przedstawienie Zamawiającemu treści wywiadów w formie transkrypcji wraz raportem końcowym, w których znajdą się rekomendacje dotyczące omawianych zagadnień pogrupowane w bloki tematyczne.
8. Przekazanie Zamawiającemu listy uczestników badań (imię i nazwisko, dane kontaktowe).

Wymagania techniczne dotyczące raportu końcowego z realizacji pierwszej i drugiej części zamówienia:
1) raport (opracowany w języku polskim) powinien zostać dostarczony w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (płyta CD, zapis pozwalający na obróbkę tekstu – w wersji Word oraz wersję PDF – 1 egzemplarz);
2) minimalna ilość stron raportu – 50, przy wielkości strony A4 i wielkości czcionki „12”, odstęp 1,5, plik sformatowany do druku,
3) raport powinien być oznakowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Innowacje Społeczne oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu, w tym prawo do wykorzystania raportu w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.
Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badań.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : usługi badań społecznych (CPV – 79315000-5), usługi przygotowania posiłków (CPV- 55321000-6), usługi archiwizacji komputerowej (CPV- 72910000-2).

IV. Termin wykonania zamówienia:
Przeprowadzenie badań nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 20 maja 2016 r.

V. Wymagania wobec Wykonawców (Oferentów) oraz wykaz dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć Wykonawca:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki i jako załącznik do umowy podpiszą oświadczenie w poniższym zakresie:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia co może zostać sprawdzone przez przedstawicieli komisji wyłonionej do oceny ofert rozmowami telefonicznymi z podmiotami, które do tej pory korzystały z usług badawczych oferenta;
• Posiadają wykwalifikowaną kadrę, która przeprowadzi zogniskowane wywiady grupowe;
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
• Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
• Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
• W przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo- akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
• Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
• Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne dokumenty rejestrowe, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.
Pozyskanie dodatkowych materiałów niezbędnych do wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zachowania należytej staranności w realizacji przedmiotu umowy oraz dążeniu do opracowywania prawidłowych metodologicznie raportów zgodnie z wymogami standardów naukowych i etycznych.

VI. Kryteria oceny oferty:
Podczas oceny będą brane pod uwagę:
1. Kryterium formalne: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 5 badań fokusowych o tematyce społecznej.
W ramach tego kryterium należy do oferty dołączyć 5 pozytywnych rekomendacji/referencji podmiotów1, dla których zrealizowane były w/w badania.

Oferty spełniające kryterium formalne będą oceniane przez Zamawiającego według dwóch kryteriów:

2. Kryterium ceny: 90%
3. Kryterium merytoryczne: propozycja weryfikacji kryteriów określonych w stosunku do uczestników wywiadów grupowych dotyczących pierwszej i drugiej części zamówienia – 10%

Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 
Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium (w %)Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.Cena9090
2.Propozycja weryfikacji kryteriów określonych w stosunku do uczestników wywiadów grupowych1010

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                                     Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ————————————– x 90
                                       Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku ofert z takimi samymi ocenami, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi z wybranymi oferentami pisemne negocjacje.

Niniejsze zapytanie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

VII. Zawartość oferty:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym OPZ, w języku polskim, z wymaganymi podpisami, w formie pisemnej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki oraz dokumenty, o których mowa w niniejszym OPZ.
4. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie).
7. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług badawczych w ramach projektu: „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”.
8. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej OPZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług badawczych w ramach projektu: „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany z jej postanowieniami przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców ich udział powinien zostać określony w ofercie. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat.
12. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

VIII. Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, pok. 110.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2016 r. o godzinie 12.00.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Marzena Winiarska, tel. 22 826 66 52, e-mail: ips@uw.edu.pl.

IX. Płatności:
1.Fakruta VAT z co najmniej 21 dniowym terminem płatności zostanie wystawiona na Uniwersytet Warszawski.
2. Formą płatności będzie przelew na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

X. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.

XI. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
2. W toku oceny Zamawiający odrzuci oferty:
⦁ które zawierają błędy formalne
⦁ których treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji,
⦁ których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
⦁ które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Z tych tytułów nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Oferenta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, które się równoważą. Zamawiający ma możliwość wyboru kilku Wykonawców.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
12. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

1 Faktura nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie Zamówienia.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania).

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social