Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny. 
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej –  sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz, ul. Drzymały 38/1, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016” oraz na adres e-mail: hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2016 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
12. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
15. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl;
Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl;
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie [EN]

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu [EN]

Debiut naukowy 2016. Karta zgłoszenia i regulamin [UA]

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social