Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • Zamówienia na usługę przeprowadzenia ewaluacji projektu w ramach którego realizowane były zajęcia pn. „Service learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim”.

Zamówienia na usługę przeprowadzenia ewaluacji projektu w ramach którego realizowane były zajęcia pn. „Service learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim”.

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia ewaluacji projektu w ramach którego realizowane były zajęcia pn. „Service learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim”.

I. Zamawiający:

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektu w ramach którego realizowane były zajęcia pn. „Service learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim” w celu weryfikacji przydatności dla Uniwersytetu Warszawskiego zajęć prowadzonych tą metodą oraz przedstawienia możliwości wdrożenia tergo modelu nauczania na poziomie ogólnouniwersyteckim.

III. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • Opracowanie metodologii scenariuszy wywiadów badawczych z uczestnikami projektu, pracownikami administracyjnymi oraz innymi uzasadnionymi osobami (dla każdej grupy oddzielny scenariusz wywiadu); (scenariusz badań ewaluacyjnych: pytania badawcze (główne i szczegółowe) oraz opracowanie metody badawczej)
 • Rekrutację uczestników badań: minimum 12 osób;
 • Przeprowadzenie minimum 12 wywiadów badawczych z osobami pośrednio i bezpośrednio powiązanymi z projektem (członkowie zespołu projektowego, uczestnicy zajęć, pracownicy administracyjni itp.) oraz analiza dokumentów zastanych, znajdujących się na stronach biur UW zajmujących się studentami zagranicznymi oraz stworzonych podczas trwania projektu.
 • przedstawienie Zamawiającemu treści wywiadów wraz raportem końcowym, w których znajdą się rekomendacje dotyczące zajęć prowadzonych metodą Service Learning na Uniwersytecie Warszawskim.

Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badań.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przeprowadzenie badań nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.

V. Wymagania wobec Wykonawców (Oferentów) oraz wykaz dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć Wykonawca:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki i jako załącznik do umowy podpiszą oświadczenie w poniższym zakresie:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia – kryterium będzie dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie.
 • Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Pozyskanie dodatkowych materiałów niezbędnych do wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zachowania należytej staranności w realizacji przedmiotu umowy oraz dążeniu do opracowywania prawidłowych metodologicznie raportów zgodnie z wymogami standardów naukowych i etycznych.

VI. Kryteria oceny oferty:

Podczas oceny będą brane pod uwagę:

 1. Kryterium formalne: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (przeprowadzali wcześniej podobne ewaluacje)

Oferty spełniające kryterium formalne będą oceniane przez Zamawiającego według dwóch kryteriów:

 1. Kryterium ceny: 80%
 2. Kryterium merytoryczne: 20%

Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1.

Cena

80

80

2.

Propozycja weryfikacji kryteriów określonych w stosunku do uczestników wywiadów grupowych

20

20

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                                     Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ————————————– x 80
                                       Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku ofert z takimi samymi ocenami, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi z wybranymi oferentami pisemne negocjacje.

Niniejsze zapytanie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

VII. Zawartość oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim, z wymaganymi podpisami, w formie pisemnej. .
 2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszym zamówieniu. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Składając ofertę Wykonawca pozostanie związany z jej postanowieniami przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców ich udział powinien zostać określony w ofercie. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat.
 9. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Oferta powinna zostać przygotowana w wersji pisemnej i dostarczona w zamkniętej kopercie na siedziby Zamawiającego: Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, pok. 110. lub przesłana droga elektroniczną na adres ips@uw.edu.pl. Tytuł maila lub napis na kopercie powinien brzmieć „Oferta na ewaluację projektu Service Learning”

Oferty należy składać do dnia 7 marca 2018 r.

Załącznik (do pobrania)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social