Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW.

W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW.

Rada Pracodawców i Instytucji
przy Instytucie Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego

 

W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie  Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW. W spotkaniu wzięły udział 24 firmy i instytucje, kluczowe dla polskiego rynku pracy i ważne z punktu widzenia praktyk zawodowych dla studentów naszych studiów, m.in. prezes i przedstawiciele ZUS, prezes PFRON, szefowie największych  agencji zatrudnienia, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie zainaugurował Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW dr hab. prof. UW Jacek  Męcina, pomysłodawca inicjatywy. Witając gości przedstawił ideę współpracy uczelni i biznesu oraz możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze organizacji praktyk i staży studenckich, współpracy naukowo badawczej, czy opiniowania przez pracodawców kierunków i programów studiów, w szczególności podyplomowych.

Zebranych w imieniu JM Rektora powitał  Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Maciej Duszczyk, a Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prof. dr hab. Stanisław Sulowski odniósł się do idei bliskiej współpracy naszego wydziału ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami procesu dydaktycznego  i badań naukowych prowadzonych na naszym wydziale.

Dyrektor Instytutu, prowadzący spotkanie przedstawił agendę i oddał głos prelegentom z  IPS. W pierwszej części spotkania dr Łukasz Łotocki zaprezentował najważniejsze informacje o działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników IPS UW. Z kolei dr Piotr Zawadzki przedstawił zagadnienia prawno-organizacyjne związane z praktykami studenckimi.

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia głosu w dyskusji, której celem było wyznaczenie kierunku prac Rady. Ustalono zasady komunikacji w sprawie organizacji praktyk i staży oraz omówiono inne możliwe formy współpracy. Zaproponowano, aby na kolejnym spotkaniu, organizowanym w siedzibie ZUS przeanalizować konkretne projekty, które mogłyby stanowić punkt wyjścia do wypracowania modelu współpracy. Zgłoszono trzy projekty, których prezentacji podjęli się: przedstawiciele m.st. Warszawy, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele Instytutu Polityki Społecznej UW.

Na zakończenie spotkanie dr Tomasza Meringa przedstawił analizę tendencji oraz  najnowsze trendy polskiego rynku pracy.

Prof. Jacek Męcina podkreślił, że w 2017 roku świętujemy 40-lecie Instytutu Polityki Społecznej UW i jest to dobry moment do większego powiązania działalności Instytutu z potrzebami rynku pracy. Rada Pracodawców i Instytucji służy budowaniu relacji strategicznych opartych na wzajemnym interesie. Instytut Polityki Społecznej UW przedstawił możliwości wsparcia merytorycznego dla firm i instytucji, związanego z analizowaniem prowadzonej przez te placówki działalności społeczno-gospodarczej oraz ich otoczenia. Praktycznym wymiarem tego wsparcia mogą być inicjowane wspólne projekty badawcze lub inicjatywy  w formie, pisanych przez studentów i pod opieką merytoryczną pracowników naukowych, aplikacyjnych prac licencjackich i magisterskich. Prace te mogłyby wesprzeć firmy i instytucje w pozyskiwaniu rzetelnych informacji oraz rekomendacji w zakresie problemów, związanych z działalnością tych instytucji lub ich otoczenia społecznego. Oczekiwaniem od firm ze strony Instytutu jest głos doradczy w zakresie programów studiów, tak, by odpowiadały ona na potrzeby rynku pracy. Innym obszarem wsparcia są praktyki studenckie, zwłaszcza dla studentów praktycznego kierunku studiów – Organizowania rynku pracy.           Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez uczestników spotkania i wyrazili oni wolę pracy w ramach wspólnej inicjatywy. Współpraca w ramach Rady Pracodawców i Instytucji ma duże szanse stać się efektywnym mechanizmem realizowania interesów wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron.

 

Uczestnicy spotkania:

 • Adecco
 • Antal International
 • Big Fish Polska
 • Business Center Club
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
 • Chipita Poland
 • Forum Związków Zawodowych
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • IBM Polska
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polskie Forum HR
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • SW Research
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • QiBit
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Regulamin Rady Pracodawców i Instytucji przy IPS UW

Regulamin

Rady Pracodawców i Instytucji

przy Instytucie Polityki Społecznej

 § 1

Rada Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej, zwana dalej Radą, działa na rzecz odpowiedniej jakości i treści kształcenia, które musi być zgodne z potrzebami rynku pracy a także rozwoju współpracy pomiędzy Instytutem Polityki Społecznej a, podmiotami gospodarczymi, organami administracji publicznej i  samorządowej oraz  instytucjami i organizacjami.

 § 2

  1. Członkowie Rady powoływani są przez Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej  na okres jego kadencji.
  2. Skład Rady stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Uczestnictwo w Radzie ma charakter dobrowolny.
  4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

  § 3

W skład Rady mogą wchodzić:

  1. przedstawiciele Instytutu Polityki Społecznej,
  2. przedstawiciele podmiotów gospodarczych,
  3. przedstawiciele organów administracji publicznej,
  4. przedstawiciele organów samorządu terytorialnego,
  5. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  6. przedstawiciele innych instytucji, podmiotów współpracujących z Instytutem Polityki Społecznej oraz osoby zasłużone dla Uczelni.

 § 4

Do kompetencji i zadań Rady należy:

 1. ocena programu kształcenia,
 2. opiniowanie kierunków i treści kształcenia,
 3. opiniowanie i podejmowanie nowych kierunków kształcenia,
 4. pomoc w organizacji praktyk zawodowych dla studentów,
 5. podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych i podnoszenia ich  efektywności dla rozwoju zawodowego i organizacji,
 6. ocena i ewaluacja praktyk zawodowych dla studentów,
 7. podejmowanie inicjatyw ułatwiających start zawodowy studentów,
 8. udział w seminariach i konferencjach, w tym współorganizacja inicjatyw naukowych o praktycznym znaczeniu dla otoczenia społeczno – gospodarczego,
 9. podejmowanie wspólnych prac badawczo rozwojowych i dydaktycznych
 10. podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu współpracy Instytutu Polityki Społecznej z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, samorządowymi, instytucjami,
 11. promowanie Instytutu Polityki Społecznej oraz podmiotów reprezentowanych w Radzie.

§ 5

 1. Pracami Rady kieruje Dyrektor IPS.
 2. Na wniosek Dyrektora IPS  Rada może postanowić o wyborze przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Przewodniczącego wybierają członkowie Rady na 4 letnią kadencję, zwykłą większością głosów.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady.
 6. Rada ma prawo zaprosić na swoje posiedzenie inne osoby odpowiedzialne merytorycznie za poruszane na posiedzeniu problemy.
 7. Posiedzenia Rady kończą się przyjęciem ustaleń, które w formie protokołu rozsyłane są na adresy mailowe członków Rady i zamieszone na stronie internetowej IPS.

§ 6

 1. W sprawach wymagających głosowania przeprowadza się głosowanie jawne, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o zmianę trybu głosowania na tajny  i wniosek ten zostanie przyjęty.
 2. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały podpisywane są przez Dyrektora IPS lub przewodniczącego Rady.
 3. Uchwały Rady przekazywane są do Rady Naukowej IPS  do stosownego wykorzystania oraz Dziekanowi Wydziału.

Rada Pracodawców i Instytucji informacja.pdf

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social