Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”


W dniu jutrzejszym mija termin na składanie dokumentów w wersji papierowej na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. Osoby zarejestrowane w systemie IRK, które chcą złożyć dokumenty zapraszamy jutro (19 lipca br.) na ostatni dyżur Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Polityki Społecznej w godzinach 12.00 – 18.00, pokój 108, I piętro, ul. Nowy Świat 67.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej

ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

Harmonogram rekrutacji:

ETAP I
Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irk.oferta.uw.edu.pl18.06. – 18.07.2018 r.
Składanie dokumentów: 18.06. – 19.07.2018 r.

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV) – według szablonu CV Europass;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją;
 • oświadczenie o zamieszkaniu;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu;
 • portfolio:  zaświadczenia,  certyfikaty,  osiągnięcia, dyplomy, doświadczenia zawodowe związane z pracą z ludźmi (staże, praktyki, wolontariaty) oraz w obszarach, które mogą być pomocne w wykonywaniu zawodu specjalisty ds. zarządzania procesem rehabilitacji; przyjmowane są kserokopie dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 108 (nr telefonu (22) 55 20 174) w poniedziałki w godzinach 10.00-19.00, środy 15.00-19.00 oraz piątki w godzinach 9.00-13.00

lub

przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. 

Prawidłowa rejestracja w systemie IRK oraz złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

25.07.2018 r. – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania testu: AULA Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 69, parter, 00-046 Warszawa, godzina 11.00.   

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie widoczna w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata 27.07.2018 r., od godziny 12.00.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 30  osób) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach:

30.07.2018 r. i 31.07.2018 r.  

Kandydat otrzyma informację o wyznaczonej godzinie stawiennictwa na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kolejni kandydaci z listy rankingowej będą indywidualnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną 1.08.2018 r.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 3.08.2018 r. od godz. 10.00 przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska; e-mail: g.spytek-bandurska@uw.edu.pl
mgr Damian Norwiński; e-mail: d.norwinski@uw.edu.pl; tel. (22) 55 20 174

Kontakt w sprawach związanych z tokiem studiów:

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska; e-mail: g.spytek-bandurska@uw.edu.pl
mgr Marzena Winiarska; e-mail: ips@uw.edu.pl; tel. (22) 55 20 286 lub (22) 826 66 52

Instytut Polityki Społecznej

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 110

tel. (22) 826 66 52

Celem realizacji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Seminarium

Wykładowcy: psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Info – Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Oświadczenie o zamieszkaniu


Terminy zjazdów I edycji:

 • 13-14 października 2018
 • 27-28 października 2018
 • 17-18 listopada 2018
 • 8-9 grudnia 2018
 • 19-20 stycznia 2019
 • 2-3 lutego 2019
 • 23-24 lutego 2019
 • 9-10 marca 2019
 • 23-24 marca 2019
 • 6-7 kwietnia 2019
 • 11-12 maja 2019
 • 25-26 maja 2019

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social