Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Staże i praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

Staże i praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

Informujemy, że Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, m.in. w zakresie odbywania przez naszych studentów praktyk i staży zawodowych w ZUS. Dzięki temu, w ramach prostej procedury, studenci mogą odbywać staże i praktyki w różnych departamentach i wydziałach ZUS-u.

Gorąco zachęcamy do podjęcia proponowanej współpracy. Poniżej znajduje się krótka informacja dotyczącą procedury formalnej organizacji takich praktyk.

W razie pytań można zgłaszać się do pełnomocników ds. praktyk – instytutowych lub wydziałowego: dr Piotr W. Zawadzki, p.zawadzki@uw.edu.pl , http://ips.uw.edu.pl/studenci/dyzury/

 

Procedura praktyk/staży w ZUS

 Przed rozpoczęciem praktyk:

 1. Osoba zainteresowana praktyką w ZUS wypełnia formularz aplikacyjny, który przysyła do na adres praktyki@zus.pl wraz z CV i listem motywacyjnym (dokumenty te gromadzone są w „teczkach” praktykantów). Aby otrzymać formularz aplikacyjny i dodatkowe informacje należy skontaktować się z ZUS pod adresem: praktyki@zus.pl
 2. Jeżeli uczelnia wydaje studentowi skierowania na praktyki – dokument ten również dołączany jest do teczek praktykantów.
 3. Wymagane jest także ubezpieczenie NNW (potwierdzenie z uczelni o objęciu studenta takim ubezpieczeniem lub indywidulne ubezpieczenie dostarczone przez zainteresowanego) – Uniwersytet Warszawski zapewnia takie ubezpieczenie, została zawarta stosowna polisa ubezpieczeniowa obejmująca każdego studenta podejmującego praktyki zawodowe.
 4. Gdy ustalona zostanie komórka (departament w przypadku praktyk w Centrali lub wydział w przypadku praktyk w Oddziale), w której odbywać się będą praktyki oraz program praktyk, opiekun, termin rozpoczęcia, długość trwania praktyki – przygotowywane jest porozumienie. Gotowe porozumienie w 3 egzemplarzach podpisuje: uczelnia (osoba właściwa – np. pełnomocnik Dziekana ds. praktyk), Zakład, praktykant – każda strona dostaje jeden egzemplarz.
 5. Na początku praktyk ustalany jest termin szkolenia dla praktykanta z BHP i p.poż.
 6. Komórka właściwa do spraw pracowniczych w Zakładzie (w Centrali: Departament Spraw Pracowniczych, w Oddziale: Wydział Spraw Pracowniczych) przygotowuje listę obecności dla praktykanta i przekazuje komórce, w której będą praktyki.

W czasie praktyk:

 1. Praktykant pierwszego dnia dostaje do zapoznania się kilka dokumentów (Regulamin pracy, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Ustawa o ochronie danych osobowych), odbywa szkolenie BHP, oprowadzany jest po Centrali/Oddziale.
 2. Praktykant po odbyciu szkoleń oraz zapoznaniu się z otoczeniem, przystępuje do praktyk

Po zakończeniu praktyk:

 1. Praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk, podpisane przez dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych (w przypadku Centrali) lub naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych (w przypadku Oddziału)
 2. Wzór takiego oświadczenia jest standardowy i obowiązuje w całym Zakładzie.
 3. Zaświadczenie jest wysyłane do praktykanta pocztą.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social