Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Studia w zakresie rynku pracy o specjalnościach doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów MiędzynarodowychUW
zaprasza na kolejną edycję

Studiów Podyplomowych w Zakresie Rynku Pracy
o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy

 

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników publicznych służb zatrudnienia, ale także pracowników innych instytucji rynku pracy, w tym pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.
Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji tej grupy zawodowej, oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
W dotychczasowych pięciu edycjach Studiów uczestniczyło ponad 400 osób, głównie pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz OHP.
Studia trwają dwa semestry, kończą się ustnym egzaminem dyplomowym, obejmującym swoim zakresem problemy poruszane podczas wszystkich realizowanych podczas Studiów przedmiotów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Przewidujemy organizację 13 zjazdów dydaktycznych, odbywających się co dwa tygodnie.
W programie Studiów przewidujemy bloki przedmiotów wspólnych dla wszystkich słuchaczy, oraz zajęcia specjalizacyjne, prowadzone oddzielnie dla słuchaczy specjalności Doradztwo Zawodowe, oraz specjalności Pośrednictwo Pracy.
Obecny program Studiów został zmodyfikowany w oparciu o doświadczenia poprzednich edycji Studiów i uwagi zawarte w ankietach ewaluacyjnych, jest też dopasowywany do nowych rozwiązań prawnych .
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów, do ich prowadzenia zapraszamy zarówno pracowników naukowych IPS UW, jak i trenerów-praktyków.

Koszt Studiów : 5200 zł. (2600 zł za semestr.) + 60zł opłaty za wydanie Dyplomu
Planowany początek Studiów : październik 2015
Limit miejsc: 45

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz słuchacza, życiorys (druki tych dokumentów dostępne są poniżej)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów (magister/licencjat)
  • poświadczone ksero dowodu osobistego

Dokumenty do pobrania:

Wszelkich dodatkowych informacji o Studiach udziela Kierownik Studiów
mgr Agata Krencik (agata.krencik@uw.edu.pl)

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social