Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Ogólnie o studiach

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Mamy nadzieję, że studia, które państwu oferujemy wyposażą was w wiedzę i umiejętności, które przydadzą się wam w życiu prywatnym i zawodowym. Proponujemy podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi i ich rozwiązywanie.

Od kilku lat Instytut prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne obu stopni na kierunku polityka społeczna oraz nauki o rodzinie. Pierwszy stopień jest dla maturzystów, drugi – dla osób z ukończonymi studiami pierwszego stopnia. Od 2015 roku rozpoczynamy rekrutację na studia pierwszego stopnia na kierunku organizacja rynku pracy. Osoby z wykształceniem wyższym zapraszamy na nasze studia podyplomowe, a także na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych z udziałem IPS.

Na wszystkich naszych studiach dbamy o dobór zróżnicowanych i interesujących przedmiotów, które prowadzą wysokiej klasy specjaliści. Staramy się, aby w programach studiów było dużo konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Prowadzimy systematyczną ewaluację jakości zajęć, z której wyciągamy wnioski. Głos studentów zawsze się dla nas liczy i szybko rozwiązujemy ewentualne problemy. Dbamy również o to, aby obsługa administracyjna studiów była miła i profesjonalna.

Studia niestacjonarne i podyplomowe są płatne, jednak czesne ustalamy na poziomie, który można określić hasłem:

„Atrakcyjna cena za ciekawe studia na najlepszej uczelni humanistycznej w Polsce”.

Nasze członkostwo w Unii Europejskiej stawia nowe zadania przed polityką społeczną i specjalistami z zakresu polityki społecznej wyznaczane między innymi przez Europejską Strategię Zatrudnienia zakładającą kształtowanie aktywnej polityki społecznej w celu promocji zatrudnienia i ograniczania marginalizacji społecznej.

Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania kadry polityków społecznych, w tym profesjonalnych pracowników socjalnych (pracowników służb społecznych), którzy będą w stanie kompetentnie opracować projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie, rozwiązywać trudne problemy jednostek i rodzin, przeciwdziałać zjawisku marginalizacji społecznej. Potrzebna będzie kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów realizacji projektów i ich efektów.

Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej.

Studenci uczą się rozumieć kluczowe pojęcia i teorie polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązania między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, uczą się diagnozowania problemów i kwestii społecznych, projektowania rozwiązań problemów społecznych.

By uzyskać właściwe kwalifikacje studenci znajdą w planie studiów różnorodne bloki przedmiotowe: polityka społeczna i jej dyscypliny szczegółowe, socjologia i jej subdyscypliny (socjologia rodziny), liczne przedmioty prawnicze, ekonomiczne. Zapoznają się z takimi dyscyplinami, jak: psychologia społeczna, pomoc społeczna, filozofia, etyka, praca socjalna, polityka rynku pracy, porównawcza polityka społeczna, wiedza o Unii Europejskiej i wiele innych.

Nasze studia przygotowują do pracy i własnej działalności m.in. w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje
 • szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach
 • doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy
 • strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkole-
 • niowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia,
 • organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social