Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Polityka społeczna

Studia pierwszego i studia drugiego stopnia

Polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym.

Jeżeli interesujesz się politologią, socjologią, mediami – połącz wiedzę z tych dyscyplin studiuj na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA.
Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia nas to, że zajmujemy się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi. Nasi studenci uczą się np. o tym:
– jak kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak: edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina, niepełnosprawność,
– jak sobie radzić z kryzysem uchodźczym,
– co przemawia za tym, żeby państwo finansowało emerytury, a co za tym, żeby ludzie sami oszczędzali na starość,
– co mogą robić samorządy, żeby mieszkańcy gmin nie chcieli z nich wyjeżdżać, oraz o wielu innych zagadnieniach.

Zapraszamy zarówno osoby, które szczególnie interesują się sprawami społecznymi i chciałyby się nimi zajmować również po studiach, jak i wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby studiować nauki społeczne z nastawieniem na ich praktyczne zastosowanie.

Przykładowe obszary wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach to: projekty społeczne, badania społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), marketing społeczny i public relations, administracja publiczna i rozwój lokalny itp.

Nasi absolwenci zatrudniani są na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, pozarządowym i w biznesie. Prowadzą też własne firmy i otrzymują nagrody za swoją działalność.

Odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy nie jest łatwe. Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia z polityki społecznej dają do tego dobrą podstawę.

W ramach studiów drugiego stopnia oferujemy liczne bloki fakultatywnych przedmiotów specjalizacyjnych.

Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Polityka Społeczna

Studia na kierunku Polityka Społeczna mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu specjalista polityki społecznej (kod zawodu 244205) oraz do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Wiedza zdobyta na naszych studiach umożliwia absolwentom pracę m.in. w działach HR, w jednostkach samorządu, w firmach prowadzących badania i kampanie społeczne, w instytucjach zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem środkami unijnymi, w mediach i branży PR oraz w organizacjach społecznych.
Nasze zajęcia uczą konkretnych umiejętności. Absolwenci naszych studiów potrafią samodzielnie zrealizować badanie społeczne, przeprowadzić analizę prawną dokumentów, analizę statystyczną danych ilościowych, potrafią stworzyć program aktywizujący społeczność lokalną, zaprojektować strategię rozwoju gminy albo kampanię społeczną.

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o sposobach diagnozowania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; o sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia tych zjawisk; o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej; o zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent powinien posiadać umiejętności: stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej; badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej; animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent powinien posiadać umiejętności diagnozowania problemów i kwestii społecznych różnych zbiorowości społecznych oraz projektowania rozwiązań istniejących problemów; udzielania wsparcia osobom; rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych; ewaluacji interwencji różnych podmiotów. Powinien także nabyć umiejętności posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z literatury obcojęzycznej.

Jakie przedmioty studiuje się na tym kierunku?

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotami, których uczą się nasi studenci na kierunku Polityka Społeczna – do pobrania pliki z programem studiów:

Siatki zajęć (tygodniowe plany) dla wszystkich roczników na mijający semestr (zimowy 2017/2018) są dostępne w artykule „Siatki zajeć” (kategoria: Studenci).

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social