Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO ROK AKADEMICKI 2017/2018 – IX EDYCJA

PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO ROK AKADEMICKI 2017/2018 – IX EDYCJA

MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM STYPENDYSTĄ, JEŻELI:

1. masz polskie pochodzenie z kraju byłego ZSRR (Karta Polaka, świadectwo urodzenia, karta stałego pobytu na podstawie polskiego pochodzenia);
2. jesteś studentem kierunku ekonomicznego na polskiej uczelni na terenie RP lub w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku;
3. nie płacisz za studia (wyjątek – wileńska filia UwB) i są to studia stacjonarne;
4. masz mniej niż 1350 zł miesięcznie (300 euro) na utrzymanie się na studiach w roku akademickim 2017/2018;
5. uczestniczysz w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 40 godzin w skali roku akademickiego i kursach szkoleniowych z zakresu ekonomii w wymiarze 20 godzin w skali roku akademickiego;
6. twoja średnia wynosi co najmniej 3,5 lub jeżeli jesteś studentem I semestru I, II lub III stopnia i twoja punktacja rekrutacyjna wynosi co najmniej 70%.

CO MASZ ZROBIĆ?

1. zapoznać się z Regulaminem, możesz go pobrać na stronie www.stypendium.org;
2. przygotować wszystkie niezbędne dokumenty – załączniki do wniosku:
skan dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie (Karta Polaka, świadectwo urodzenia itp.) – dotyczy  wszystkich studentów
skan dokumentu tożsamości (paszport strona ze zdjęciem, dowód osobisty) – dotyczy  wszystkich studentów
skan potwierdzenia z uczelni (nazwa uczelni, kierunku, studia stacjonarne, zasady odpłatności i studiowania, stopień) – dotyczy wszystkich studentów
skan oświadczenia o planowanej aktywności w roku akademickim 2017/2018 – zał. nr 3 i 4 do Regulaminu – dotyczy  wszystkich studentów
skan oświadczenia o aktywności w roku akademickim 2016/2017– zał. nr 3 i 4 do Regulaminu – dotyczy wszystkich studentów
skan oświadczenia studenta o sytuacji materialnej w roku akademickim 2017/2018 – zał. nr 8 do Regulaminu – dotyczy  wszystkich studentów
skan karty przebiegu studiów wraz z wykazem przedmiotów ujętych w programie studiów, ocen/zaliczeń, punktów ECTS – dotyczy wyłącznie studentów powyżej I semestru I, II, III stopnia
skan potwierdzenia z uczelni punktacji rekrutacyjnej i jej skali – dotyczy wyłącznie studentów I semestru I, II, III stopnia
skan CV i listu motywacyjnego – dotyczy wyłącznie studentów I i II stopnia powyżej 30 roku życia oraz studentów III stopnia
skan pozytywnej opinii promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej- dotyczy wyłącznie studentów III stopnia
skan prośby o dofinansowanie kursów szkoleniowych – zał. nr 5 do Regulaminu – dotyczy studentów, którzy chcą się ubiegać o stypendium szkoleniowe
skan prośby o dofinansowanie do praktyk/stażu – zał. nr 6 do Regulaminu – dotyczy studentów, którzy chcą się ubiegać o stypendium na praktyki
skan prośby o stypendium naukowo-socjalne na lipiec 2018 r. – zał. nr 7 do Regulaminu – dotyczy studentów, którzy chcą się ubiegać o stypendium na lipiec 2018 r.
3. złożyć wniosek on-line na stronie www.stypendium.org;
4. wysłać w korespondencji elektronicznej na adres pomoc.wilenszczyzna@gmail.com załącznikii do wniosku, o których mowa w pkt. 2, w temacie maila OBOWIĄZKOWO podaj swoje imię i nazwisko, nr wniosku, w treści maila swoje imię i nazwisko, miasto i kraj pochodzenie, rok i stopień studiów, nazwę uczelni, nazwę kierunku, telefon kontaktowy i adres mailowy;
5. uzupełnić wniosek, jeżeli czegoś będzie brakowało lub zmieni się twoja sytuacja;
6. jeżeli komisja przyzna ci stypendium, wysłać umowę w 2 egz. – zał. nr 1 do Regulaminu (skan wysłać w korespondencji elektronicznej na adres pomoc.wilenszczyzna@gmail.com – w temacie maila OBOWIĄZKOWO wpisz swoje imię, nazwisko i nr wniosku, który będzie też nr twojej umowy, oryginał pocztą poleconą na adres fundacji – Barbara Kasperska, Magdalena Cuprinska, Fundacja Wileńszczyzna, Kanonia 20/22 lok. 16, 00-278 Warszawa);
7. na rachunek podany w umowie otrzymasz pieniądze, jak ty i Fundacja podpiszecie oryginał umowy w 2 egz.;
śledzić informacje w grupie fb, gdzie przypominać będziemy o twoich prawach i obowiązkach;
8. nr wniosku znajdziesz w tytule maila KOPIA WNIOSKU – tam podamy twój nr wniosku np. 1/2017.
 

KIEDY MASZ TO WSZYSTKO ZROBIĆ?

Terminy naboru i uzupełnień wniosków:

1 nabór do 30.11.2017,
2 nabór do 20.03.2018,
3 nabór do 10.06.2018,

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski.

Terminy posiedzeń Komisji:

1 posiedzenie do 10.12.2017,
2 posiedzenie do 10.04.2018,
3 posiedzenie do 10.07.2018,

Terminy ogłoszenia wyników:

1 do 20.12.2017,
2 do 20.04.2018,
3 do 20.07.2018,

Pamiętaj, że stypendium Fundacji jest stypendium naukowo-socjalnym nie jedynie socjalnym, a zatem są skierowane do osób, które są nie tylko niezamożne, ale też są aktywne, zdolne i potrzebują wyższego wykształcenia oraz kwalifikacji potrzebnych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy.

ILE WYNIESIE STYPENDIUM i JAK JEST OBLICZANE?

Podział świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2017/2018 wśród studentów studiujących na terenie RP i w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku zależy głównie od wysokości posiadanych środków finansowych, potrzebnych do podjęcia, kontynuowania lub ukończenia studiów w roku akademickim 2017/2018.

Stypendyści Stypendium Grabskiego mogą pobierać świadczenia, których regulaminy dopuszczają taką możliwość jako wyrównanie do kwoty 1200, 1350, 1500 lub 1600 zł miesięcznie brutto. Stypendyści Stypendium Grabskiego nie mogą pobierać świadczeń, których regulaminy nie dopuszczają takiej możliwości.

Do obliczeń miesięcznej wysokości stypendium naukowo-socjalnego należy zastosować wzór:

Podstawa minus stypendium socjalne wraz z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium rektora, stypendium naukowe, stypendium KUL, stypendium rządu RP, inne świadczenia. Z zastrzeżeniem, że wysokość stypendium wypłaconego ze środków NBP nie może przekroczyć kwoty 1200 zł miesięcznie brutto. Wysokość podstawy to 1200, 1350, 1500, 1600 zł miesięcznie brutto.

Podstawa 1600 zł: wyrównanie do kwoty 1600 zł miesięcznie brutto studentom, którzy studiują w Polsce na studiach III stopnia i których ocena/punktacja rekrutacyjna wyniosła co najmniej 70% lub średnia za rok akademicki 2016/2017 albo semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wyniosła co najmniej 3,5 oraz których list motywacyjny wraz z CV został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną.

Podstawa 1500 zł: wyrównanie do kwoty 1500 zł miesięcznie brutto studentom I i II stopnia, których średnia za rok akademicki 2016/2017 lub semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wyniosła co najmniej 4,01 lub ocena/punktacja rekrutacyjna wyniosła co najmniej 81%.

Podstawa 1350 zł: wyrównanie do kwoty 1350 zł miesięcznie brutto studentom I i II stopnia, których średnia za rok akademicki 2016/2017 lub semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wyniosła co najmniej 3,81 lub ocena/punktacja rekrutacyjna wyniosła co najmniej 77%.

Podstawa 1200 zł: wyrównanie do kwoty 1200 zł miesięcznie brutto studentom I i II stopnia, których średnia za rok akademicki 2016/2017 lub semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wyniosła co najmniej 3,5 lub ocena/punktacja rekrutacyjna wyniosła co najmniej 70%.

Do obliczeń miesięcznej wysokości stypendium na praktyki należy zastosować ten sam wzór do obliczania stypendium naukowo-socjalnego z zastrzeżeniem, że wysokość stypendium będzie zależała również od liczby godzin trwania praktyk (lipiec 2018 r.):

w przypadku gdy liczba godzin trwania praktyk wynosi co najmniej 120h – wysokość stypendium na praktyki/stać jest równa wysokości stypendium  naukowo-socjalnego (lipiec 2018 r.)

w przypadku gdy liczba godzin trwania praktyk wynosi mniej niż 120h – wysokość stypendium na praktyki/staż jest obliczana proporcjonalnie do liczby godzin trwania praktyk/stażu:

120h – wysokość stypendium naukowo-socjalnego

Xh – wysokość stypendium na praktyki

Wysokość stypendium szkoleniowego to maksymalnie – 1500 zł brutto. Wysokość zależeć będzie od kosztu szkolenia i decyzji Komisji.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social