Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1978), gdzie uzyskał też stopień doktora (1982), habilitację (1990) i stanowisko prof. UW (1992). Tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP w 2003 r.

Zajmuje się międzynarodowymi aspektami polityki społecznej, w tym społecznym wymiarem globalizacji i integracji europejskiej, socjalną działalnością instytucji międzynarodowych, procesami migracyjnymi, nordyckimi państwami dobrobytu.

Autor kilkunastu książek i ponad dwustu innych publikacji z tego zakresu, w tym m.in.: "Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych" (1988), "Paradoksy globalizacji" (2002), "Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski" (2003), "Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku" (2013).

e-mail: waniol@uw.edu.pl

Wybrane publikacje

I. Książki autorskie:

 1. Polityka społeczna w działalności ONZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.
 2. Ciężkie czasy dla rozumu, Almapress, Warszawa 1988.
 3. Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 4. Międzynarodowa polityka społeczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 5. Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1989.
 6. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
 7. Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office, Warsaw 1996.
 8. Europejski fin de siecle. Przeobrażenia struktur międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 9. Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 10. Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 11. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 12. Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 13. Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Wyd. UMK, Toruń 2015 (współautorzy: R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek).
 14. Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019.

II. Inne publikacje zwarte:

 1. Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych, IPS UW i COM SNP, Warszawa 1984 (współredakcja naukowa).
 2. The Europeanization of Polish Politics: The Case of Migration Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 95.3, Cornell University, Ithaca 1995.
 3. The Europeanization of Polish Ethnic Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 96.3, Cornell University, Ithaca 1996.
 4. The WEU’s Role in Crisis Prevention and Management, Clingendael Paper, Netherlands Institute of International Relations, The Hague 1997.
 5. Politycy III Rzeczypospolitej - między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa 2001 (redakcja i wprowadzenie).
 6. Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współredakcja naukowa i współautorstwo). 

III. Najnowsze artykuły:

2018 rok

 1. Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne, „Studia z Polityki Publicznej” 2018, nr 1 (17), s. 9-32.
 2. Wielonurtowy i interdyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, Warszawa 2018, s. 19-51.
 3. Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, Warszawa 2018, s. 53-71.
 4. Kontrowersje wokół koncepcji „państwa pracy”, w: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, WN PWN, Warszawa 2018, s. 442-455.
 5. Transnacjonalizacja polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, WN PWN, Warszawa 2018, s. 541-562.
 6. Populizm jako reakcja na neoliberalizm. O społecznym podłożu kryzysu demokracji liberalnej, w: K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej?, ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 373-390.
 7. Globalizacja i deglobalizacja we współczesnym świecie, w: K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski (red.), Teorie, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 403-430.
 8. Problemy z konwergencją europejskiego modelu społecznego, w: Debata o modelach welfare states w krajach europejskich, Czwartek u Ekonomistów, PTE, Warszawa 11.10.2018, http://www.pte.pl/pliki/2/21/autoryzowany_stenogram_181011_stenogram.pdf

2017 rok

 1. Między starym a nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznych, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 2 (14), s. 9-34.
 2. Od unii gospodarczej do unii socjalnej w strefie euro? Znaczenie polityki społecznej w integracji europejskiej, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej – doświadczenia i wyzwania, Elipsa, Warszawa 2017, s. 11-31.
 3. Pochwała przypadku, w: G. Firlit-Fesnak et al. (red.), 40 lat minęło… Księga Jubileuszowa Instytutu Polityki Społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2017, s. 89-92.
 4. Nauki o polityce publicznej a polityka społeczna – debata (udział w dyskusji na seminarium naukowym), „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2017, nr 36 (1), s. 109-126.
 5. Recenzja książki: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej (Warszawa 2016), „Polityka Społeczna” 2017, nr 4, s. 38-40.
2016 rok
 1. Wokół urynkowienia usług społecznych, "Polityka Społeczna" 2016, nr 1, s. 2-11.
 2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy, „Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 2 (10), s. 11-41.
 3. Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej (udział w dyskusji redakcyjnej z P. Błędowskim, J. Osińskim, A. Surdejem, R. Szarfenbergiem i A. Zybałą), „Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 1 (9), s. 11-44.
2015 rok
 1. On Three Modernisation Narratives in Poland after 1989, „International Journal of Social Economics” 2015, Vol. 42, No. 9, s. 777-790.
 2. Kontynuacja czy przełom? Czy integracja z Unią Europejską pchnęła Polskę na nowe tory?, w: C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red.), „Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej”, Elipsa, Warszawa 2015, s. 381-404.
 3. Pułapka ekonomizmu. U źródeł dominacji neoliberalnej narracji modernizacyjnej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny” 2015, tom 64, nr 2, s. 69-88.
 4. A Social Deficit. Poland in the Face of Developmental Challenges in the 2010s, “Problemy Polityki Społecznej” 2015, tom 31 (4), s.39-57.

2014 rok

 1. Poles in the Norwegian Labour Market: Benefits and Challenges, w: M. Mrozińska-Kruk (ed.), "Polish Community in Norway. Opportunities and Challenges, Conference Materials", Oslo, 20 November 2014, s. 15-24.
 2. Państwo pracy w Skandynawii – między ciągłością a zmianą, „Polityka Społeczna” 2014, nr 4, s. 1-7.
 3. Bilans dekady. Dekada świętego Mikołaja, „Nowy Obywatel” 2014, nr 12 (63), s. 11-14.
 4. Recenzja książki: K. Musiał, „Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich” (Gdańsk 2013), „Polityka Społeczna” 2014, nr 2, s. 25-27.
 5. Recenzja książki: A. Zybała, „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” (Warszawa 2013), „Problemy Polityki Społecznej” 2014, tom 27(4), s. 177-181.
 6. 7 razy e-rozwój, czyli skandynawski model polityki społecznej, (rozmawiała J. Hofman-Wiśniewska), „Biuletyn PKPS” 2014, nr 21.

2013 rok

 1. Państwo wobec wyzwań społecznych – specyfika skandynawska, „Polityka Społeczna” 2013, nr 1, s. 5-10.
 2. Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji, "Problemy Polityki Społecznej" 2013, tom 21 (2), s. 49-69.
 3. O nordyckich receptach na spójność społeczną, w: K. Musiał, M. Chacińska (red.), „Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy”, Wyd. UG, Gdańsk 2013, s 141-153.
 4. Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, „Studia Europejskie” 2013, nr 1, s. 113-134.
 5. Skandynawskie państwo opiekuńcze – erozja czy reaktywacja?, „Analizy Norden Centrum” 2013, nr 8 (20), s. 1-14.
 6. Droga do równości i dobrobytu (rozmawiał M. Sobczyk), „Nowy Obywatel” 2013, nr 9 (60), s. 6-16.
 7. Nie dorośliśmy do globalizacji (rozmawiała J. Hofman-Wiśniewska), „Sprawy Nauki” 2013, nr 11.
 8. Ekonomia to nie matematyka (rozmawiała J. Hofman-Wiśniewska), „Sprawy Nauki” 2013, nr 12.

2012 rok

 1. Unia Europejska jako wspólnota socjalna, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), "Europeistyka. Podręcznik akademicki", tom 2, WN PWN, Warszawa 2012, s. 71-180.
 2. Trzy wizje Europy, w: J. Orczyk (red.), „Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza”, IPiSS, Warszawa 2012, s. 23-35.

2011 rok

 1. Europa Socjalna in statu nascendi, w: W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), "Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?", ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 15-41 (tamże współautorstwo Wstępu, s. 7-11).
 2. Kryzys finansowy w Europie - reperkusje dla polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 2011, nr 4, s. 1-6.
 3. Transnarodowa polityka społeczna w Europie, "Polityka Społeczna" 2011, nr 8, s. 1-8.
 4. Społeczno-ekonomiczny kontekst modernizacji Unii Europejskiej, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), „Modernizacja procesów integracji europejskiej”, ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 41-62.
 5. Poland and Challenges of Global Development, in: S. Bieleń (ed.), „Poland’s Foreign Policy in the 21st Century”, Difin, Warsaw 2011, p. 117-135.
 6. Wkład Norwegii w rozwiązywanie konfliktów na świecie. Siła czy współpraca?, w: W. Kostecki (red.), "Zaawansowane zapobieganie konfliktom", ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 127-144.

2010 rok

 1. Polska wobec wyzwań globalnego rozwoju, w: S. Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Difin, Warszawa 2010, s. 109-128.
 2. Europejskie modele polityki społecznej: czynniki i kierunki zmian, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), „Strategie rozwoju Unii Europejskiej”, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 351-388.
 3. Jak walczyć ze światowym ubóstwem?, w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), „Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego”, Elipsa, Warszawa 2010, s. 19-32.
 4. Nordycki model dyplomacji pokojowej. Przypadek Norwegii, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 3, s. 72-91.
 5. Europejska polityka społeczna – podejście teoretyczne, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 1-5.
 6. Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2010, nr 1-2, s. 91-107.
 7. Dywergencja i konwergencja w rozwoju europejskiej polityki społecznej, "Studia Europejskie" 2010, nr 4, s 29-62.
 8. Arktyka - obszar konfliktów czy współpracy?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2010, nr 5-6, s. 91-108 (anglojęzyczna wersja tego artykułu: The Arctic: An Area of Conflict or of Cooperation?, "The Polish Quarterly of International Affairs" 2010, No. 4, p. 66-80).
 9. Recenzja książki: S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski (red.), „Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model” (Warsaw 2009), w: “Polityka Społeczna” 2010, nr 5-6, s. 32-33.

2009 rok

 1. Integracja europejska jako czynnik społecznej modernizacji Polski, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), "Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie", WAiP, Warszawa 2009, s. 105-130.
 2. Kapitalizm globalny na zakręcie – ułomności rynku i życie na kredyt, w: M. Księżpolski i in. (red.), "Polityka społeczna w kryzysie", ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 13-24.
 3. Specyfika międzynarodowej aktywności Królestwa Norwegii, w: D. Popławski (red.), "Małe państwa europejskie. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej", Warszawa 2009, ASPRA-JR, s. 213-234.
 4. Rozterki Peera Gynta. Introwertyczno-ekstrawertyczne podłoże polityki zagranicznej Norwegii, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 57-78.
 5. Imigranci zarobkowi w Australii, „Polityka Społeczna” 2009, nr 7, s. 28-32.
 6. Problemy migracji zarobkowych do Norwegii, „Polityka Społeczna” 2009, nr 5-6, s. 23-28.
 7. Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych, „Problemy Polityki Społecznej” 2009, tom 12, s.  121-144.
 8. Recenzja książki: A. Wendt, „Społeczna teoria stosunków międzynarodowych” (Warszawa 2008), w: „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 1, s. 162-165 (anglojęzyczna wersja tej recenzji w: "The Polish Quarterly of International Affairs" 2009, No. 1, p. 152-155).

Życiorys naukowy

Wykształcenie

Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki społecznej, absolwent politologicznych studiów magisterskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978), gdzie uzyskał także doktorat (1982), habilitację (1990) i stanowisko prof. UW (1992). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP w 2003 r.

Zatrudnienie

od 1978 – nieprzerwanie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: asystent, od 1982 - adiunkt, 1984-86 - wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej ds. badań i współpracy z zagranicą, od 1992 - profesor nadzwyczajny, 1999-2004 - prodziekan Wydziału ds. współpracy z zagranicą i administracji, od 2009 – profesor zwyczajny.

Równolegle z pracą w UW zatrudniony jako:

 • 1990-1992 - docent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • 1992-1996 oraz 2004-2008 - radca ministra oraz I radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  (m.in. jako charge d’affaires a.i. w Ambasadzie RP w Oslo, przedstawiciel Polski na konferencjach i w misjach Rady Europy, OBWE i ONZ)
 • 1996-2004 - ekspert w Kancelarii Prezydenta RP (Zespół Strategii Politycznej Gabinetu Prezydenta i Biuro Spraw Międzynarodowych)
 • 2008-2010 – profesor zw. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Działalność naukowo-badawcza

Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, koordynowanych m.in. przez UW, SGH, PISM, Cornell University, Cambridge University, w tym także jako kierownik następujących przedsięwzięć:

 • 2000-2003 - „Uchodźcy w Polsce jako nowy problem społeczny” (grant promotorski KBN nr rej. 1 H02F 01019);
 • 2001-2003 - „Konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla polityki społecznej” (grant indywidualny KBN nr rej. 5 H02E 01920);
 • 2010-2012 - „Modernizacja nordyckiego modelu welfare state po 1990 r. Lekcje dla europejskiej i polskiej polityki społecznej” (grant  indywidualny MNiSzW nr N N116 336038)

Publikacje

Autor kilkunastu samodzielnych książek i ponad 200 innych publikacji naukowych w pracach zbiorowych i periodykach, w tym ponad 30 anglojęzycznych (zob. osobne zestawienie). Ponadto, liczne ekspertyzy na zamówienie centralnych instytucji państwowych (Kancelaria Prezydenta RP, MSZ, UKIE) oraz artykuły publicystyczne (m.in. w „Polityce”, „Przeglądzie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”).

Działalność dydaktyczna

W UW wykłady z kilkunastu przedmiotów w zakresie politologii, polityki społecznej i studiów międzynarodowych. Ponadto, okresowe wykłady w SWPS, na studiach podyplomowych w SGH, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Akademii Dyplomatycznej MSZ, a także w wielu zagranicznych ośrodkach akademickich. Wypromował w sumie ponad 150 magistrów polityki społecznej, nauk politycznych i europeistyki oraz 6 doktorów nauk humanistycznych.

Ważniejsze zagraniczne stypendia naukowe

 • 1992-93 - stypendium badawcze NATO Democratic Institutions Fellowship
 • 1995 - Mellon Research Fellow – czteromiesięczny pobyt badawczy w Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) w Wassenaar (Holandia)
 • 1996 – miesięczny staż w Netherlands Institute of International Relations w Hadze (Holandia) w ramach nagrody badawczej WEU Institute for Security Studies Study Award w Paryżu

Członkostwo w komitetach PAN, radach naukowych, redakcjach, ciałach doradczych i fundacjach:

 • członek Rady Naukowej IPS i Rady Wydziału w WDiNP UW (od 1990)
 • członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (1990-93)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN (1990-1992)
 • członek Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku” PAN (1993-96)
 • członek Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów (1997)
 • członek Zespołu Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2001)
 • członek Rady Programowej serii „Unia Europejska” Wydawnictwa Sejmowego (od 2002)
 • zastępca redaktora naczelnego periodyku „Problemy Polityki Społecznej” (2004-2013)
 • członek Rady Naukowo-Dydaktycznej Katedry Europeistyki w WDiNP UW (2008-2012)
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (od 2011)
 • członek Rady Redakcyjnej "Przeglądu Zachodniego" (od 2011)
 • prezes Zarządu Fundacji Naukowej Norden Centrum (od 2011)
 • redaktor naczelny e-periodyku "Analizy Norden Centrum" (od 2012)
 • członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych - krajowy reprezentant dyscypliny "nauki o polityce publicznej" (od 2013)

Nagrody i wyróżnienia naukowe

 • Nagroda III stopnia w konkursie Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską Polityka społeczna w działalności systemu Narodów Zjednoczonych (1982).
 • Wyróżnienie (1985) oraz nagroda indywidualna III stopnia (1990) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) w konkursie na najlepsze prace naukowe z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za książki: Polityka społeczna w działalności ONZ oraz Geneza i rozwój procesu globalizacji.
 • Po roku 1990 - osiem nagród indywidualnych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: za książki Europejski fin de siecle, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, za działalność naukową i dydaktyczno-organizacyjną itp.
 • Stypendium naukowe Rektora UW w roku akad. 2001/2002.
 • Główna nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w dorocznym konkursie na najlepsze prace naukowe i podręczniki - za książkę Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski (2004)

Materiały dydaktyczne/ Course materials

Europejska polityka spójności i rozwoju

Sylabus wykładu: EPRsylabus17skrót

Poland and European Social Policy

Sylabus wykładu: SylabusErasmusPL&ESP17

Europejski model społeczny

Syllabus wykładu: SylabusEMS17

Skandynawskie państwa dobrobytu

Syllabus: SylabusNWS14.docx

Seminarium magisterskie

Wymagane standardy pracy dyplomowej: PracaDyplSTANDARD11.rtf
Tematyka prac magisterskich: SemMgrTematyka15.docx

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social