Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Prof. Ewa Leś

Prof. Ewa Leś

Dr hab. prof. UW Ewa Leś
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje na Wydziale Dziennikarstwa Nauk Politycznych i w Instytucie Studiów Politycznych PAN.
Zajmuje się polityką wobec trzeciego sektora, polityką rodzinną oraz polityką pomocy i integracji społecznej. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia transformacji polityki społecznej w Polsce, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europie Zachodniej, a także teoria nowego zarządzania publicznego, welfare mix i mix governance.
Autorka wielu publikacji, m. in. La dislociation de la famille en Pologne: le probleme du divorce, w: Revue d' Études Comparatives Est-Ouest (1985), Polityka społeczna w Polsce w okresie zmian ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata nauki (1992), Voluntary Sector in Post-Communist East Central Europe (1994), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk (2008).

e-mail: e_les@onet.pl

Wykaz ostatnich publikacji

Wybrane publikacje

 • Rozpad rodziny w świetle statystyki rozwodów i badań problemowych, „Kultura i Społeczeństwo" 1985, nr 2; (wersja francuska, La dislociation de la famille en Pologne: le probleme du divorce, w: Revue d’ Études Comparatives Est-Ouest", Paris 1985, nr 6).
 • Les Jeunes en Pologne, „Revue Française des Affaires Sociales", Paris, 1987,nr 4.
 • Wybrane Formy Podmiotowości Społecznej a Rozwój, współautor, A. Piekara, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988 r., str. 206.
 • Kształcenie Pracowników Socjalnych, praca zbiorowa pod red. E. Leś i J. Rosnera, Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych, Warszawa 1991 r., str. 121.
 • Kształcenie w dziedzinie pracy socjalnej w Polsce, „Polityka Społeczna" 1991, nr 3.
 • Kształcenie w dziedzinie pracy socjalnej za granicą, „Polityka Społeczna" 1991, nr 4,
 • Niepaństwowe podmioty polityki społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali, w: Terenowa Polityka Społeczna, praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 1991.
 • Nowe tendencje w polityce społecznej, „Polityka Społeczna" 1991, nr 7.
 • Polityka Społeczna w Polsce w Okresie Zmian Ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata nauki, Uniwersytet Warszawski & Intelgraf, Warszawa 1992, str. 150.
 • Social Welfare in Poland, w: J. Dixon i D. Macarow, eds., Social Welfare in Socialist Countries, London, Routledge 1992.
 • Sektor Non-profit, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, red. J. Supińska, M. Księżopolski, Fundacja F. Eberta, Warszawa1993.
 • Voluntary Sector in Post-Communist East Central Europe, World Alliance for Citizen Participation, Washington 1994, str. 75;
 • Organizacje Obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej, World Alliance for Citizen Participation, Washington 1994, str.66.
 • Koncepcje pożytku społecznego w polityce społecznej krajów wysoko uprzemysłowionych na przykładzie: Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, „Praca Socjalna” 1996 nr 3.
 • Social Work in Poland, w:International Handbook on Social Work Theory and
 • Practice, eds. D. Elliott, T.D.Watts and N.S. Mayadas. Westport, CT., USA: Greenwood Press 1997.
 • Organizacje Społeczne. Studium Porównawcze, Fundusz Współpracy Phare-Dialog Społeczny, Warszawa 1998, str. 138.
 • Zasada subsydiarności i jej użyteczność w reformowaniu instytucji pomocy społecznej w Polsce, w: Opiekuńczość czy solidarność, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, red. G. Skąpska, Kraków 1998.
 • Działalność dobroczynnna w Europie i Ameryce. Tradycje i współczesność, Część I-III, Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych, Warszawa 1999.
 • Non-profit Sector in Poland, współautorzy S. Nałęcz, J. Wygnański, S. Toepler and L. Salamon, w: Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, eds. L. Salamon, H. Anheier, R. List, S. Toepler, S. Sokolowski, The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Baltimore, MD 1999.
 • Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000 r., str. 246.
 • Fundacja dla Polski: dziesięć lat wspierania ruchu obywatelskiego i pomocowych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, monografia Fundacji dla Polski, Warszawa 2000 r., str.91.
 • La Fondation de Pologne: dix ans de soutien des mouvements de citoyens et des initiatives d’aide en faveur des enfants et des adolescents, Varsovie, novembre 2000, str. 115.
 • Organizacje Pozarządowe na Węgrzech: bilans dziesięciolecia, w: System pozarządowych instytucji społecznych, red. D. Głogosz, Seria Opracowania PBZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2000.
 • Defining the Nonprofit Sector: Poland”. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 36. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2000, (współautorzy: Sławomir Nałęcz i Jakub Wygnański).
 • Rola zasady pomocniczości w kształtowaniu partnerskich relacji między Państwem a organizacjami społecznymi na przykładzie Niemiec,w: Sektor pozarządowya kondycja polskiej demokracji, red. M. Nowakowska, P. Marciniak, Stowarzyszenie na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2000, str. 9.
 • Pojęcie, podstawy prawne i zakres działalności pożytku publicznego, w: Sektor pozarządowya kondycja polskiej demokracji, red. M. Nowakowska, P. Marciniak, Stowarzyszenie na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2000, str. 9.
 • Rola organizacji społecznych w realizacji zadań pomocy społecznej przez władze samorządowe, w: Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych, red. M. Nowakowska, P. Marciniak, Stowarzyszenie na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2000, str. 8.
 • Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, str. 154.
 • Potencjał polskich organizacji non-profit w realizacji programów Europejskiego Funduszu Społecznego (współautorzy: A. Mazur-Barańska, S. Nałęcz), ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w: pracy zbiorowej pt. Europejski Fundusz Społeczny. Szansa i Wyzwanie dla Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych, Warszawa 2001, str. 64.
 • Sektor Non-Profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Raport konferencyjny. Pracownia Badań Organizacji Non-Profit Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001, (współautor: S. Nałęcz).
 • Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit (współautor: Sławomir Nałęcz), w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, praca zbiorowa pod redakcją P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, str. 20.
 • Tradycje i perspektywy sektora non-profit w III RP, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2002.
 • Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Leś, ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 • Praca dla grup wykluczonych i o obniżonej zdolności do pracy (współautorstwo i redakcja podrozdziału), w: W trosce o pracę, Raport UNDP, Warszawa 2004.
 • Co-operatives in Poland: From State-Controlled Institutions to New Trends in Co-operative Development, in: Trends and Challenges for Co-operatives and Social Enterprises in Developed and Transition Countries, eds. Carlo Borzaga and Roger Spear, Edizioni, Trento, 2004.
 • Poland: in Global Civil Society. Dimensions of the Non-profit Sector, Volume Two, Kumarian Press with The Johns Hopkins Comparative Sector Project, Bloomfield 2004 (współautorzy S. Nałęcz, S. Toepler, W. Sokolowski, L. Salamon).
 • From Solidarity to Subsidiarity: The Noprofit Sector in Poland. Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit-Organizations Work, eds. Annette Zimmer, Eckhard Priller, VS Verlag Fur Sozialwissenschaften with Robert Bosch Stiftung, 2004 (współautorzy A. Juros, S. Nałęcz, I. Rybka, M. Rymsza).
 • The Social Economy in Central East and South East Europe (współautorka Maria Jeliazkova), in: The Social Economy in Central East and South East Europe: Emerging Trends of Social Innovation and Local Development, Background Report, OECD, Trento, September 22-23, 2005.
 • Zasada subsydiarności a pomoc społeczna w Polsce, w: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. naukowa Barbara Kromolicka, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
 • Nowa gospodarka społeczna. Wybrane koncepcje, kwartalnik Trzeci Sektor 2005, nr 2.
 • Wstęp do książki Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, (współredakcja naukowa M. Ołdak), seria Zeszyty gospodarki społecznej, Wydawnictwo Collegium Civitas i Uniwersytet Warszawski, EFS Equal, Warszawa 2006.
 • Social Enterprise in East Central Europe (współautorstwo Marija Kolin, Institute of Social Science, Belgrad) w publikacji pt. Social Enterprise: A Global Comparision, ed. J. Kerlin, The Urban Institute, Washington, D.C., 2007.
 • Wstęp do książki Przedsiębiorczość społeczna w rozwoju lokalnym, (współredakcja naukowa M. Ołdak), Zeszyty Gospodarki Społecznej (2), Collegium Civitas i Uniwersytet Warszawski, EFS Equal, Warszawa 2007.
 • Wstęp do książki Nowa gospodarka społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym, (współredakcja naukowa M. Ołdak), Zeszyty Gospodarki Społecznej (3), Collegium Civitas i Uniwersytet Warszawski, EFS Equal, Warszawa 2008.
 • Ewa Leś, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk (redakcja E. Leś), w: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , EFS Equal, Warszawa 2008.
 • Obszary gospodarki społecznej. Doświadczenia PRR Tu jest praca, (współredakcja naukowa P. Chodyra, M. Ołdak), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej (współredakcja: S. Bernini), Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Ponad 100 wypromowanych magistrów, 1 wypromowany doktor, troje doktorantów, 3 recenzje pracy doktorskiej.
 • Sprawowanie opieki naukowej nad 3 stypendystkami zagranicznymi: magistrantką z Ottawa University przez rok ak. 1985/86, doktorantką z Syracuse University przez rok ak. 2000/01 i dr Stefania Bernini, stypendystka programu badawczego Marie Curie Actions Fellowships Komisji Europejskiej w r. ak. 2007/8-2008/9.
 • Kierowanie Zaocznym Studium Pracowników Służb Socjalnych w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w latach 1984-1986.
 • Kierowanie Podyplomowym Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas od roku ak. 2003/04.
 • Kierowanie Podyplomowymi Studiami Zarządzania Gospodarką Społeczną (projekt Equal) w latach 2006-2008.

Udział w badaniach naukowych

a) Udział w Komitecie Naukowym OECD, Trento, Włochy. OECD Trento Centre for Local Development w Trydencie rozwija badania i edukację w zakresie zarządzania lokalnego, przedsiębiorczości oraz gospodarki społecznej i innowacji społecznych.

b) Uzyskane granty:
kierownik projektów badawczych:

 • Comparative Non-Profit Sector Project funded by the Johns Hopkins University (1997-2001), co-coordinator of the Polish team of the Johns Hopkins research project.
 • Projekt badawczy pn. Międzynarodowe Badania Sektora Non-Profit w Polsce finansowany przez KBN (2000-2002).
 • Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2004-2005).
 • Projekt badawczo-rozwojowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL pn. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Tu jest praca, którego Administratorem jest Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej (2005-2008).
 • Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2006-2007).

Współpraca naukowa z zagranicą

a) University of Trento, Trydent
b)Technische Universitat, Berlin
c) Universita` della Valle d'Aosta, Aosta

Najważniejsze krajowe i międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ( Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych), Warszawa 1982;
 • Nagroda Rektora i Kolegium Dziekańskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 1986;
 • Wyróżnienie przyznane przez Office of Secretary General of The International Council on Social Welfare, Vienna 1986, za referat The Role of Women in Strengthening the Family and Community – The Polish Experience przedstawiony podczas International Conference of International Council on Social Welfare na temat Strengthening the Family and Community – Significant Contribution to Social Development, Tokio, 30 sierpnia – 5 września 1986 r.;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Organizacje społeczne. Studium porównawcze, Warszawa, listopad 1998;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Od filantropii do pomocniczości, Warszawa, grudzień 2000;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową oraz za autorstwo książki Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, listopad 2002;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność dydaktyczno-organizacyjną, 2004;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za opracowanie koncepcji realizacji projektu badawczego "Tu jest praca", 2005;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizację badań naukowych, 2007.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social