Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr Piotr W. Zawadzki

Dr Piotr W. Zawadzki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007), absolwent Instytutu Polityki Społecznej (2001) i Instytutu Nauk Politycznych (1999) UW, adiunkt w IPS UW. Prowadzi zajęcia ze studentami między innymi z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejski rynek pracy, Europejska Polityka Spójności i Rozwoju, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Specjaliści rynku pracy. Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Naukowej Norden Centrum. Bierze udział w programach naukowo-badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Fundację Norden Centrum na temat problemów rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, jest również współautorem podręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Od 2017 r. jest koordynatorem obszaru "Nauki społeczne" w Dziale Koordynatorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
e-mail: p.zawadzki@uw.edu.pl

Dydaktyka

Europejska Polityka Społeczna (3. rok I st. PS) - syllabus: EPSprogram_cwicz_2019.docx

Specjaliści Rynku Pracy (1. rok I st. ORP) - syllabus: Specjaliscirynkupracy_syllabus.docx

Specjaliści Rynku Pracy (1. rok I st. ORP) - prace semestralne - tematy i wytyczne na semestr ZIMOWYSRP_tematywytycznedopracsemestralnych-2018-2019.docx

Specjaliści Rynku Pracy (1. rok I st. ORP) - prace semestralne - tematy i wytyczne na semestr LETNISRP_Tematy-prac_lato2019.docx

Wybrane publikacje

 • Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
 • Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) - recenzja, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
 • Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) - recenzja, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
 • Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
 • Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
 • Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
 • System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS - Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 • Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
 • Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
 • Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
 • Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział "Praca i zatrudnienie"), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
 • Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
 • Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczegoPracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
 • Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
 • Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
 • Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
 • 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
 • Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
 • Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
 • Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość? – raport z Forum KUiSZ, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. [publikacja elektroniczna http://obserwatorium.mazowsze.pl/]
 • Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Elipsa, Warszawa 2011. [hasła do leksykonu pod red. Rysz-Kowalczyk B.]
 • Młodzież a rynek pracy, "Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy" nr 1/2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 • Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
 • Młodość jako ryzyko, „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” nr 19/2012.
 • Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Absolwenci a rynek pracy – wyuczony brak inwestycji?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
 • Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
 • Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
 • Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

Badania

Udział w wybranych projektach badawczych

 • Warunki samodzielności życiowej rodzin pracowników dawnych PGR, Instytucja koordynująca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (2002 r.).
 • Piąty Ramowy Program Unii Europejskiej XENOPHOB, Ksenofobia w Europie, Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej, realizacja: Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW (2002-2004).
 • Studia dla doradców zawodowych i pośredników pracy; Instytucja koordynująca: Instytut Polityki Społecznej UW, EFS SPO RZL, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (2005-2008).
 • Pracodawca – pracownik, inwestycja w kapitał ludzki – projekt badawczy realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2008-2009).
 • Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy - projekt w ramach szóstego priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2009-2010).
 • Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowanym w ramach Działania 9.2 PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2010-2011).

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 22 stycznia 1975 r., Milanówek

WYKSZTAŁCENIE: wyższe
2007 - ukończone studia doktoranckie w Instytucie Polityki Społecznej UW
rozprawa doktorska na temat: System pośrednictwa pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 26.09.2007 r.

2001 - ukończone z wyróżnieniem studia w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
praca magisterska na temat: Koncepcja Europy Socjalnej w polityce Wspólnot Europejskich.

1999 - ukończone z wyróżnieniem studia w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW;
praca magisterska na temat: Polityka społeczna w Rzeczypospolitej Polskiej w procesie dostosowywania się do standardów Unii Europejskiej.

1998 - ukończenie z oceną bardzo dobrą Studium Moderatorów Europejskich w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

1994 - ukończone Liceum Ogólnokształcące w Milanówku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2010-2015 - członek Krajowej Sieci Tematycznej ds. dobrego rządzenia

2009-2013 - członek mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Od 2017 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Dział Koordynatorów, koordynator obszaru "Nauki społeczne"

Do października 2007 - doktorant, od października 2007 - asystent, od października 2008 (do chwili obecnej) - adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej;
najważniejsze obowiązki i działalność:

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych do spraw studenckich praktyk zawodowych - do IX 2017 r.
 • prowadzenie zajęć ze studentami m.in. z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejska i porównawcza polityka rodzinna, Europejski rynek pracy, Europejska polityka spójności i rozwoju,Polityka rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, Procesy podejmowania decyzji w polityce społecznej, Specjaliści rynku pracy, System polityczny RP, Wstęp do nauki o państwie i polityce;
 • udział w programach badawczych prowadzonych przez Instytut Polityki Społecznej UW;
 • publikacje w wydawnictwach specjalistycznych (Przegląd Europejski, Polityka Społeczna);
 • administrowanie serwisem internetowym Norden Centrum.

Od grudnia 2001 do października 2002 - pracownik (na stanowisku asystenta) w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych (jednostka naukowo - badawcza);
najważniejsze obowiązki i działalność:

 • zarządzanie Działem Badań (m.in. współudział w merytorycznym i finansowym przygotowaniu badań naukowych; rozliczanie przyznanego dofinansowania w ramach prowadzonych przez IRSS badań; organizowanie i prowadzenie badań terenowych, etc.);
 • współpraca z Działem Szkoleń podczas przygotowywania programów szkoleniowych;
 • współpraca z redakcjami periodyków Praca Socjalna i Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.

Od 1999 - prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu nauki o Unii Europejskiej i prawa pracy, we współpracy m.in. z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, Fundacją Wspierania Inicjatyw Europejskich Pro-Europa, Fundacją Gospodarczą im. K. Marcinkowskiego.

1998-2001 - członek Zarządu Miasta Milanówka. Najważniejsze obowiązki i działalność:

 • konstrukcja i realizacja budżetu miasta;
 • prowadzenie przetargów o zamówienia publiczne;
 • redakcja Biuletynu Rady i Zarządu Miasta;
 • przygotowywanie materiałów i publikacje w lokalnej prasie;
 • przygotowywanie projektów uchwał dla Rady (m.in. współautorstwo Statutu Miasta oraz Regulaminu Rady Miasta Milanówka).

1998-2002 - radny Miasta Milanówka. Najważniejsze obowiązki i działalność:

 • zaplanowanie i przeprowadzenie od strony prawnej i finansowej kampanii wyborczej w oparciu o wcześniejszy sondaż i dwuetapową konstrukcję programu wyborczego;
 • codzienne kontakty z obywatelami oraz lokalnymi mediami, grupami interesów i urzędnikami.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • biegła znajomość komputera oraz aplikacji biurowych i in.;
 • pełna obsługa narzędzi internetowych, przeglądarek, programów pocztowych i edytorów HTML (umiejętność tworzenia stron internetowych; administrowanie serwisami internetowymi oraz profilami w serwisach społecznościowych);
 • prawo jazdy kategorii A, B.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 • język angielski - bardzo dobrze (First Certificate in English (FCE));
 • języki niemiecki i rosyjski - biernie;
 • podstawy języka migowego.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social