Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr hab. Maria Theiss

Dr hab. Maria Theiss

Zastępca Dyrektora IPS ds. dydaktycznych. Magister politologii Instytutu Polityki Społecznej UW (2001). Stopień doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarskim i Nauk Politycznych UW w 2006 r. Od 2006 pracuje w Instytucie Polityki Społecznej UW. Zainteresowania badawcze: lokalna polityka społeczna, rozwój lokalny, problematyka społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w polityce społecznej, problematyka biedy i nierówności społecznych. Dydaktyka: metody i techniki badań społecznych, teoria polityki społecznej, rozwój lokalny. Pełnione funkcje: kierownik studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, sekretarz redakcji rocznika Problemy Polityki Społecznej, wyd. PAN, IPS.

e-mail: m.theiss@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień lokalnej polityki społecznej, w tym szczególnie jej politycznych uwarunkowań, zróżnicowania i oddziaływania na stratyfikację społeczną. Prowadziłam badania dotyczące kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego i sieci polityki w środowiskach lokalnych oraz ich związków z lokalną policy. Obecnie pracuję nad próbą aplikacji kategorii obywatelstwa społecznego do poziomu lokalnego – staram się odpowiedzieć na pytania o związki między formalnymi uprawnieniami obywateli a nieformalnymi praktykami, które różnicują realne możliwości korzystania ze świadczeń i usług oraz o charakter relacji między prawami, obowiązkami i zasięgiem lokalnej wspólnoty politycznej.

Dydaktyka

 • Rozwój lokalny i regionalny
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Metodologia nauk społecznych
 • Teoria polityki społecznej

Projekty badawcze

Ważniejsze projekty badawcze

 • Od grudnia 2013 r. – liderka polskiego zespołu badawczego w projekcie z 7. Programu Ramowego – LIVEWHAT Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences, koordynator: Universite de Geneve, Szwajcaria, link: http://www.livewhat.unige.ch/
 • Od czerwca 2012 r. – realizatorka badań własnych Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata 2
 • 2008 - 2011 r. – badaczka (w zespole koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne) w projekcie z 7. Programu Ramowego - YOUNEX Youth, Unemployment and the Social Exclusion
 • 2008 r. – koordynatorka projektu badawczego Zoom na dom kultury (badanie funkcjonowania domów kultury na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem roli domów kultury w budowania lokalnych sieci współpracy i tworzeniu kapitału społecznego) finansowanego przez Fundację Batorego i Fundusz Norweski realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
 • 2006 – 2007 r. – realizatorka projektu badawczego Wpływ lokalnych organizacji grantowych na kapitał społeczny środowiska lokalnego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Publikacje

Ważniejsze publikacje

 • Inheriting Divisions? The Role of Catholic and Leftist Affiliation in Local Cooperation Network. The Case of Italy and Poland (z M. Bassolim) [w:] Civil Society, Unemployment and Precarity in Europe, S. Baglioni, M. Giuni (red.), Palgrave 2014
 • Unravelling universal social citizenship: the role of local social policy, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 23/2013
 • Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 22/2013
 • Różne światy lokalnego obywatelstwa społecznego? O zróżnicowaniach gminnej polityki społecznej w Polsce, „Studia Polityczne” nr 30/2012
 • Trafna polityka lokalna? Przykład polityki społecznej wobec ludzi starych, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 18/2012
 • Dialog obywatelski z perspektywy koncepcji sieci społecznych [w:] Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, B. Lewenstein, M. Dudkiewicz (red.), IFiS PAN, Warszawa 2012
 • Kapitał społeczny i wykluczenie społeczne, "Polityka Społeczna" nr 6/2011
 • Kapitał społeczny a wykluczenie społeczne, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Wyd. Elipsa, Warszawa 2010
 • Władza i wykluczenie. Polityka społeczna wobec nierówności w partycypacji obywatelskiej, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Wyd. Elipsa, Warszawa 2010
 • Współredaktor, z R. Szarfenbergiem i C. Żołędowskim: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza orazPolityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Wyd. Elipsa, Warszawa 2010
 • System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, [w:]Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Wyd. UW, Warszawa 2010
 • Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji, [w:] Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatur-Jaworska (red.), MCPS Warszawa 2010
 • Kryteria ewaluacji, [w:] Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatur-Jaworska (red.), MCPS Warszawa 2010
 • Schematy badań - partycypacyjne badania w działaniu, [w:] Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatur-Jaworska (red.), MCPS Warszawa 2010
 • Podejście strategiczne we wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W kierunku nowych rozwiązań klasycznych dylematów, [w:] Strategie w polityce społecznej, M. Grewiński, A. Karwacki (red.), MCPS Warszawa 2009
 • Z T. Żukowskim, Islands of Civic Engagement. Differences In the Level of Civic-Associational Social Capital, "International Journal of Sociology" 39/2009, ss. 65-87.
 • Governance i instytucje dialogu obywatelskiego – remedium na kryzys czy dowód kryzysu w polityce społecznej? [w:] M. Księżopolski, C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW. Warszawa 2009
 • Z T. Żukowskim, Obywatele wśród krewnych i znajomych: stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny oraz jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim, [w:] Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, K. Zagórski (red.). Scholar, Warszawa 2009
 • Zoom na dom kultury. Raport z badań. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Warszawa 2011
 • Z B. Lewenstein: Badanie kapitału społecznego in statu nascendi, [w:] Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. [w:] Jak badać społeczeństwo obywatelskie?, M. Nowak (red.), UAM Poznań 2008
 • Z B. Lewenstein, Kapitał społeczny, lokalne społeczeństwo obywatelskie, aktywizacja: zachodnie koncepcje, polskie doświadczenia, [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. A. Kościański, W. Misztal (red.), IFiS PAN, PTS Warszawa 2008
 • Z B. Lewenstein: Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce, [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, J. Kurczewska (red.), IFiS PAN, Warszawa 2008
 • O roli „partycypacyjnych badań w działaniu” w transformującej się polityce społecznej, „Problemy Polityki Społecznej” nr 11/2008
 • Z M. Duszczykiem, Raport z badania: Pytania o rozwój – wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej państwa. Analiza dotycząca debaty w obszarze wybranych aspektów polityki społecznej, Instytut Badań Strukturalnych 2008
 • Z T. Żukowskim: Raport z badania: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań, CBOS 2008
 • Krewni – znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Adam Marszałek, Toruń 2007, 275 s.

Udział w ważniejszych konferencjach naukowych

 • Referat “Local politics of social citizenship in Poland”, Międzynarodowa Konferencja European Social Policy Research Network (ESPAnet) “Social Policy and Economic Development”, blok: “local welfare state”, 5 – 7 września, 2013 Poznań.
 • Referat „Lokalne obywatelstwo społeczne jako perspektywa polityki społecznej”, XXXI. Roczna Konferencja Polityków Społecznych, 13-15 czerwca 2013, Spała.
 • Referat „Local social citizenship. Bringing politics to social policy back in”, Konferencja “Collective identity and practices of citizenship in Postcommunism", Wrocław University, Centrum Willy Brandta, UWr, 22-23 lutego 2013,Wrocław.
 • Referat “The national context of local social policy in the field of youth unemployment exclusion” Międzynarodowa Konferencja European Consortium for Political Research (ECPR) 25-27 lipca 2011 Reykiavik

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social