Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr Łukasz Łotocki

Dr Łukasz Łotocki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2001). Stypendysta w Instytucie Socjologii oraz Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hanowerze (2000/2001). Zainteresowania badawcze: socjologia migracji, metodologia badań społecznych, komunikowanie społeczne i polityczne.

e-mail: l.lotocki@uw.edu.pl

Dydaktyka

 1. PR i marketing społeczny:
  - program,
  - wytyczne do prezentacji.
 2. Procesy decyzyjne:
  - program,
  - zasady debaty oksfordzkiej,
  - procesy decyzyjne zagadnienia SPRAWDZIAN.
 3. Metody i techniki badań społecznych:
  - program,

  - MTBS wytyczne do analizy treści 2017,
  - MTBS wytyczne do sondażu 2017.
 4. Specjaliści rynku pracy:
  - program
 5. Polityki sektorowe:
  - program.

Wybrane publikacje

 • Integracja różnych grup etnicznych i narodowych w Polsce, w: G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, H. Oberloskamp, (red.), Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Promocja naiwności - o prezydencji w perspektywie społecznej, w: C. Żołędowski (red.), Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości, w: Problemy Polityki Społecznej, nr 17/2012.
 • Marketing w lokalnej polityce społecznej, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 • Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek, [w:] Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 4 (czerwiec), 2011.
 • Marketing społeczny wobec przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w: Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 • Marginalizacja i wykluczenie a obcość, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza (red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 • „Obcość” jako kategoria analityczna w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki Międzynarodowe (red. nauk. S. Bieleń), t. 41 (nr 1-2)/2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Wieviel Nähe, wieviel Distanz? Die Integration von Ausländern in Polen [Ile bliskości, ile dystansu? Integracja cudzoziemców w Polsce], w: Polen-Analysen, Nr 71, 1.06.2010.
 • Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony (współredaktor), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (współredaktor), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (współredaktor), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Dystans społeczny pracowników instytucji lokalnych do Czeczenów na tle innych grup narodowych, w: Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych(red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Kontakty wybranych instytucji lokalnych z cudzoziemcami (współautor), w: Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce – wybrane aspekty prawne i instytucjonalne, w: W poszukiwaniu bezpiecznej przystanie. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce (red. G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Demistyfikacja rzeczywistości dyskursywnej czyli o pozytywnych stronach statusu migranta w Polsce, w: Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego (red. G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Gli immigrati armeni nel panorama migratorio polacco, w: Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da stranieri a comunitari(Imigranci z Armenii na tle innych grup imigranckich w Polsce, w: Polska – Nowy kraj pogranicza. Od migrantów do obywateli Wspólnoty Europejskiej; rozdział w pracy zbiorowej), Caritas Italiana, Rzym 2006.
 • Recenzja książki Prawicowy radykalizm i ksenofobia w Polsce i w Niemczech. Nacjonalne i europejskie perspektywy, w:Polityka Społeczna, 2006 r.
 • Trzeci sektor w kontekście problematyki migracyjnej, w: Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 53, Warszawa 2006.
 • Zarządzenie potencjałem społecznym organizacji – ujęcie definicyjne, w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Nr 1/2006.
 • Obcy w dyskursie publicznym w Polsce w kontekście problematyki imigracji. Refleksja teoretyczna oraz doniesienia z badań empirycznych; w: E. Nowicka, B. Cieślińska (red.), Wędrowcy i migranci, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2005.
 • Media i politycy w oczach cudzoziemców, w: Wielokulturowość a migracje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Immigration in Poland in the context of non-governmental organizations activity, w: Contemporary migration issues: migration and society. Legal framework of migration versus human rights, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 2005.
 • Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi; w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8.
 • Edukacja, doradztwo i służby socjalne jako czynniki społecznej integracji uchodźców i imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych. Konferencja w Warszawie, w: Problemy Polityki Społecznej, 2004 r., nr 7 (wspólnie z J. Godlewską i R. Stefańską).
 • Obcy w dyskursie. Przykłady opinii imigrantów, w: Polityka Społeczna, 2004 r., Nr 3.
 • Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2003 r., Nr 5.
 • Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w woj. Podkarpackim, w: Polityka Społeczna, 2002 r., Nr 9 (wspólnie z P. Zawadzkim).

Tłumaczenia

 • C. Borzaga, Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: Rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji (New trends in citizens’ participation: The increasing relevance of socially responsible behaviours in consumption, saving, and production), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski).
 • D. Jarre, Polityka usług socjalnych w wybranych krajach europejskich. Szanse dla instytucji gospodarki społecznej(Social services policy in selected European countries. The chances for social economy institutions), w:Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski).
 • K. Birkhölzer, Rozwój i perspektywy gospodarki społecznej i trzeciego sektora w Niemczech (Development and Perspectives of the Social Economy or Third Sector in Germany), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski).
 • D. Jarre, Europejski model socjalny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej (The European Social Model and Social Services of General Interest. Opportunities for Social Economy Sector), w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom II (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2007 (angielski – polski).
 • K. Birkhölzer, Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał (Local Economic Development and its Potential), w: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom I (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2006 (angielski – polski).
 • P. Wolkowinski, Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju (Local Development Partnerships), w: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Zeszyty Gospodarki Społecznej, Tom I (red. E. Leś, M. Ołdak), Collegium Civitas, Warszawa 2006 (angielski – polski).
 • G. Fuchs, Niemcy i nowy europejski model socjalny (Deutschland und das Neue Europäische Sozialmodell), w:Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8 (niemiecki – polski).

Udział w wybranych projektach badawczych i innych

 • Rewitalizacja społeczna – Modelowe rozwiązania w zakresie aktywnej integracji, Invent Grupa Doradztwa i Treningu (2013).
 • Badanie społeczne uczniów klas czwartych oraz ich otoczenia w ramach komponentu badawczego rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, Millward Brown na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (2012/2013).
 • Imigranci z Afryki w Polsce; uwarunkowania procesu integracji, Instytut Polityki Społecznej UW (2012/2013).
 • Analiza nowodworskiego rynku pracy, Biuro Badań Społecznych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (2012).
 • Metodyka prowadzenia kontroli jakości 20 pilotażowych programów rewitalizacji społecznej realizowanych w partnerstwach lokalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2012).
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2012).
 • Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2011/2012).
 • Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2010/2011).
 • Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2009/2010).
 • Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2009).
 • Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim, Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2009).
 • Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów, Fundacja Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie urzędu m.st. Warszawy (2009).
 • Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Socjologii UW (2009).
 • Migracje edukacyjne do Polski - konsekwencje społeczno-ekonomiczne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW (2009).
 • Pracodawca – pracownik, inwestycja w kapitał ludzki – projekt badawczy realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2008).
 • Powrotnik – portal skierowany do osób powracających do Polski z emigracji, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2008).
 • Studia dla doradców zawodowych i pośredników pracy; Instytucja koordynująca: Instytut Polityki Społecznej UW, EFS SPO RZL, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (2005-2008).
 • Partnerstwo na rzecz rozwoju @lterCamp; Obszar tematyczny I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy; Instytucja koordynująca: Polski Czerwony Krzyż (2004-2008).
 • Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca; Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy; EFS PIW EQUAL; Instytucja koordynująca: Instytut Polityki Społecznej UW (2005-2008).
 • Obcy we współczesnej Polsce na przykładzie Ormian. Stan, perspektywy, wnioski dla polityki społecznej – grant promotorski pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Supińskiej przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004-2008).
 • The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of 'Racial' Discrimination; Piąty Ramowy Program UE; Instytucja koordynująca: Uniwersytet w Uppsali; (2002–2004).
 • Jugendhilfe in Polen und Deutschland; Kierownik projektu: prof. dr Helga Oberloskamp, Fachhochschule Köln (lata 2000, 2002).
 • Warunki samodzielności życiowej rodzin pracowników dawnych PGR, Instytucja koordynująca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (2002 r.).
 • Praktyka orzekania o niepełnosprawności, Instytucja koordynująca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (2002 r.).
 • Polsko-Niemiecki i Niemiecko-Polski Leksykon Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej (red. G. Firlit-Fesnak, H. Oberloskamp). Instytucja koordynująca: Instytut Polityki Społecznej UW (2001, 2007).

Inne informacje

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008)
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2001)
 • Stypendium w Instytucie Nauk Politycznych i Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Hanowerze (2000/2001)

Doświadczenie zawodowe

 • Prowadzenie badań społecznych (m.in. autorstwo koncepcji badawczych, opracowywanie narzędzi badawczych, realizacja badań terenowych, analiza wyników, sporządzanie raportów badawczych itp.; znajomość oprogramowania SPSS PASW Statistics, ATLAS.ti, MaxQDA i in.).
 • Współpraca w obszarze badawczym i szkoleniowym z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi i szkoleniowymi.
 • Stała opieka merytoryczna nad badaniami w Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie
 • Opracowywanie oraz obsługa projektów społecznych
 • Tłumaczenia: angielski / polski, niemiecki / polski

Członkostwo w organizacjach zawodowych

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Zainteresowania badawcze

 • Socjologia migracji, metodologia badań społecznych, komunikowanie społeczne i polityczne.

Zainteresowania pozazawodowe

 • Polskie komedie z lat 70. i 80., wybrane kino amerykańskie z lat 50. i 60., gitary Gibson z lat 50., refleksja i zaduma nad latami współczesnymi...

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social