Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr hab. Maciej Duszczyk

Dr hab. Maciej Duszczyk

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej UW. Otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w 2002 roku, a przewód habilitacyjny zakończył z powodzeniem w 2013 roku.
W latach 1999-2003 doradca z zakresu swobodnego przepływu pracowników, zespołu negocjującego warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Współautor raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe".

Stypendysta Komisji Europejskiej, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych. Współpracownik Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.
Autor licznych publikacji z zakresu europejskiej polityki społecznej, rynku pracy, migracji zarobkowych.

e-mail: m.duszczyk@uw.edu.pl

Wybrane publikacje

2010
Migration policy in Poland – towards a migration doctrine w: A. Górny, I.Grabowska-Lusińska, M.Lesińska, M. Okólski Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2010
Recenzja publikacji Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009, M. Kaczor, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010.

2009
Współczesne migracje dylematy Europy i Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2009.Redakcja książki razem z Magdaleną Lesińską.
Próba podsumowania pięciu lat członkostwa Polski w UE, UKIE, Warszawa 2009
Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2009
Pogłębianie nierówności. Grupy społecznie zagrożone a kryzys gospodarczy w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red). „Polityka spoleczna w kryzysie” IPS. Warszawa 2009
Większa spójność społeczna w: M.Boni (red.) „Polska 2030”, KPRM, Warszawa 2009.
Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne w: S. Sulowski i M. Brzeziński (red.) „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wybrane zagadnienia”, Warszawa 2009

2008
EU Social Reality or Necessity w: Think Global - Act European, TGAE, Paris 2008 str. 147-153
Nowy wymiar społeczny Europy” w: „Problemy polityki społecznej – studia i dyskusje” nr 10/2007. PAN. str.195-197
Polityka migracyjna a rynek pracy – rekomendacje w: „Analizy i opinie” nr 81, luty 2008, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Migration of polish doctors w: „E-Hospital” nr 2/2008, vol. 10, s 18-20. Bruksela 2008.
Europejski Pakt na Rzecz Migracji i Azylu w: „Biuletyn migracyjny” nr 19. str 1 i 6.
Powrotnik – nawigacja dla powracających – Współautor. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2008
Pytania o rozwój – wybór publiczny w polityce społeczno gospodarczej państwa, seria „Debata publiczna w Polsce” pod red. P. Lewandowskiego. Współautor. Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa 2008. 91 stron.
Migracja z Polski do innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na początku XXI wieku – bilans strat i zysków w: G. Firlit-Fesnak (red.) „Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego”. Warszawa 2008, s. 103-116.
Musimy zmienić filozofie myślenia Wywiad w „Zachodniopomorski rynek pracy” nr 3/2008, s 4-6.

Obecnie prowadzone projekty naukowe

• Kierownik projektu naukowego „W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

• Kierownik projektu naukowego „IMINTEG - w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA Bis.

• Współkierujący (razem z Prof. Simone Leiber) projektem naukowym „Europeizacja rynku usług opiekuńczych: rola agencji pośrednictwa pracy i agencji zatrudnienia w Niemczech i Polsce” finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

• Kierownik komponentu z zakresu nauk o polityce realizowanego w ramach projektu „MIG/AGEING – Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO przyznanego Prof. Markowi Okólskiemu.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social