Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr Beata Samoraj-Charitonow

Dr Beata Samoraj-Charitonow

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w IPS UW, Pełnomocnik Dziekana WDiNP ds. USOS, wykładowca w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Stypendystka i studentka Freie Universität oraz Humboldt Universität w Berlinie oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwentka studiów w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, studiów w Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz studiów w zakresie zarządzania badaniami naukowymi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka ponad 40 prac naukowych z zakresu polityki społecznej, uczestniczka i kierowniczka w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

e-mail: beata.samoraj@uw.edu.pl

Wybrane publikacje

Udział w wybranych projektach badawczych

  • Piąty Ramowy Program Unii Europejskiej XENOPHOB, Ksenofobia w Europie, Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej, realizacja Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW (2002-2004).
  • Ewaluacja Indywidualnych Programów Integracyjnych (IPI) dla uchodźców w Polsce, realizacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; http://www.isp.org.pl/?v=page&id=314&ln=pl (2006-2007).
  • Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek zatrudnianych nielegalnie w sektorze usług domowych, projekt realizowany w ramach projektu Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, http://ptps.home.pl/index.php?id=projekt (2006-2007).
  • Rola instytucji rynku pracy w kształtowaniu pozycji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, grant promotorski KBN nr H 02 E 06128 (2005-2007).
  • MIGHEALTHNET - Sieć informacji dotyczącej problemów ochrony zdrowia mniejszości narodowych i migrantów w Europie, realizator: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński, współpraca http://mighealth.net (2007-2008).
  • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na obszarach popegieerowskich, realizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (2007-2008).
  • @ltercamp PIW EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju @lterCamp, Obszar tematyczny I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy Działanie 2, realizator: Instytut Polityki Społecznej, WDiNP UW http://www.altercamp.org.pl (2007-2008).
  • A Country Study on legal-institutional and socio-economic aspects of employment of Belarusians, Moldovans and Ukrainians in Poland, realizator: Międzynarodowa Organizacja ds Migracji, The International Organization for Migration (IOM) http://www.iom.int (2007-2008).

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social