Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr Bartosz Pieliński

Dr Bartosz Pieliński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Autor książki Miedzy Japonią a Singapurem. Rozwój polityki społecznej w Azji Wschodniej (2013). Jego obecnym obszarem zainteresowania są instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania polityki społecznej.

Kontakt:
dyżur: w czwartki między godziną 13:00 a 14:00 w pokoju 109
email: b.pielinski@uw.edu.pl

Wybrane publikacje

Książki

- Bartosz Pieliński, Między Japonią a Singapurem. Rozwój polityki społeczne w Azji Wschodniej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.

- Bartosz Pieliński, O granicach samonaprawiającego się społeczeństwa. Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne, [w:] Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, ss. 121-142.

- Bartosz Pieliński, Rola lidera w rozwoju gospodarki społecznej, [w:] Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz, Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, ss. 185-196.

- Bartosz Pieliński, Granice jako źródło biedy. Dyskusje wokół liberalizacji handlu, [w:] Ryszard Szarfenberg, Cezart Żołędowski, Maria Theiss (red.) Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s 42-56.

- Bartosz Pieliński, Państwo, rynek i organizacje trzeciego sektora w społeczeństwie postindustrialnym. Przegląd koncepcji i synteza dorobku, [w:] Ewa Leś (red.), Analiza porównawcza współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej, Collegium Civitas, 2010, ss. 5-64.

- Bartosz Pieliński, Tradycja i nowoczesność w polityce społecznej. Przypadek Azji Wschodniej, [w:] Dorota Rancew-Sikora (red.), Tradycja w nowoczesnych kontekstach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, 2009, ss. 132-142.

- Bartosz Pieliński, Od kryzysu do kryzysu. Przypadek Federalnego Narodowego Stowarzyszenia Hipotecznego, [w:] Mirosław Księżpolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 243-259.

- Bartosz Pieliński, Technokratyczne przywództwo. Władza w Azji Wschodniej, [w:] Bohdan Szklarski, Gra o przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, Collegium Civitas Press, 2008, s.211-224.

- Bartosz Pieliński, Uwarunkowania rozwoju lokalnej gospodarki społecznej na tle niezaspokojonych potrze lokalnych społeczności, [w:] Sławomir Nałęcz (red.), Gospodarka społeczna w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008, s. 256-279.

- Bartosz Pieliński, Anna Ciepielowska, Szkic modelu uwarunkowań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych, [w:] Ewa Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 191-218.

- Stanisława Golinowska, Anna Ruzik, Bartosz Pieliński, Jagoda Gandziarowska, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa 2007.

Artykuły:

Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa – rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii, Problemy Polityki Społecznej, 2012, nr 18.

Skandynawski państwo dobrobytu i organizacje pozarządowe – antagoniści czy sprzymierzeńcy?, III Sektor, 2010/2011, numer specjalny.

On the inevitability of convergence. The history of the transformation of the social policy models in East Asia, Kultura i Edukacja, 2010, nr 5.

Model, modele, system? O najlepszą konceptualizację polityki społecznej w Europie, Problemy Polityki Społecznej, 2008, nr 11.

Odczarowywanie, Problemy Polityki Społecznej, 2007, nr 10.

Sztuka adaptacji. Polityka społeczna w Singapurze, Polityka Społeczna, 3/2007.

Problemy z kategoryzacją polityki społecznej – przypadek Azji Wschodniej, Wiadomości Społeczne, 2006, nr 1.

Błędna diagnoza, Polityka Społeczna, 2004, nr 7.

Państwo dobrobytu z namaszczenia nieba, Problemy Polityki Społecznej, 2004, nr 7.

Wykład do wyboru

Instytucjonalizmy a polityka społeczna

Opis przedmiotu:

Nowy instytucjonalizm, we wszystkich swoich odmianach, rozwija się obecnie dynamicznie w obrębie nauk społecznych. Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie implikacje dla polityki społecznej ma ta perspektywa badawcza. Przedmiot „Instytucjonalizmy a polityka społeczna” ma na celu rozpoznanie możliwości, jakie niesie instytucjonalizm dla badań nad polityką społeczną. Dlatego też w trakcie trwania kursu zostaną przedstawione podstawowe odmiany nowego instytucjonalizmu (instytucjonalizm racjonalnego wyboruinstytucjonalizm historycznyinstytucjonalizm socjologiczny), jego najnowsze odmiany (instytucjonalizm dyskursywny,  instytucjonalizm feministyczny), jak też stanowiący inspirację dla nowego instytucjonalizmu stary, czy też klasyczny instytucjonalizm. W odniesieniu do każdej odmiany instytucjonalizmu zostaną przedstawione jego kluczowe założenia, główne kierunki badań oraz inspiracje dla polityki społecznej. Jako najbardziej inspirująca dla polityki społecznej zostanie wskazana synteza stworzonej przez Elinor Ostrom Ramy Analizy Instytucjonalnej i Rozwoju (Institutional Analysis and Development Framework) z rozwijaną przez Amartya Sena koncepcją możliwości wyboru (capability approach).

Zaliczenie:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę. Aby zaliczyć kurs nie można mieć więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura:

 • Buchanan, James, Politics without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Implications, [w:] J. M. Buchanan i R. D. Tollison (red.), The Theory of Public Choice – II,  University of Michigan Press, 1984, s. 11-22.
 • Cerami, Alfio; Vanhuysse, Pieter, Introduction: Social Policy Pathways, Twenty Years after Fall of The Berlin Wall [w:] A. Cerami P. Vanhuysse, A. Cerami i P. Vanhuysse (red.), Post-Communist Welfare Pathways. Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2009, s. 1-14.
 • Chmielewski, Piotr,. Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 • Chmielewski, Piotr, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011, s. 41-80.
 • DiMaggio, Paul; J., Powell, Walter W., Introduction [w:] W. W. Powell i P. J. DiMaggio (red.), New Institutionalism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, Chicago, London 1991, s. 1-38.
 • Hall, Peter; Taylor, Rosemary C. R, Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies, 1996, nr 5.
 • Inglot, Tomasz, Welfare state w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010, 41-79.
 • Jakubowski, M., Teoria wyboru społecznego, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 42-65.
 • Jepperson, Ronald L., The Development and Application of Sociological Neoinstitutionalism, Working Paper 2001/5, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florence.
 • Lissowski, Grzegorz, Problemy i metody wyboru społecznego [w:] G. Lissowski (red.), Elementy teorii wyboru społecznego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2001, s. 9-46.
 • Mahoney, James, (2000). Path Dependence in Historical Sociology. Theory and Society, 2000, nr. 4.
 • March, James G.; Olsen, Johan P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, 9-52.
 • Ostrom, Elinor, Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press, Princeton, Oxford 2005, s. 3-31.
 • Pieliński, Bartosz, Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej, Problemy Polityki Społecznej, w druku.
 • Pieliński, Bartosz, Instytucjonalizmy a polityka społeczna, Problemy Polityki Społecznej, w druku.
 • Pierson, Paul, Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2004.
 • Sen, Amartya, Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford, New York 1999.
 • Straffin, Philip D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004, s. 1 -13.
 • Wilkin, Jerzy, Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 9-30.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social