Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Pracownicy

Notki biograficzne pracowników i doktorantów IPS

Włodzimierz Anioł

strona www www
adres e-mail e-mail

prof. dr hab.; profesor zwyczajny. Od 2013 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie jest krajowym reprezentantem dyscypliny „nauki o polityce publicznej”. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (2011-2015). Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1999-2004). Autor kilkunastu książek, kierownik kilku projektów badawczych finansowanych przez KBN. W latach 1996-2004 w Zespole Strategii Politycznej i Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2004-2008 I radca i charge d’affaires a.i. w Ambasadzie RP w Oslo. Przedstawiciel Polski na konferencjach i w misjach Rady Europy, OBWE, ONZ. Od 2011 r. prezes Fundacji Naukowej Norden Centrum.

Zainteresowania naukowe:
międzynarodowa polityka społeczna, integracja europejska, globalizacja, procesy migracyjne, skandynawskie welfare states.

Maciej Duszczyk

strona www www

dr hab.; Kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Ochrony Pracy oraz Komisji Ekspertów ds. Migracji Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Kierownik projektu naukowego „W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Zainteresowania naukowe:
polityki migracyjne, integracja cudzoziemców, koszty i korzyści członkostwa Polski w UE, spójność społeczna.

Grażyna Firlit-Fesnak

adres e-mail e-mail

prof. dr hab.; w latach 2007-2008 Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych, Członek Komitetu ds. Migracji Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP.

Zainteresowania naukowe: migracje, patologie społeczne, równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Ewa Flaszyńska

doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności polityka społeczna, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ukończyła również specjalizację Studia Europejskie i kurs Organizacja w pomocy społecznej. W latach 2014-2018 adiunkt w Instytucie profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rady Redakcyjnej „Pracy Socjalnej” i „Rynku Pracy”. W 2017 r. powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych - kadencja 2017-2022 (odwołana w 2018 r. z powodu objęcia stanowiska Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS). Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy, w których teorię łączy z praktyką.

Zainteresowania naukowe: rynek pracy, instytucje rynku pracy, wspólny obszar rynku pracy i pomocy społecznej, współpraca instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, praca socjalna z osobami bezrobotnymi, aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych.

Justyna Godlewska-Szyrkowa

strona www www
adres e-mail e-mail

dr; współpracowniczka Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. Ekspert i opiekun merytoryczny badań w ramach realizacji projektów systemowych Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II; Szkolnictwo zawodowe: Kondycja – Potencjał – Potrzeby (2010-2012).

Zainteresowania naukowe: polityka edukacyjna, edukacja a rynek pracy, polityka migracyjna, teoria krytyczna.

Paweł Hut

strona www www
adres e-mail e-mail

dr hab.; członek Rady do Spraw Uchodźców od 2004 roku i Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą (2006-2007). przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespołu do Spraw Migracji działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe, repatriacja, uchodźcy, procesy ludnościowe, kwestie społeczne.

Emilia Jaroszewska

adres e-mail e-mail

dr hab.; pracownik Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka DAAD, przez wiele lat koordynatorka programu Erasmus oraz warsztatów realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Jej dorobek badawczy i publikacje związane są głównie z migracjami. Swoją dysertację poświęciła funkcjonowaniu małżeństw polsko-niemieckich, a książkę habilitacyjną analizie zależności pomiędzy migracjami, kulturą i zdrowiem. Zainteresowania naukowe: migracje zagraniczne, różnice kulturowe, komunikowanie interpersonalne, patologie społeczne.

Zainteresowania naukowe: migracje zagraniczne, różnice kulturowe, komunikowanie interpersonalne, patologie społeczne.

Mariola Kordas-Surowiec

dr, koordynatorka programu Erasmus w IPS UW, psycholog, coach, trener, członek International Coaching Community.

Zainteresowania naukowe: problemy współczesnej rodziny, metody aktywizacji zawodowej.

Agata Krencik

adres e-mail e-mail

mgr ekonomii, kierownik studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Polityka społeczna i Nauki o rodzinie.

Zainteresowania naukowe: ekonomiczne aspekty gospodarowania zasobami ludzkimi.

Mirosław Księżopolski

adres e-mail e-mail

prof. dr hab. profesor zwyczajny, zatrudniony w IPS od 1975r. Przewodniczący Rady Naukowej IPS. Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, polityką społeczną w Polsce w okresie transformacji. Autor publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego, porównawczej polityki społecznej, ewolucji i specyfiki polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji. W ostatnich latach koncentruje się głównie na charakterystyce głównych modeli polityki społecznej funkcjonujących w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce), identyfikacji najważniejszych wyzwań i dylematów stojących współcześnie przed tą polityką oraz analizie strategii rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych.

Anna Kurowska

strona www www
adres e-mail e-mail

Dr hab. nauk społecznych, absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007). Obecnie pracuje  w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest laureatką konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Kieruje projektami badawczych poświęconymi zagadnieniom wpływu polityki rodzinnej na dzietność, aktywność zawodową kobiet oraz realne możliwości wyboru cenionych przez kobiety i mężczyzn sposobów organizacji życia. Realizuje badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 7 Programu Ramowego UE (projekt LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (projekt TransSOL). Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym autorką i współautorką książek z zakresu polityki społecznej. Zainteresowania badawcze: polityka rodzinna, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, dzietność, zatrudnienie kobiet, capability approach, wskaźniki społeczne. W IPS prowadzi zajęcia ze statystyki, ekonomii oraz ekonomii rodziny.

Zainteresowania naukowe: polityka rodzinna, polityka godzenia życia zawodowego z rodzinnym, capability approach, wskaźniki społeczne.

Ewa Leś

strona www www
adres e-mail e-mail

dr hab. prof. UW; kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Członek  Rady do spraw Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP, W roku 1992 odbyła staż naukowy w: Institute for Policy Studies the Johns Hopkins University in Baltimore, kierownik projektu naukowego finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej pt. „Third Sector Impact. Measuring Impact. Enhancing Visibility”.

Zainteresowania naukowe: nierówności społeczno-ekonomiczne w Polsce w okresie zmiany ustrojowej, procesy rekonstrukcji systemów społecznych z udziałem zrzeszeń obywatelskich w ujęciu porównawczym, polityka rodzinna i ludnościowa.

Łukasz Łotocki

strona www www
adres e-mail e-mail

dr; współpracownik różnych instytucji polityki społecznej oraz ośrodków badawczych i szkoleniowych (m.in. Biura Badań Społeczno-Ekonomicznych, firmy Invent Grupa Doradztwa i Treningu, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Warszawie i in.), absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2001), stypendysta w Instytucie Socjologii oraz Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hanowerze (2000/2001).

Zainteresowania naukowe: socjologia migracji i polityka migracyjna, komunikowanie społeczne i dyskurs publiczny, rynek pracy, rewitalizacja w wymiarze społecznym, metodologia badań społecznych.  

 

Justyna Łukaszewska-Bezulska

strona www www
adres e-mail e-mail

dr; sekretarz redakcji kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”

Zainteresowania naukowe: migracje, polityka ludnościowa, kapitał społeczny, wspólnoty lokalne

Tomasz Mering

adres e-mail e-mail

dr; W latach 2003-2004 staż naukowy na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja), zastępca dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna Unii Europejskiej, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, polityka rynku pracy.  

Jacek Męcina

dr hab. prof. UW; w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny. W roku 1997 stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS oraz w latach 2001-2002 stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta, od 2012 roku sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zainteresowania naukowe: prawo pracy i stosunki pracy, problematyka  wynagrodzeń, dialog społeczny oraz polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy.

Tomasz Niedziński

dr hab.; radca prawny, wieloletni pracownik naukowy Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, właściciel Kancelarii Prawnej „Tomasz Niedziński i Wspólnicy”, rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Zainteresowania naukowe: prawo pracy, ochrona danych osobowych, funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. 

Małgorzata Ołdak

adres e-mail e-mail

dr; Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną. Od 2009 roku Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, w latach 2009-2013 członkini grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz koordynatorka projektu badawczego pt. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” (2014-2015) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2015 r. Kierownik projektu „Społeczna Agencja Najmu” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zainteresowania naukowe: pomoc i integracja społeczna, przedsiębiorczość społeczna, polityka społeczna na rzecz rodziny.

Janina Petelczyc

adres e-mail e-mail

dr; współpracownik przy realizacji projektu finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej pt. „Livewhat – Living with Hard Times – Citizens’ Resilience in Times of Crisis”.

Zainteresowania naukowe: zabezpieczenie społeczne, szczególnie systemy emerytalne, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii.

Bartosz Pieliński

strona www www
adres e-mail e-mail

dr; w 2005 roku stypendysta Uniwersytetu Tamkang na Tajwanie, sekretarz Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, członek zespołów badawczych w następujących projektach: Philantropication through Privatization, International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM), Third Sector Impact. Measuring Impact. Enhancing Visibility (7. Program Ramowy Unii Europejskiej), wiceprezes Fundacji Korczakowskiej.

Zainteresowania naukowe: nowy instytucjonalizm, trzeci sektor, koprodukcja

Przemysław Potocki

dr; absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2003), doświadczenie w sektorze badań marketingowych, aktywność w sektorze organizacji pozarządowych, autor ekspertyz z zakresu marketingu politycznego, współpracuje z brukselskim thinkiem tankiem Foundation for European Progressive Studies.

Zainteresowania naukowe: rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym, społeczne aspekty starzenia się, ewolucja społecznych uwarunkowań gospodarki kapitalistycznej w XXI wieku, marketing polityczny.

Beata Samoraj-Charitonow

strona www www
adres e-mail e-mail

dr, adiunkt w IPS UW, wykładowca w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Stypendystka i studentka Freie Universität oraz Humboldt Universität w Berlinie, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Absolwentka studiów w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, studiów w Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz studiów w zakresie zarządzania badaniami naukowymi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka ponad  40 prac naukowych z zakresu polityki społecznej, uczestniczka i kierowniczka w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Zainteresowania naukowe: zabezpieczenie społeczne, migracje międzynarodowe. 

Grażyna Spytek-Bandurska

dr hab.; ekspert ds. stosunków pracy i rynku pracy. Członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ekspertka Konfederacji „Lewiatan”.

Zainteresowania naukowe: prawo pracy, zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.

Ryszard Szarfenberg

strona www www
adres e-mail e-mail

dr hab. prof. UW, kieruje Pracownią Pomocy i Integracji Społecznej. W latach 2002-2004 ekspert zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, od 2010 roku Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (kadencja 2012-2016), koordynator merytoryczny z ramienia IPS projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce".

Zainteresowania naukowe: państwo opiekuńcze, polityka społeczna, pomoc społeczna, ubóstwo.

Barbara Szatur-Jaworska

strona www www

dr hab. prof. Kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej, w latach 2003-2011 prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1996-2002 Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej, kierownik projektu naukowego pt. „Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski w latach 1971-2013”, uczestniczka projektu badawczego „Polsenior”, Redaktor naczelna kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, koordynatorka z ramienia IPS UW współpracy z M.st. Warszawa w zakresie polityki senioralnej, współprzewodnicząca komisji ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, autorka podręczników z zakresu diagnozowania społecznego i gerontologii społecznej

Zainteresowania naukowe: gerontologia społeczna, metodologia badań społecznych, kwestie społeczne, praca socjalna i służby społeczne.

Małgorzata Szylko-Skoczny

prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Społecznego Ustroju Pracy, członek Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (woj. mazowieckie), członek Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach  2002 - 2007 roku dyrektor Instytutu Polityki Społecznej, a w latach 1998-2002 prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W latach 2008-2010 kierownik projektu naukowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego polityki migracyjnej Polski w kontekście rynku pracy.

Zainteresowania naukowe: polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy, bezrobocie jako kwestia społeczna, migracje zarobkowe, regulacje w sferze stosunków pracy.

Maria Theiss

strona www www
adres e-mail e-mail

dr hab., kieruje badaniami: „Lokalne obywatelstwo społeczne na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz „Livewhat – Living with Hard Times – Citizens’ Resilience in Times of Crisis” finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2015 roku kieruje polskim zespołem realizującym projekt pt. „TransSOL – European paths to transnational solidarity” w ramach programu Unii Europejskiej Horizon 2020.

Zainteresowania naukowe: lokalna polityka społeczna, problematyka obywatelstwa społecznego i kapitału społecznego.

Gertruda Uścińska

prof. zwyczajny dr hab.; kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej. Kierownik i ekspert w międzynarodowych programach badawczych z zakresu prawa do swobodnego przemieszczania się osób i członków ich rodzin w UE. Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, polityki społecznej. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, ekspert współpracujący z polskimi i europejskimi instytucjami ubezpieczeniowymi. Od 2011 roku prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Zainteresowania naukowe: prawo socjalne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, porównawcza analiza z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego.

Krzysztof Więckiewicz

mgr; dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jeden z pomysłodawców Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zainteresowania naukowe: społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna

Piotr W. Zawadzki

strona www www
adres e-mail 
e-mail

dr; fundator i członek Zarządu Fundacji Naukowej Norden Centrum, członek Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia, współpracownik Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, autor podręczników z zakresu wiedzy o społeczeństwie, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych do spraw studenckich praktyk zawodowych.

Zainteresowania naukowe: europejska polityka społeczna, polityka rynku pracy, polityka edukacyjna i kształcenie ustawiczne oraz procesy podejmowania decyzji i polityki publiczne w systemach politycznych współczesnych państw.

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

adres e-mail e-mail

dr; stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris I Panthéon–Sorbonne, w Instytucie Nauk Politycznych w Lille oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczka polskich i zagranicznych projektów badawczych (w tym polsko-francuskich w ramach „Programu POLONIUM”).

Zainteresowania naukowe: polityka miejska i mieszkaniowa, francuska polityka społeczna, metodologia komparatystyki w polityce społecznej, krytyczna analiza dyskursu o polityce społecznej.

Cezary Żołędowski

(e-mail: czoledowski(tu wstaw @)uw.edu.pl)

dr hab. prof. UW; Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2008-2010 kierownik projektu naukowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Migracje edukacyjne do Polski – konsekwencje społeczno-ekonomiczne”.

Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe w Polsce, polskie mniejszości narodowe w państwach sąsiedzkich i Polacy za granicą, wielokulturowość, migracje, zjawiska ludnościowe.

Tomasz Żukowski

dr; wykładał na takich uczelniach jak: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas.  W latach 1994-1995 kierownik zespołu badań społecznych w Ośrodku Badania Opinii Publicznej. Po roku 1989 ekspert Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 1998-2001 i 2006-2007 członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej, w latach 2008-2010 doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Zainteresowania naukowe: partie polityczne, organizacje obywatelskie, badania opinii publicznej, rola religii w życiu Polaków.

 

Doktoranci IPS

UWAGA: Od roku akademickiego 2010/2011 doktoranci są studentami wydziałowych studiów doktoranckich III stopnia (są doktorantami WNPiSM, jakkolwiek ich promotorami są pracownicy IPS).

 • Rafał Bakalarczyk
 • Kamil Berrahal
 • Marcin Bugaj
 • Magdalena Dobrzyńska
 • Krzysztof Janek
 • Martyna Kalicka
 • Olga Kamińska
 • Antoni Kolek
 • Aleksandra Komar
 • Katarzyna Romanowska
 • Ozgur Soner
 • Klaudyna Szczupak

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social