Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie IPiSS – WYNIKI

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie IPiSS – WYNIKI

19 grudnia 2017 r. zostały wręczone nagrody w XIX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. III miejsce w kategorii prac magisterskich zajęła praca pani Adrianny Binaś obroniona 30 czerwca 2017 roku w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Ochrona praw dziecka w Europejskiej Karcie Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Gertruda Uścińska, recenzentem dr Beata Samoraj-Charitonow.

Celem konkursu jest zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social