Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne – druga edycja

Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne – druga edycja

 

Instytut Polityki Społecznej  Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
zaprasza na Studia Podyplomowe  Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne

Rekrutacja trwa do 20 stycznia 2018 roku

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych chcących zdobyć kwalifikacje uprawniające do pracy jako doradcy edukacyjno-zawodowi, m.in. nauczycieli, pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników innych instytucji rynku pracy, w tym pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, oraz wszystkich osób chcących zawodowo związać się z instytucjami rynku pracy jako doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi.

Program Studiów powstał w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia związane z prowadzeniem  Studiów Podyplomowych w Zakresie Rynku Pracy o specjalności Doradztwo Zawodowe. Uwzględniając postulaty naszych słuchaczy, program został rozszerzony do trzech semestrów (360 godz.) i zapewnienie możliwości odbycia praktyki zawodowej, co umożli w przyszłości osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne pracę doradczą z młodzieżą w placówkach systemu oświaty.

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego, wszystkim osobom potrzebującym wsparcia ze szczególnym naciskiem na pomoc uczniom i ich rodzicom, zarówno w szkole, jak i innych placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. Studia przygotują słuchaczy także do pełnienia roli doradcy klienta w instytucjach rynku pracy.

Studia trwają trzy semestry, obejmują 360 godzin zajęć ( w tym 60 godzin praktyk), kończą się ustnym egzaminem dyplomowym, obejmującym swoim zakresem problemy poruszane podczas wszystkich realizowanych podczas Studiów przedmiotów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Przewidujemy organizację ok. 7 zjazdów dydaktycznych w każdym semestrze, odbywających się co dwa tygodnie.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów, do ich prowadzenia zapraszamy zarówno pracowników naukowych IPS UW, jak i trenerów-praktyków.


Całkowity koszt  Studiów
:  5 700,00 zł  (płatne jednorazowo lub w trzech ratach :

I rata – 2000,00 zł

II rata – 1900,00 zł

III rata – 1800,00 zł

Planowany początek  Studiów: 7 października 2017

Limit miejsc: 45

Kandydat na studia podyplomowe doradztwo zawodowe i edukacyjne powinien posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej (dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia) i wykazywać zainteresowanie problematyką studiów.


Rekrutacja

I tura: od 19 czerwca do 20 lipca

II tura: od 1 do 30 września

poprzez system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW 

Wymagane dokumenty:

– dokumenty pobrane ze strony IRK UW,

– jedno zdjęcie

– poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów (magister/licencjat), oraz dowodu osobistego

podanie o przyjęcie

kwestionariusz

Kandydaci przyjmowani są po spełnieniu warunków formalnych, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Dokumenty składać można osobiście w Sekretariacie Studiów, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres:

Instytut Polityki Społecznej UW

Ul. Krakowskie Przedmieście 3 p. 205

00-927 Warszawa

Wszelkich dodatkowych informacji o Studiach udzielają:

Kierownik Studiów:  mgr Agata Krencik oraz mgr Elżbieta Tomaszewska

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

Lp

Nazwa modułu

Forma 
zajęć

Liczba godzin

1

Polityka zatrudnienia i rynku pracy

wykład

15

2

Ustawodawstwo pracy wobec
nowych wyzwań rynku pracy

wykład

10

3

Podstawy psychologii

wykład

15

4

Przemiany pracy w świecie i w Polsce,
wiedza o zawodach

wykład

10

5

Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego

wykład

10

6

Komunikacja interpersonalna

warsztat

15

7

Trening osobisty

warsztat

20

8

Diagnostyka kompetencji zawodowych

warsztat

15

9

Technologie informacyjne w pracy doradcy 

konwersatorium

15

10

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacjach

konwersatorium

10

11

Integracja i reintegracja zawodowa na rynku pracy

wykład

10

12

Podstawy prawne i etyczne doradztwa zawodowego
i edukacyjnego

warsztat

10

13

Techniki redukcji stresu

warsztat

10

14

Metodyka porady zawodowej

warsztat

15

15

Edukacja a rynek pracy

konwersatorium

15

16

Podstawy coachingu

warsztat

15

17 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne dla osób
z niepełnosprawnością

warsztat

15

18

Doradztwo zawodowe i edukacyjne dla młodzieży

warsztat

15

19

Planowanie kariery zawodowej

warsztat

20

20

Poradnictwo grupowe

warsztat

10

21

Monitoring rynku pracy

wykład

5

22

Rozmowa doradcza

warsztat

10

23

Coaching kariery

warsztat

10

24

Superwizja

warsztat

5

25

Praktyka zawodowa

 

60

 

Razem

 

360

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social