Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Projekty krajowe

Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce

Czas realizacji: 2015-2017

Badacze

 • Dr hab. Prof. UW Ryszard Szarfenberg (kierownik projektu)
 • Dr Małgorzata Ołdak

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy
Habitat for Humanity, Uniwersytet Śląski

Opis projektu
Projekt odpowiada na problem ubóstwa mieszkaniowego dotykający ok. 15% Polaków oraz ograniczenia i bariery wynajmu mieszkań w sektorze prywatnym. Celem długofalowym jest zwiększenie dostępności mieszkań i podwyższenie standardów mieszkaniowych dla osób w potrzebie poprzez opracowanie modelu społecznego pośrednictwa najmu przez samorządy lokalne i/lub organizacje pozarządowe. Społeczne Agencje Najmu (SAN) zapewnią mieszkania osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, gwarantując właścicielom regularne płatności czynszu i właściwe użytkowanie lokali, a najemcom priorytetowy dostęp do mieszkań o obniżonym czynszu oraz wsparcie opiekuńczo-edukacyjne. Głównym celem projektu jest włączenie SAN do pakietu oficjalnych narzędzi polskiego systemu mieszkalnictwa społecznego poprzez wypracowanie ram formalno-prawnych, instytucjonalnych i finansowych, umożliwiających wdrożenie projektu przez samorządy i rząd oraz działania rzecznicze promujące projekt wśród ustawodawców i społeczeństwa.

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski – analiza dla lat 1971-2013.

Czas realizacji: 2014-2016

Badacze

 • Dr hab. Prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu
Celem projektu jest analiza polityki społecznej wobec starzenia się ludności poprzez analizę danych społeczno-demograficznych ukazujących starzenie się ludności Polski i zmianę sytuacji ludzi starych w okresie powojennym; kwerendę i analizę aktów prawnych oraz dokumentów politycznych. Na tej podstawie powstaną wstępne propozycje wskaźników ewaluacyjnych dla polityki wobec starzenia się ludności.

Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5

Czas realizacji: 2012-2015

Badacze

 • Dr hab. Maria Theiss (kierownik projektu)
 • Dr hab. Anna Kurowska
 • Mgr Klaudia Wolniewicz (doktorantka)

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu
Głównym celem projektu jest analiza sposobów dostarczania usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do 3 lat oraz usług wychowania przedszkolnego, prowadzona z perspektywy lokalnego obywatelstwa społecznego (przedmiotem badania są faktyczne możliwości korzystania z uprawnień oraz dostęp do usług dla mieszkańców gmin). Ponadto, projekt służy wyjaśnieniu różnic w skali i charakterze gminnych usług opiekuńczych nad małym dzieckiem (żłobek, dzienny opiekun, klubik, przedszkole i in.).

W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy

Czas realizacji: 2015-2017

Badacze

 • Dr hab. Maciej Duszczyk (kierownik projektu)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny
 • Dr hab. Prof. UW Cezary Żołędowski

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu
Głównym celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie oczekiwanego i uzyskanego bezpieczeństwa na rynku pracy przy podejmowaniu decyzji migracyjnych. Pozwoli to wnieść wkład do teorii wyjaśniających procesy migracji zarobkowych, szczególnie push and pull, która opisuje czynniki stymulujące i hamujące procesy migracyjne. Ponadto w projekcie zostaną również wykorzystane: "nowa ekonomia migracji" oraz teoria "migracji niepełnych". Jako hipotezę przyjmujemy, że oczekiwane i uzyskane bezpieczeństwo na rynku pracy jest dodatkowym (obok poziomu wynagrodzeń czy podaży miejsc pracy), ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje migracyjne.

Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach

Czas realizacji: 2015-2017

Badacze

 • Dr hab. Anna Kurowska (kierownik projektu)
 • Dr hab. Maria Theiss
 • Mgr Klaudyna Szczupak (asystent)

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Nauki

Partnerzy
Prof. Dr hab. I.E. Kotowska (SGH), Mgr Ewelina Słotwińska-Rosłanowska (SGH)

Opis projektu
Celem projektu jest analiza krótkookresowych efektów reform polskiej polityki na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego z lat 2009-2013 r. z perspektywy tzw. capability approach.

Polityka Rodzinna w Polsce i w Europie: Modele Instytucjonalne, Uwarunkowania. Analiza Konfiguracyjna Typu “Fuzzy-Sets”

Czas realizacji: 2012-2015

Badacze

 • Dr Dorota Szelewa

Instytucja finansująca
Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu
Głównym celem badań jest analiza polityki rodzinnej w Polsce i w Europie z użyciem metody typu fuzzy-sets.

System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

Czas realizacji: 2014-2015

Badacze

 • Dr Małgorzata Ołdak (kierownik projektu)
 • Dr hab. Prof. UW Ryszard Szarfenberg
 • Dr Tomasz Mering

Instytucja finansująca
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki“, Europejski Fundusz Społeczny

Partnerzy
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Opis projektu
Realizacja projektu pozwoli podnieść poziom wiedzy nt. spółdzielczości socjalnej wśród pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej oraz w drugiej kolejności wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez szkolenia dotyczące nowego standardu działania, które skierowane są do 3000 osób - pracowników w/w instytucji.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social