Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Projekty instytutowe

Prawa i status obywateli z krajów trzecich w Polsce z perspektywy europejskich modeli polityki imigracyjnej

Kierownik: Dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak  

Opis projektu
Diagnoza skali i struktury imigrantów z krajów trzecich w Polsce, w tym ich liczebność, narodowość, prawa, status ekonomiczny i społeczny.
Określenie polityki państwa polskiego wobec imigrantów z krajów trzecich, w tym jej cele, instrumenty działania, zadania podmiotów publicznych  i niepublicznych wobec imigrantów. 
Rozpoznanie procesu integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich na przykładzie wybranych kategorii imigrantów, w tym potencjał integracyjny imigrantów i społeczeństwa przyjmującego – próba jego oceny.
Analiza imigracji do Polski z perspektywy doświadczeń wybranych krajów Europy Zachodniej - o potrzebie wyciąganiu wniosków z doświadczeń innych krajów.  Nawiązanie do analiz realizowanych w ramach projektu w 2014 r. 

Zarządzanie państwem z udziałem organizacji obywatelskich. Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w formułowaniu polityki społecznej, procesach decyzyjnych i realizacji zadań publicznych

Kierownik: Dr hab. prof. UW Ewa Leś

Opis projektu
Zakończenie analiz realizowanych w roku 2014 dotyczących funkcjonowania państwa przy współudziale organizacji obywatelskich. Planowane jest zakończenie następujących analiz z zakresu pomiaru trzeciego sektora (liczba, struktura organizacyjno-prawna, struktura wg dziedzin, źródła wsparcia, najnowsze trendy). Szczegółowe zadania badawcze to:

  • analiza dostępności danych statystycznych i wypełnienie instrukcji badawczej nt. dostępności danych statystycznych (Field Guide);
  • opracowanie polskiej strategii pozyskiwania danych do statystyki publicznej nt. trzeciego sektora w zakresie dotąd nie objętym badaniami statystyki publicznej i jej pilotaż;

przygotowanie polskiej strategii do europejskich porównawczych badań statystyki publicznej nt trzeciego sektora.

Nowe wyzwania dla polityki rynku pracy

Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny

Opis projektu
Kontynuowanie badań nad wpływem procesów demograficznych, migracyjnych oraz zwiększania elastycznych rozwiązań na sytuację polskiego rynku pracy. Badania będą się koncentrowały w szczególności na analizie wpływu nowo przyjmowanych rozwiązań legislacyjnych na sytuację na polskim rynku pracy. Ponadto kontynuowany będzie monitoring raportów i innych badań analizujących konsekwencje decyzji z zakresu polityki rynku pracy na sytuację na polskim rynku pracy.

Prawa socjalne pracowników migrujących. Reemigracja. Powroty polskich pracowników z państw członkowskich UE i ich konsekwencje dla systemu zabezpieczenia społecznego

Kierownik: Dr hab. prof. UW Gertruda Uścińska

Opis projektu
Analiza sytuacji obywateli polskich w systemach zagranicznych zabezpieczenia społecznego. Jej wpływ na rzeczywisty wymiar uprawnień po powrocie do kraju pochodzenia. Określenie gwarancji wynikających z prawa UE do swobodnego przemieszczania się i ich wpływ na uprawnienia w systemach krajowych. Przeprowadzenie analiz prawnych, społecznych i ekonomicznych związanych z powrotami z migracji pracowników polskich aktywnych ekonomicznie w innych państwach UE.

Teoretyczne kategorie analizy lokalnej polityki społecznej

Kierownik: dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk,
dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Opis projektu
Celem badania jest kontynuacja prac nad katalogiem kluczowych dla nauki o polityce społecznej kategorii teoretycznych, których walory eksplanacyjne i deskryptywne pozwalają na formułowanie trafnych diagnoz (funkcja diagnostyczna naszej dyscypliny), ocen (funkcja ewaluacyjna naszej dyscypliny) oraz wskazówek dla praktyki lokalnej polityki społecznej (funkcja praktyczna naszej nauki). Katalog ten – w związku z wielodyscyplinarnym charakterem nauki o polityce społecznej – zawiera kategorie i pojęcia wypracowane w ramach różnych nurtów teoretycznych, zwłaszcza w socjologii, politologii, naukach o administracji, naukach o zarządzaniu, psychologii społecznej. Kategorie, które zostaną poddane konceptualizacji z perspektywy polityki społecznej odnoszą się do jej trzech obszarów:

  • celów zasad i wartości polityki społecznej realizowanej w wymiarze lokalnym;
  • ram instytucjonalnych i instrumentalnych lokalnej polityki społecznej;
  • „społecznych” konstrukcji odbiorcy/użytkownika/uczestnika) lokalnej polityki społecznej i transformacji jego roli.

System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

Kierownik: dr Małgorzata Ołdak

Opis projektu
Przygotowanie merytoryczne i narzędziowe części badawczej projektu System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Podniesienie potencjału badawczego Instytutu Polityki Społecznej poprzez działalność wydawniczą, wspieranie pozyskiwania grantów badawczych oraz współpracę naukową z jednostkami krajowymi i zagranicznymi

Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk

Opis projektu
Podniesienie potencjału badawczego Instytutu Polityki Społecznej, w szczególności w zakresie uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych finansowanych z programu Horizon 2020. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach badawczych z zakresu polityki społecznej.
Podniesienie jakości badań prowadzonych w Instytucie Polityki Społecznej oraz zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej, tak aby możliwe było realizowanie badań o najwyższej jakości. Wygłoszenie odczytów na prestiżowych konferencjach naukowych.

Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce

Kierownik projektu: dr Małgorzata Ołdak
Kierownik Studiów Podyplomowych „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ”: dr hab. Grażyna Spytek- Bandurska

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia w ramach studiów podyplomowych pt. „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Główne zadania:
1) Opracowanie Modelu Kształcenia Studia Podyplomowe Zarządzanie Procesem Rehabilitacji;
2) Przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”;
3) Wypracowanie rekomendacji do dalszego wdrażania Modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu), Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Wrocławskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2017-2020.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social