Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Inauguracja roku akademickiego 2017/18

W dniu 27 września br. w Auditorium Maximum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Po uroczystościach inauguracyjnych nastąpiło przekazanie Gmachu Audytoryjnego na potrzeby naszego Wydziału. Honory gospodarzy pełnili prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu warszawskiego oraz prof. Stanisław Sulowski – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

 

 

JUBILEUSZ 40 LECIA INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 W dniu 20 września br. w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbywła się uroczystość związana z Jubileuszem 40-lecia powstania Instytutu Polityki Społecznej. Zgromadziła ona ponad 100 gości, w tym licznych przedstawicieli władz państwowych, placówek naukowych oraz organizacji i stowarzyszeń naukowych i społecznych z Polski i zagranicy, z którymi Instytut z sukcesem współpracuje od wielu lat.  

Celem spotkania było nie tylko podsumowanie 40 lat działalności Instytutu, ale także konferencja Jubileuszowa „ polityka społeczna – doświadczenia i wyzwania”.

Inauguracji Jubileuszu dokonał dyrektor Instytutu Polityki Społecznej, Prof.  Jacek Męcina, który przedstawił historię najstarszej w Polsce akademickiej placówki jaką jest IPS. Zaznaczył, że Instytut Polityki Społecznej od początku swojego istnienia pełnił unikalną rolę – łączył ludzi, którzy współtworzyli polską politykę społeczną z ludźmi, którzy ją badali. Podkreślił dorobek naszej placówki i ścisłe związki z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. Wspominając ludzi, którzy tworzyli historię Instytutu, dyrektor wymienił m.in. Prof. Wacława Szuberta, Prof. Antoniego Rajkiewicza, Prof. Mariana Franka, Prof. Andrzeja Piekarę, Prof. Stanisława Czajkę, Prof. Jana Daneckiego którzy wpisali się w krajobraz współczesnej polityki społecznej i wpierali tworzenie nowoczesnej polityki społecznej.

Przebieg uroczystości miał szczególny i podniosły charakter. Następnie Prof. J. Męcina odczytał list przesłany do uczestników konferencji od nieobecnego z powodu choroby Prof. A. Rajkiewiecza.

Podczas konferencji na ręce dyrektora Instytutu wpłynęły liczne podziękowania. Gratulacje z okazji Jubileuszu złożyli JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Dyrekcja Instytutów: Nauk Politycznych, Europeistyki, Stosunków Międzynarodowych, Centrum Samorządu Terytorialnego,  Przedstawiciel Prezydenta RP, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, wreszcie przedstawicieli środowisk naukowych z kraju i z zagranicy.

Dyrektor podziękował za liczne listy okolicznościowe oraz za pomoc w organizacji konferencji Przedsiębiorstwu Porty Lotnicze, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, JM Rektorowi UW i Dziekanowi naszego Wydziału.

W dalszej części uroczystości odbyły się dwa panele dyskusyjne, które koncentrowały się na dwóch zagadnieniach: perspektywie rozwoju badań nad polityką społeczną oraz perspektywie rozwoju państwa opiekuńczego.

 Pierwszy z nich nosił tytuł „Potencjał i dorobek Instytutu Polityki Społecznej a perspektywy rozwoju badań w tym obszarze”, który prowadzony był przez Prof. Barbarę Szatur-Jaworską. Jego uczestnicy dyskutowali nad kierunkiem badań złożonego systemu instytucjonalnego jakim jest współczesna polityka społeczna. Uczestnikami tego panelu byli: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. dr hab. Piotr Błędowski. dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg

„Welfare state w czasach globalizacji i europeizacji – spojrzenia badawcze, racja bytu” – to drugi panel prowadzony przez Prof. Włodzimierza Anioła. Dyskutowano nad tym, w jakim sposób rozwija się współczesne koncepcje państwa opiekuńczego. Prelegentami byli prof. Tomasz Inglot, prof. dr hab. Ewa Leś dr Maria Theiss.

Jubileuszowa konferencja Instytutu Polityki Społecznej była również okazją do spotkania czołowych badaczy polityki społecznej w Polsce w mniej formalnych okolicznościach. Prowadzone w trakcie konferencji dyskusje zarysowały kierunek rozwoju polskiej polityki społecznej oraz prowadzonych nad nią badań w obchodzącym swoje 40-lecie Instytucie Polityki Społecznej. 

Ostatnim akcentem uroczystości Jubileuszu 40-lecia IPS było podpisanie przez pracowników i przyjaciół Instytutu – Deklaracji na rzecz rozwoju polityki społecznej z okazji Jubileuszu 40-lecia Instytutu Polityki Społecznej:

Polityka społeczna rozwija się w czasie i reaguje na zmiany w otoczeniu. Od powstania jej nowoczesnych instytucji w XIX wieku przeszła przez długi okres rozwojowy, aby osiągnąć dojrzałość pod koniec wieku XX. W pełni rozwinięte współczesne państwo nie może się obejść bez polityki społecznej. Stała się ona ważnym elementem polityki, współodpowiedzialnym za poziom i jakość życia obywateli, warunki pracy a także wyrównywanie szans oraz zmniejszanie ubóstwa materialnego i niematerialnego. Jako przedstawiciele nauki chcemy jak najlepiej poznać i wyjaśnić reformy dostosowujące politykę społeczną do zmian uwarunkowań i poglądów. Pragniemy też, aby nasza wiedza i ekspertyza płynąca z badań mogła być włączona w proces demokratycznej polityki. Z kolei jako nauczyciele akademiccy dążymy do rozwijania form i kierunków nowoczesnego kształcenia kadr dla organów władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów pozarządowych i prywatnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Biorąc pod uwagę tak sformułowane cele na kolejne dekady, Instytut Polityki Społecznej na swoje 40-lecie przyjmuje następującą deklarację:

 1. Najogólniejszym ideałem dla polityki społecznej jest społeczeństwo ludzi wolnych, równych i solidarnych, współpracujących ze sobą dla dobra wspólnego z poszanowaniem różnic etnicznych, kulturowych i religijnych.

 2. Polska polityka społeczna powinna być oparta na międzynarodowych standardach praw człowieka traktowanych integralnie. Władze publiczne we wszystkich swoich politykach, w tym w polityce społecznej, są odpowiedzialne za ochronę, poszanowanie i realizację praw osobistych, politycznych i społecznych wyrażonych w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego.

 3. Władze publiczne są odpowiedzialne za zagwarantowanie każdemu obywatelowi i stałemu mieszkańcowi Rzeczypospolitej Polskiej dostępności do dobrej jakości świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz usług społecznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i edukacji.

 4. Opieka nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, oraz osobami dorosłymi o zwiększonych potrzebach opiekuńczych jest kluczowa dla istnienia i rozwoju społeczeństwa. Świadczenia i usługi w tym zakresie powinny mieć priorytet w polityce społecznej z uwzględnieniem zasady wyrównywania podziału pracy i opieki (pracy nieodpłatnej) między kobietami i mężczyznami.

 5. Przyszłość systemu zabezpieczenia społecznego oraz ubezpieczeń społecznych zależy w znacznym stopniu od liczby zatrudnionych. Dlatego doceniając poprawę sytuacji na rynku pracy wskazujemy, że priorytetem musi być dalszy wzrost zatrudnienia, w tym przez działania aktywizacyjne skierowane do bezrobotnych oraz inwestycje w jakość pracy.

 6. Praca jest jedną z podstawowych aktywności gospodarczych mężczyzn i kobiet, a gdy jest dobrej jakości przynosi im korzyści materialne i niematerialne. Polityka społeczna powinna sprzyjać pełnemu zatrudnieniu przy minimalizacji przypadków pracy niespełniającej obowiązujących standardów i zachęcać do inwestycji w jakość zatrudnienia.
 7. Kryzys demograficzny, starzenie się społeczeństwa, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji stanowią wyzwania dla wielu działów polityki społecznej – w szczególności, polityki rodzinnej, polityki ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki migracyjnej, zabezpieczenia społecznego, polityki mieszkaniowej oraz usług społecznych.
 8. Wobec tych wyzwań polityka społeczna wymaga aktywności państwa, które projektując nowe rozwiązania i instrumenty powinno także wspierać rozwój lokalnej polityki społecznej, wspólnie z samorządami, organizacjami społecznymi, instytucjami dialogu społecznego i obywatelskiego.
 9. Zarządzanie polityką społeczną powinno włączać w proces decyzyjny, realizacyjny i kontrolny wszystkich interesariuszy w ramach dialogu społecznego i obywatelskiego, włącznie z obywatelami i mieszkańcami niezrzeszonymi, w szczególności tymi, którzy są w najgorszej sytuacji ekonomicznej i społecznej.
 10. Szanując dużą różnorodność rozwiązań ustrojowych w Europie i na świecie, doceniamy pożytki płynące z kreatywnego przyswajania przez Polskę najlepszych zagranicznych wzorów i doświadczeń w polityce społecznej, jakie wyrastają z tradycyjnych i nowoczesnych idei interesu publicznego, równowagi społecznej, pomocniczości czy międzyludzkiej solidarności. Polska polityka społeczna powinna uczestniczyć w międzynarodowych sieciach wymiany wiedzy i doświadczeń, aby móc świadomie i odpowiedzialnie korzystać z rozwiązań sprawdzonych za granicą.

40 lecie Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW (pdf)

 

 

 

Bardzo jest nam miło poinformować, że projekt dr Aleksandry Zubrzyckiej-Czarneckiej zatytułowany D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS4 w konkursie SONATA 12.

Bardzo jest nam miło poinformować, że projekt dr Aleksandry Zubrzyckiej-Czarneckiej zatytułowany D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS4 w konkursie SONATA 12.

ZAPROSZENIE NA ZLOT ABSOLWENTÓW Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Drogie Absolwentki i Absolwenci Instytutu Polityki Społecznej

 Nawiązując do jubileuszu Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszej placówki naukowej kształcącej w zakresie polityki społecznej, która  obchodzi swoje 40-lecie zapraszam Was do naukowej refleksji i uroczystej celebracji tego wydarzenia. Znakiem czasu jest nie tylko zmiana pokoleniowa, ale także nowa energia badawcza i nowe inicjatywy dydaktyczne, którymi możemy i chcemy się dzielić i integrować zarazem z szerokim środowiskiem polityków społecznych. Choć pewnie w życiu zawodowym pełnicie różne funkcje, a Wasze doświadczenie wywiera wpływ na poglądy, postawy i decyzje, to ideały polityki społecznej, które człowieka z jego potrzebami, problemami i wyzwaniami stawiają w centrum naszych działań, są wciąż Wam bliskie.

Chcemy to i indywidualne i zbiorowe doświadczenie oraz  poglądy i refleksje zderzyć z rzeczywistością naukową i odnowić kontakty i więzi z naszymi absolwentami. Pomysł zrodził się spontanicznie i na taką właśnie odpowiedź z Waszej strony bardzo liczę. Komitet Zjazdu Absolwentów Polityki Społecznej to spontaniczna inicjatywa, która zrodziła się w głowach kilku absolwentów m.in. mojej, Tomka Schimanka, Izy Hebdy-Czaplickiej, Małgosi Ołdak – i to oni stanowią Komitet Zjazdu Absolwentów Instytutu Polityki Społecznej.

Oprócz samego Zlotu, który zaplanowaliśmy 20 września br. o godz. 19.30 w Warszawie w Restauracji Villa Foksal ul. Foksal 3/5, zapraszam Was na naszą międzynarodową konferencję naukową, która zgromadzi ponad 300 uczestników z Polski z zagranicy, oraz wspólne świętowanie, które mam nadzieję będzie nie tylko ważnym dla naszego środowiska wydarzeniem naukowym, ale i wyjątkową okazją do spotkań i celebracji naszego święta. Przy tej okazji chcielibyśmy także uhonorować Wszystkich Tych, którzy dla nauki o polityce społecznej, ale i dla praktyki zrobili najwięcej. Wspólnie przygotowaliśmy dla Was aż trzy wyjątkowe publikacje okolicznościowe, międzynarodową konferencję i wreszcie wieczór – wydarzenie z zaplanowaną zbiorową laudacją dla polityków społecznych i wyróżnienia najwybitniejszych przedstawicieli środowiska.  Spotkanie z absolwentami Instytutu Polityki Społecznej i prawdziwa międzypokoleniowa debata będzie zwieńczeniem obchodów 40-lecia IPS UW. Zapraszamy Was na wspólny wieczór 20 września o godz. 19.30 do Villi Foksal.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku, licząc na spotkanie 20 września br. i przypominając, że z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o rejestrację i dokonanie wpłaty do 1 czerwca 2017 r.

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów IPS UW

 

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA IPS

20 WRZEŚNIA 2017 (środa),

Miejsce: Aula, parter w budynku Starej Biblioteki UW,

dziedziniec główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

10.00–11.00 Rejestracja i kawa powitalna

11.00–12.30 Otwarcie Konferencji i wystąpienia

Powitanie i wprowadzenie do konferencji – dr hab. prof. UW Jacek Męcina – Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej

Wystąpienie  jubileuszowe prof. dr. hab.  Antoniego Rajkiewicza – refleksje o 40 latach IPS

Pan dr hab. prof. UW Marcin Pałys – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Pan dr hab. prof. UW Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Wystąpienia zaproszonych Gości:

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – I Prezes Sądu Najwyższego (tbc)

Pan dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich (tbc)

Pan prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiciel samorządu studentów IPS

 

12.30–14.00 – I Panel dyskusyjny

Potencjał i dorobek Instytutu Polityki Społecznej a perspektywy rozwoju badań w tym obszarze 

Moderator: dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Uczestnicy panelu:

 1. prof. dr hab. Gertruda Uścińska
 2. prof. dr hab. Józef Orczyk
 3. prof. dr hab. Piotr Błędowski
 4. dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg

Jakie priorytety w polityce społecznej powinny być realizowane w najbliższych 5 latach?

 1. RUNDA 1: Jakie są najważniejsze zadania dla polskiej polityki społecznej w perspektywie najbliższych 5 lat? [wystąpienia 5-minutowe]
 2. RUNDA 2: Jakie są najważniejsze ograniczenia i bariery w realizacji przedstawionych zadań? Jakie czynniki będą sprzyjały ich realizacji? [wystąpienia 10-minutowe]

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.30 – II Panel dyskusyjny

„Welfare state w czasach globalizacji i europeizacji – spojrzenia badawcze, racja bytu”

Moderator: Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł

Uczestnicy panelu:

 1. prof. Tomasz Inglot
 2. prof. dr hab. Ewa Leś
 3. prof. David Ost
 4. dr Maria Theiss

Problematyka i pytania generalne, na które szukamy odpowiedzi:

Wystąpienia panteistów i dyskusja będą koncentrować się wokół dwóch głównych pytań-zagadnień:

 1. Jakie kierunki, ujęcia i nurty badawcze dominują w analizach współczesnego państwa opiekuńczego na świecie? Jaka jest przydatność tradycyjnych podejść, szkół naukowych i paradygmatów teoretyczno-metodologicznych? Na czym polegają nowe spojrzenia na politykę społeczną w rozwiniętych państwach zachodnich w drugiej dekadzie XXI w.?
 2. Czy welfare state jest jeszcze w ogóle możliwe w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych, transnarodowych, integracyjnych w skali Europy? W jaki sposób np. dumping socjalny, turystyka zasiłkowa (benefit tourism), ucieczka podatków czy delokalizacja miejsc pracy za granicę podważają suwerenność i sensowność krajowej polityki społecznej? Jaka w obliczu tych nowych wyzwań powinna być rola w rozwiązywaniu kwestii społecznych trzech sektorów: państwowego, rynkowego i obywatelskiego, a także relacje między nimi?

16.30–17.00 Dyskusja otwarta  i zakończenie konferencji

18.00 – Uroczysta laudacja jubileuszowa, koncert 

19.30 – Uroczysta kolacja i spotkanie z absolwentami IPS

20.30 – Hyde Park – forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności słowa (pod warunkiem nieobrażania „Króla i Królowej”)

21.00 – Aukcja na cel społeczny

22.30 – Zakończenie części oficjalnej

 

Miejsce: Restauracja Villa Foksal ul. Foksal 3/5, Warszawa

 

Koszty udziału w Zlocie Absolwentów i rejestracja

Konferencja i kolacja – 250 zł

Noclegi (z 20 na 21 września 2017 r.) opłacane przez Uczestników Konferencji rekomendujemy w promocyjnych cenach na hasło: IPS2017 w Hotelu „Gromada” – Pl. Powstańców Warszawy 2 (Śródmieście), Hotelu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – ul. Limanowskiego 23 (Mokotów) lub Hotelu Uniwersytetu Warszawskiego „Hera” – ul. Belwederska 26/30 (Śródmieście). Hotele zapewniają dostępność pokoi w ramach posiadanej oferty miejsc noclegowych – według kolejności zgłoszeń.

Ceny pokoi:

 1. a) w Hotelu „Gromada” – rezerwacji można dokonywać mailowo: centrum@gromada.pl lub telefonicznie (22) 582 99 00 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 czerwca 2017 r.)

– pokój 1-osobowy brutto – 260,00 zł/doba; pokój 2-osobowy brutto – 290,00 zł/doba

 1. b) w Hotelu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – rezerwacji należy dokonywać telefonicznie – (22) 380 50 20 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 września 2017 r., płatność za nocleg wyłącznie przelewem)

– pokój 1- lub 2-osobowy brutto – 100,00 zł/doba

 1. c) w Hotelu „Hera” – rezerwacji można dokonywać mailowo: herarezerw@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 31 004 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 sierpnia 2017 r.)

– pokój 1-osobowy brutto – 140,00 zł/doba; pokój 2-osobowy brutto – 180,00zł/doba.

 

Szczegółowy plan konferencji wraz z kartą zgłoszeniową w pliku do pobrania.

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social