Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM

Nowy wykład do wyboru – Muzułmanie w Europie – uwarunkowania społeczno-polityczne – prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), 30 godz., wtorki godz. 15.00-16.30, s. Aula, limit 70 osób –  przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, 4 ECTS.

Nowy wykład do wyboru – Muzułmanie w Europie – uwarunkowania społeczno-polityczne – prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), 30 godz., wtorki godz. 15.00-16.30, s. Aula, limit 70 osób –  przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, 4 ECTS.

Nowe wykłady do wyboru – Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska) – prof. dr hab. Kazimierz Równy.

Wykładowcą tego nowatorskiego przedmiotu jest prof. nauk prawnych dr hab. Kazimierz Równy – specjalizujący się w prawie międzynarodowym, a w minionym ćwierćwieczu badający głównie problematykę zrównoważonego rozwoju (ZR); b. prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Vice-Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i współtwórca oraz Vice-Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych tegoż Wydziału; profesor w 2 uniwersytetach nigeryjskich (jako ekspert UNESCO w Obafemi Awolowo University w Ile-Ife oraz University of Jos, gdzie był także Dziekanem Wydziału Prawa). Odbył staż naukowy (m.in. na przygotowanie rozprawy doktorskiej) w Centre Européen Universitaire de Nancy (Francja) a także staż przedhabilitacyjny w Harvard University Law School, gdzie wygłosił kilka wykładów. Miał również w 2 turach okazjonalne wykłady w University of Washington w Seattle (gdzie jednocześnie badał amerykańskie prawo ochrony środowiska. Ostatnio w roku akademickim 2013/14 w Columbia University School of Law w Nowym Jorku wygłosił wykład dla Studenckiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Środowiska oraz badał wdrażanie ZR w USA.

Konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Konkurs dotyczy prac z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016.

Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy:

1. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub promotora przewodu doktorskiego albo pracy magisterskiej.

2. Pełny tekst rozprawy doktorskiej/magisterskiej wraz z recenzjami należy przesłać w terminie od 15.02.2017 do 14.05.2017 roku w wersji papierowej i elektronicznej na adres Zarządu Głównego PTG:

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Palium
Oś. Rusa 25A
61-245 Poznań

3. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone autorom (nadawcom) po zakończeniu konkursu.

4. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej.

5. Członkowie Komisji Konkursowej powołani przez Zarząd Główny PTG niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych,
 • merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków,
 • wartość naukową i praktyczną przeprowadzonych badań,
 • oryginalny charakter pracy.

6. Za każdy element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczna punktów wynosi 20.

7. W razie potrzeby Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych recenzentów.

8. Po uzyskaniu trzech ocen, na wspólnym spotkaniu wszystkich Członków Komisji Konkursowej zostanie określona ocena końcowa, jaką jest średnia ocen indywidualnych, ze wskazaniem prac nagrodzonych.

9. Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i ogłosi ją w trakcie XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG, który odbędzie się dniach 17-18.11.2017 w Warszawie. Laureaci Konkursu zostaną wcześniej powiadomieni, aby umożliwić im udział w Zjeździe.

http://gerontologia.org.pl/aktualnosciptg/konkurs-prace-naukowe-o-tematyce-gerontologicznej/

www.gerontologia.org.pl

gerontologia@gerontologia.org.pl

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Uwaga Studenci! Rusza rekrutacja programu Erasmus na rok akademicki 2017/2018.

STUDENCI SĄ PROSZENI O AKTUALIZACJĘ ADRESÓW MAILOWYCH W USOS ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DALSZEJ PROCEDURY REKRUTACYJNEJ ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ!

 • 11 stycznia–20 lutego do godz. 12.00 – składanie kompletu dokumentów do Instytutów. Sekretariat Instytutu Polityki Społecznej, ul. Nowy Świat 67, przegródka dr Marioli Kordas-Surowiec.
 • 23 lutego – ogłoszenie list rankingowych (na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Erasmus) – koordynator wprowadza dane do USOS.
 • 24–27 lutego do godz. 12.00 – składanie odwołań. Podania/odwołania rozpatruje koordynator programu w porozumieniu z kierownikiem studiów.
 • 28 lutego – ogłoszenie zaktualizowanych list rankingowych oraz zamieszczenie instrukcji wpisywania danych.
 • 28 lutego–2 marca – student uzupełnia dane dotyczące wyjazdu w USOS.
 • 3–4 marca – koordynator zatwierdza wyjazdy.
 • 6–8 marca do godz. 12.00 – składanie do Instytutów wydruków z systemu USOS podpisanych przez studenta oraz koordynatora instytutu macierzystego (jeśli dotyczy – studenci wyjeżdżający z umów zawartych przez dany Instytut, ale studiujący w innej jednostce).
 • 8-9 marca koordynator Instytutowy i przedstawiciel Dyrekcji danego Instytutu/Prodziekan WNPiSM podpisuje wszystkie zebrane oświadczenia.
 • 10 marca do godz. 12.00 – dostarczenie do koordynatora wydziałowego kompletu dokumentów (protokołu, listy zakwalifikowanych osób, podpisanych formularzy studentów –wszystko w dwóch kopiach: oryginały + kopia)
 • do 15 marca koordynator instytutowy przekazuje sekcji studenckiej listę osób zakwalifikowanych na wyjazd

UWAGA! Dostarczenie wydrukowanych i podpisanych przez studenta dokumentów jest konieczne do zamknięcia etapu rekrutacji w Instytucie. Niezłożenie ww. formularza we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wymianie programu Erasmus+.

Kontakt

 • Studenci proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z Instytutowym Koordynatorem programu Erasmus +:
  dr Mariola Kordas-Surowiec,  dyżur: wtorek, godzina 12.00, sala 106, ul. Nowy Świat 67.

          studia – Monika Satała monika.satała@adm.uw.edu.pl;
          praktyki – Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.pl.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social