Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Poszukiwani eksperci do pracy!

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje ekspertów do projektu „Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych”, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty Instytucji Rynku Pracy (IRP) skierowanej do ludzi młodych w województwie mazowieckim. Szukamy specjalistów którzy zajmują się trudną młodzieżą ,instytucjami pomocy i integracji społecznej, edukacją i rynkiem pracy.

Do aplikowania zapraszamy osoby niezatrudnione aktualnie w instytucjach runku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wykluczenie wynika z wymogów projektu.).

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Anna Jezierska tel. 663-831-074, adres e-mail: ajezierska@cofund.org.pl 
Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz propozycję wynagrodzenia brutto, należy przekazać w terminie do: 12.08.2016 r
Więcej szczegółów, w tym wymagań wobec kandydatów, na stronie: http://cofund.org.pl/ogloszenia

Wyjątkowa oferta stażu w placówce dyplomatycznej!

Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oferuje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w okresie październik-grudzień 2016.

Godziny pracy ustalane są indywidualnie.

Zakres obowiązków:
– przygotowywanie wizyt oficjalnych delegacji
– kontakty z innymi ambasadami i instytucjami kulturalnymi
– tłumaczenia
– redakcja maili i pism oficjalnych

Staż jest bezpłatny.

CV i krótki list motywacyjny w języku angielskim należy przesłać na adres: warsaw@flanders.pl

Więcej informacji o Generalnym Przedstawicielstwie Rządu Flandrii na stronie:
http://www.vlaanderen.be/int/warschau/pl

Fundacja Aktywizacja poszukuje Asystenta/tki Koordynatora projektów

Jesteś zainteresowany pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?

Masz doświadczenie w realizacji projektów?

Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:

 • Pracę w dużej organizacji pozarządowej
 • Możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
 • Współpracę z ekspertami i specjalistami z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
 • Pracę w różnorodnym zespole
 • Możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski i z zagranicy
 • Pracę w samym centrum Warszawy
 • Umowę o pracę na pełen etat

Kluczowe zadania:

MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW:

 • Przygotowywanie danych do wniosków o płatność oraz sprawozdań
  w zakresie poziomu realizacji założonych zadań
 • Współpraca z Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziałami Fundacji w zakresie realizowanych projektów
 • Współpraca z innymi Pionami Fundacji w zakresie monitorowania realizacji projektów
 • Realizacja innych działań na zlecenie Dyrektora Pionu Usług

EWALUACJA PROJEKTÓW:

 • Prowadzenie ewaluacji projektów zgodnie z Systemem Ewaluacji obowiązującym w Fundacji
 • Przygotowywanie rekomendacji i zaleceń dla personelu realizującego usługi Fundacji
 • Bieżąca współpraca z Dyrektorem Pionu Usług w zakresie prowadzonych działań ewaluacyjnych

WYBÓR WYKONAWCÓW:

 • Przeprowadzanie szacowania wartości zamówień, rozeznania rynku
  w zakresie cen towarów i usług niezbędnych do realizacji działań Pionu Usług
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem Wykonawców
 • Upublicznianie zapytań ofertowych (m.in. na bazie konkurencyjności)
 • Udział w procedurach wyboru wykonawców

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
  ze środków Unii Europejskiej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”,

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 13.06.2016 r. do godziny 16.00 na adres: sylwia.danilowska@idn.org.pl i podanie tematu maila: Asystent/tka Koordynatora projektów. Prosimy o wskazanie w liście motywacyjnym swoich oczekiwań finansowych.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).” Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila. 

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny. 
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej –  sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz, ul. Drzymały 38/1, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016” oraz na adres e-mail: hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2016 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
12. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
15. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl;
Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl;
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie [EN]

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu [EN]

Debiut naukowy 2016. Karta zgłoszenia i regulamin [UA]

XV edycja Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017.

Uprzejmie Państwa informujemy o rozpoczęciu XV-ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl.

Więcej informacji w pliku pdf

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social