Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM

Konkurs „Wiedza o Rosji”.

Regulamin Konkursu „Wiedza o Rosji”

1. Zasady ogólne

1.1. Konkurs „Wiedza o Rosji” jest częścią międzynarodowego projektu „Ałtajska wiosna w Warszawie” & „Warszawska jesień na Ałtaju”. Konkurs skierowany jest do studentów polskich uczelni wyższych. 

Konkurs przeprowadza się bez wstępnej kwalifikacji uczestników.    

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrodę dla dziesięciu uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów, stanowi bezpłatna wycieczka do Rosji. Wyjazd odbędzie się we wrześniu na zaproszenie Fundacji „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”.  Przewiduje się także nagrody pocieszenia.

Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje certyfikat. Pedagogom będącym organizatorami wręcza się pisemne podziękowania.

Zadania konkursowe składają się z pytań testowych jednokrotnego wyboru.

1.2. Organizatorami konkursu są:

– ze strony polskiej: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uniwersytet Warszawski;

– ze strony rosyjskiej: Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Obwodu Ałtajskiego „Dom Polski”, Ałtajski Uniwersytet Państwowy, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.

1.3. Adres elektroniczny Konkursu: wiedzaorosji@gmail.com.

1.4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją punktów niniejszego Regulaminu.

1.5. Decyzje w sprawach nieobjętych punktami Regulaminu podejmuje Jury Konkursu z uwzględnieniem interesów uczestników Konkursu.

2. Cele i zadania Konkursu

2.1. Cele i zadania Konkursu stanowią:
– rozbudzenie zainteresowania Rosją, jej kulturą i tradycjami, poszerzenie horyzontów wiedzy o Rosji w trakcie przygotowań do udziału w konkursie;
– formowanie wzajemnego przyjaznego stosunku do Rosji i Rosjan;
– kształtowanie i rozwijanie w uczestnikach Konkursu zainteresowania życiem Rosjan oraz osiągnięciami rosyjskiej nauki;
– motywowanie do zdobywania wykształcenia w Rosji;
– zapewnienie polskiej młodzieży – zwycięzcom Konkursu – możliwości wyjazdu do Rosji, uczestnictwa w młodzieżowych wydarzeniach stymulujących rosyjsko-polską współpracę, nawiązania przyjacielskich relacji z rosyjskimi rówieśnikami.

  3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Do udziału w Konkursie zaprasza się studentów uczelni wyższych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Udział w Konkursie biorą wszyscy, zarejestrowani do dnia 5 maja 2017 roku, uczestnicy. Zgłoszenia nie podlegają wstępnej kwalifikacji.

3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Rejestracja do udziału w Konkursie wbrew woli studenta jest zakazana.

4. Organizacja Konkursu

4.1. Termin przeprowadzenia Konkursu określa Komitet Organizacyjny Konkursu.

Konkurs odbędzie się w dniu 19 maja 2017 roku w Warszawie. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenia nagród zwycięzcom nastąpi tego samego dnia.

4.2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Jury Konkursu – organ kolegialny, utworzony przez organizatorów Konkursu. Do zadań Jury należy: wypracowanie zasad przeprowadzenia Konkursu nieokreślonych punktami niniejszego Regulaminu; stworzenie dokumentacji i materiałów konkursowych (zadań testowych, instrukcji przeprowadzenia Konkursu, zasad wypełniania formularza odpowiedzi oraz kart zadań konkursowych itp.), sprawdzenie kart odpowiedzi, podliczenie wyników Konkursu i nagrodzenie zwycięzców Konkursu; rozstrzygnięcie kwestii spornych pojawiających się w związku z przeprowadzeniem konkursu; sporządzenie protokołu końcowego.

4.3. Zadania konkursowe dotyczą następujących gałęzi wiedzy: 

– KULTURA ROSJI (tradycje i twórczość ludowa, literatura oraz muzyka klasyczna);

– GEOGRAFIA ROSJI I JEJ ŚRODOWISKO;

– NAUKA I WYKSZTAŁCENIA.

5. Rejestracja udziału w Konkursie

5.1. Student chcący wziąć udział w Konkursie zobligowany jest do wypełnienia ankiety oraz jej przesłania do dnia 5 maja 2017 roku na następujący adres poczty elektronicznej wiedzaorosji@gmail.com. Do ankiety należy załączyć scan legitymacji studenckiej oraz niezbędne zgody (patrz punkt 6.1). Formularz ankiety oraz zgody stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu. Liczba zgłoszeń z jednego ośrodka akademickiego są nieograniczone.

5.2. Po rejestracji zgłoszenia, na wskazany w ankiecie adres email, każdy student otrzymuje potwierdzenie przyjęcia udziału w Konkursie. 

6. Przeprowadzenie Konkursu

6.1. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, a także uzyskanych rezultatów Konkursu odbywa się zgodnie z polskim prawem (Ustawa o ochronie danych osobowych) Fakt rejestracji uczestnictwa w Konkursie obliguje do: wyrażenia pisemnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych (nazwisko i imię uczestnika, nazwa uczelni wyższej) oraz publikację fotografii wykonanych w trakcie przeprowadzania Konkursu, wypełnienie karty odpowiedzi oraz, w przypadku zwycięstwa w Konkursie, odbycia wycieczki do Rosji.

6.2. Na wypadek zwycięstwa w Konkursie, jednocześnie z rejestracją uczestnictwa w Konkursie, student podpisuje zgodę na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wyrobieniem paszportu i wizy. 

6.3. Oryginał zgody na udział w Konkursie składa się na ręce Jury Konkursu przed jego rozpoczęciem.

6.4. Członek Jury Konkursu przed rozpoczęciem Konkursu wyjaśnia uczestnikom zasady rozwiązywania zadań konkursowych oraz nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

6.5. Konkurs składa się z 60 zadań testowych z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Niepoprawne odpowiedzi nie są punktowane.

6.6. Odpowiedzi na zadania konkursowe uczestnik przenosi na dołączoną do testu kartę odpowiedzi.

6.7. Uczestnicy mają 80 minut na rozwiązanie testu.

6.8. Bez zgody Jury Konkursu zabrania się publikacji zadań konkursowych.

6.9. Jury ma prawo nie włączyć do rankingu konkursowego tych uczestników, którzy rozwiązali test naruszając punkty Regulaminu Konkursu.

7. Ewaluacja prac

7.1. Maksymalna liczba punktów za wszystkie zadania konkursowe wynosi 60.

7.2. Jury opracowuje wyniki Konkursu zaraz po jego zakończeniu. 

7.3. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych kroków rozstrzygających wynik konkursu, w sytuacji uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów, przewiduje się konkurs recytatorski poezji rosyjskiej w języku rosyjskim.

8. Nagrody

8.1. Zwycięzcami Konkursu zostaje 10 (dziesięciu) uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Laureaci otrzymują Dyplomy i są nagradzani wycieczką do Rosji, która odbędzie się we wrześniu 2017 roku.

8.2. Wręczenie nagród odbywa się 19 maja 2017 roku.

Ankieta Konkursu

Regulamin Konkursu Wiedza o Rosji

Harmonogram rejestracji żetonowej na  przedmioty ogólnouniwersyteckie Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne i na semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 05.06.2017 r. – 30.06.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)
Kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

  • od 05.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME). Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
  • od 08.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
  • od 12.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 04.09.2017 r. – 16.10.2017 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych) Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 16.10.2017 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od dnia 01.10.2017 r.

  •  od 04.09.będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w miarę pozostałych wolnych miejsc.
  • od 07.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
  • od 11.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. 

Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres bsstud@adm.uw.edu.pl
do 15.05.2017 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy
2017/18

 

Szkoła letnia dla studentów nauk społecznych „Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”.

Ohio State University wraz z PAN i UW po raz kolejny organizuje szkołę letnią dla studentów nauk społecznych „Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change” (warsawsummerschool.wordpress.com). 3 studentów UW na poziomie licencjackim lub magisterskim może ubiegać się o bezpłatny udział w zajęciach, które prowadzone będą w siedzibie PAN w terminie 12 czerwca – 14 lipca 2017. Język instrukcji: angielski. Szczegóły i wymagania znajdują się w załączonym dokumencie.

 Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie zgłoszeń zgodnie z załączonymi instrukcjami do 15 maja 2017 do godz. 17:00 na adres e-mailowy pani dr Iriny Tomescu-Dubrow: tomescu.1@osu.edu.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social