Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Aktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska / licencjacka

AKTUALNE WYMOGI, KTÓRE WINNA SPEŁNIAĆ PRACA MAGISTERSKA/LICENCJACKA
(Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenia Nr 8 Rektora UW )

Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej do obrony w systemie USOS przez promotora student (po uzyskaniu absolutorium) składa trzy jednakowe egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

*strona tytułowa  pracy  magisterskiej/licencjackiej  powinna zawierać   następujący  tekst rozmieszczony proporcjonalnie:

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Imię i nazwisko

Nr albumu

Tytuł pracy dyplomowej ( w języku polskim)

(tytuł pracy magisterskiej/licencjackiej nie może być pisany drukowanymi literami)

 

Praca licencjacka na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarska / public relations i marketing medialny /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza;
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych;
 • europeistyka w zakresie realizacji polityk UE;
 • logistyka mediów w specjalności logistyka i marketing w mediach/ technologie informacyjne mediów;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • nauki o rodzinie;
 • stosunki międzynarodowe;
 • Undergraduate Programme in Inernational Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska – studia I stopnia w j. angielskim).

Praca magisterska  na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie kryzysowe;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarska /  public relations i marketing medialny  /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza /  dokumentalistyka;
 • dziennikarstwo i medioznawstwo w specjalności dziennikarstwo / public relations i marketing medialny /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, dokumentalistyka;
 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych w specjalności dyplomacja UE, Fundusze UW, marketing europejski;
 • nauki o rodzinie w specjalności specjalista ds. polityki rodzinnej i koordynator pieczy zastępczej;
 • politologia w specjalności administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie;
 • politologia w specjalności marketing  polityczny, analiza i doradztwo polityczne;
 • polityka społeczna;
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / integracja i stosunki zewnętrzne UE/międzynarodowa polityka handlowa / studia pozaeuropejskie / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ studia wschodnioazjatyckie/ biznes i polityka Indii/ komunikowanie międzykulturowe;
 • Graduate Programme in Inernational Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska studia II stopnia w j. angielskim);
 • studia euroazjatyckie.
Praca wykonana pod kierunkiem

(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)

(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)

Warszawa, miesiąc, rok

Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy.


*druga strona pracy zawiera (Zał. 1):

 • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

*trzecia strona zawiera:

 • streszczenie pracy (nie więcej niż 800 znaków) – około16 wierszy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,
 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa (odpowiednio):

8.900 – inne nauki humanistyczne (nauki o rodzinie)

14.100 – politologia

14.100 – polityka społeczna

14.600 – stosunki międzynarodowe

14.600 –  europeistyka

14.900 – inne dziedziny nauki związane z naukami społecznymi (bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia euroazjatyckie)

15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna; logistyka mediów

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim ( nie może być pisany drukowanymi literami)

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/ licencjackiej do archiwizacji.

 

UWAGA !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2013 i 9/2013 Dziekana WDiNP „Promotorzy prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) są zobligowania do sprawdzania każdej pracy dyplomowej przy wykorzystaniu systemu Plagiat.pl oraz dołączenia do dokumentacji studenta podpisanego przez promotora skróconego raportu wygenerowanego z systemu w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej”.

Brak skróconego raportu wygenerowanego z systemu uniemożliwi obronę pracy dyplomowej!
Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta (po zatwierdzeniu przez promotora pracy do obrony w systemie USOS oraz wprowadzeniu recenzji przez promotora i recenzenta) w sekretariacie studiów następujących dokumentów: 

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w formie PDF. Plik, który nie może być większy niż 25 MB;
 • 4 zdjęć (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm;
 • dodatkowego zdjęcia do dyplomu z wyróżnieniem;
 • obiegówki z Domu Studenta – studenci studiów dziennych;
 • legitymacji studenckiej (z wyjątkiem studentów III roku studiów I stopnia);
 • karty obiegowej (wzór dostępny na stronie WDiNP lub w sekretariacie studiów);
 • raportu z systemu Plagiat.pl podpisanego przez promotora;
 • uregulowanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) -należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie nie później niż 7 dni przed obroną;
 • przekazanie informacji o dacie obrony oraz o składzie komisji egzaminacyjnej – przewodniczący,  
 • dodatkowo:
  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku DVD, CD)  w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do 20 maja br. w formie DOC.;
  • studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w sekretariacie;
  • studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są do dostarczenia wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (na nośniku DVD, CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat. 

Osoby wznawiające studia na obronę zobowiązane są do złożenia: podania o wznowienie studiów kierowanego do Prodziekana ds. studenckich przed złożeniem pracy dyplomowej.

Obowiązkiem studenta przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej / licencjackiej jest uregulowanie wszystkich należności  w USOS.

 

W związku z krótkim  okresem przewidzianym na przygotowanie dyplomów ostatnie egzaminy dyplomowe przed wakacjami mogą odbywać się do 10.07.2016 r. Egzamin dyplomowy po 10.07.br. będzie możliwy,  jeżeli student złoży pisemne oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż dyplom zostanie wydany z opóźnieniem.

Natomiast egzamin dyplomowy  nie  będzie możliwy w miesiącu sierpniu (urlopy). W związku z podziałem od 1 września  br. obrony będą odbywały się na nowych Wydziałach.

 

WAŻNE !

Zgodnie z § 16 ust.  1 Uchwały nr 159/2015 r. Rady WDiNP z dn. 17.06.2015 r.

„Praca dyplomowa powinna być przyjęta i podpisana przez promotora nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów. Podpisana praca dyplomowa musi być złożona w sekretariacie studiów w celu archiwizacji nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W terminie złożenia pracy do archiwizacji muszą być spełnione także inne warunki formalne określone odrębnymi przepisami.”

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikami

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2016/2017

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2016/2017 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –czerwiec 2016 (*wymuszone podpięcia)
Instytut Polityki Społecznej 14.06.2016 godz.21:00 do 30.06.2016

II TURA –Wrzesień 2016 (*wymuszone podpięcia)
Instytut Polityki Społecznej 13.09.2016 godz.21:00 do 30.09.2016

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów.

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.
Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

Rejestracja nie obowiązuje studentów I roku zrekrutowanych od roku akademickiego 2016/2017. Studenci Ci zostaną dopisani automatycznie na podstawie podziału alfabetycznego.

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny. 
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej –  sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz, ul. Drzymały 38/1, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016” oraz na adres e-mail: hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2016 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
12. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
15. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl;
Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl;
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie

Debiut naukowy 2016. Zaproszenie [EN]

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu

Debiut naukowy 2016. Regulamin konkursu [EN]

Debiut naukowy 2016. Karta zgłoszenia i regulamin [UA]

XV edycja Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017.

Uprzejmie Państwa informujemy o rozpoczęciu XV-ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl.

Więcej informacji w pliku pdf

UWAGA STUDENCI! Kancelaria Prezydenta RP prowadzi nabór na PRAKTYKI STUDENCKIE

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnych praktyk studenckich lub wolontariatem proszone są o wypełnienie formularza
„Zgłoszenie na bezpłatną praktykę studencką/wolontariat” dostępnego w załączniku lub na stronie:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/praktyki-i-wolontariat/
i przesłanie go do Kancelarii Prezydenta RP w wybranej formie:

– pocztą tradycyjną na adres:
Kancelaria Prezydenta RP
Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

– pocztą elektroniczną na adres: bsk@prezydent.pl

– osobiście do Biura Podawczego KPRP, przy ul. Wiejskiej 10, wejście D, pok. nr 8 w godzinach 
8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem: „Praktyka studencka” lub „Wolontariat”.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social