Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Szkolenia specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego jest wiodącą jednostką akademicką, w której prowadzi się badania i specjalistyczne zajęcia z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. W lutym 2014 r. Instytut zyskał uprawnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń z zakresu z organizacji pomocy społecznej.

Kolejna edycja  szkoleń uruchomiona zostanie w marcu 2016 roku. Szkolenie  obejmie 265 godzin zajęć (wykładów, seminariów, warsztatów i ćwiczeń) z zakresu m.in. współczesnych przemian pomocy społecznej, zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji i zarządzania w instytucjach pomocy społecznej,  mediacji, regulacji prawnych, metod pracy z klientem, etyki, PR, reklamy  (ramowy program na końcu informacji).

Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do pracowników pomocy społecznej posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich przygotowanie do zarządzania tymi jednostkami. Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania oraz zaktualizowania swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń i rozwinięcia umiejętności kierowniczych.

Nabyte uprawnienia: Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i daje absolwentom uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Harmonogram: Przewiduje się 14 zjazdów szkoleniowych. Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele, co do zasady w godzinach: 8:00 – 18:30 (sobota)i  8:00 – 14:45 (niedziela). Wyjątek stanowią hospitacje w instytucjach pomocy społecznej (8 godzin), które zorganizowane zostaną  w dzień roboczy (ich terminy będą  uzgodnione z uczestnikami). Terminy zjazdów podane zostaną przed uruchomieniem szkolenia , które rozpocznie się po zakończeniu rekrutacji

Opłaty: cena za całe szkolenie wynosi 2995 zł. Dokładne informacje na temat płatności podane zostaną po zakończeniu rekrutacji. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest rekrutacja 30 osób.  Instytut Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji szkoleń ze względu na zrekrutowanie mniejszej niż podana minimalna liczba uczestników.

Zgłoszenia

Termin zamknięcia rekrutacji 29.02.2016

Zgłoszenia proszę kierować na adres: e.tomaszewska@uw.edu.pl

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu (ul. Krakowskie Przedmieście 3, II piętro, pokój 205 do mgr. Elżbiety Tomaszewskiej (tel. +48 22 55-22-921)

Wymagane dokumenty:
• Wniosek (podanie o przyjęcie, kwestionariusz)
• Dyplom (może być odpis lub potwierdzona kopia) ukończenia studiów wyższych
• Ksero dowodu osobistego
• 2 zdjęcia

Kierownik szkoleń: dr hab. Emilia Jaroszewska
Obsługa administracyjna szkoleń: mgr Elżbieta Tomaszewska

Program szkolenia – opis skrócony:
Program szkolenia zawiera blok przedmiotów (12 modułów) przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 28 września 2012 r., poz. 1081) na podstawie art. 122 ust.
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 5 czerwca 2013 r. – DPS-PDS-VI-51111-3372-31-MJ/13(4)).

 

 Moduł Nazwa modułul. godz.
 Moduł 1 Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym,
 europejskim i lokalnym
(wykład 14 godz. + ćwiczenia 6 godz.)
 20
  Moduł 2 Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
(wykład 30 godz., ćwiczenia 42  godz., warsztaty 18 godz.)
 90
  Moduł 3 Elementy etyki
(wykład 5 godz., ćwiczenia 5 godz.)
 10
  Moduł 4 Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i  województwa 
(wykład 10 godz., ćwiczenia 2 godz., warsztaty 8 godz.) 
 20
  Moduł 5 Ewolucja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
(wykład  10 godz., ćwiczenia 10 godz.)
 20
  Moduł 6 Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego,  prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony  danych osobowych
(wykład 12 godz., ćwiczenia 18 godz.)
 30
 Moduł 7Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
(wykład 7 godz., ćwiczenia 8 godz.)
 15
  Moduł 8 Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
– public  relations (PR)
(wykład 7 godz., ćwiczenia 13 godz.)
 20
  Moduł 9 Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
(wykład 5 godz., ćwiczenia 5 godz.)
 10
 Moduł 10 Stres i wypalenie zawodowe
(wykład 5 godz., ćwiczenia 5 godz.)
10
 Moduł 11 Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
(seminarium  10 godz.)
10
 Moduł 12 Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
(hospitacje  8 godz., ćwiczenia 2 godz.)
10
Razem Wszystkie moduły łącznie265

Zmiana terminów ćwiczeń z zabezpieczenia społecznego dla studentów II roku I stopnia Polityki Społecznej

Szanowni Studenci,
z przyczyn niezależnych uległy zmianie terminy ćwiczeń z zabezpieczenia społecznego dla studentów II roku I stopnia Polityki Społecznej – obie grupy zostały przeniesione na wtorek na godz. 16.45 – gr. 1, s. 206 ul. Nowy Świat 67, mgr S. Kołucki; gr. 2 s. 105 ul. Nowy Świat 67, mgr A. Kolek.

Za zmiany przepraszamy.

UWAGA STUDENCI IPS! Wolontariat podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016

W związku z odbywającym się szczytem NATO w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poszukuje studentów-wolontariuszy z naszego wydziału.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a MSZ będzie porozumienie zgodne z ustawą o wolontariacie. Wolontariusze zostaną w nim zobowiązani do odbycia 3-dniowych szkoleń w maju br. [będzie możliwe oficjalne zwolnienie z zajęć dydaktycznych] oraz uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją Szczytu NATO w terminie 4-9 lipca br.
Wolontariat będzie dotyczył m.in. obsługi punktów informacyjnych na lotnisku, w hotelach, w Centrum Prasowym, wsparcie oficerów łącznikowych itp.

Udział w wolontariacie jest bezpłatny, zostanie zakończony wydaniem przez MSZ stosownego zaświadczenia (certyfikatu) o uczestniczeniu w tym wydarzeniu. Na tej podstawie zostaną zaliczone studenckie praktyki zawodowe na naszym wydziale (w ramach programu studiów, z przyznaniem stosownej liczby punktów ECTS).

Wymagania:
– obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
– studiowanie na WDiNP UW,
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (najlepiej potwierdzonej certyfikatem),
– preferowana również znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany język francuski).

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w przygotowaniu i realizacji spotkań (opcjonalnie konferencji, wizyt i innych przedsięwzięć o znacznej liczbie uczestników),
– komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych,
– dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie w ww. wydarzeniu proszone są o przesłanie w terminie do 12 lutego br. drogą elektroniczną na adres agnieszka.fabryczewska@msz.gov.pl , wpisując w tytule maila „Wolontariat”:
– formularza aplikacyjnego kandydata na wolontariusza,
– skanu dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją dacie ważności,
– oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się kandydata z regulaminem wolontariatu,
– oryginału oświadczenia o niekaralności.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/formularze_dokumenty/

Po analizie zgłoszeń planowany jest kontakt z wybranymi kandydatami celem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy pt. „Dyplomy dla Warszawy”

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do informacji na temat Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy
pt. „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-prezydenta-mst-warszawy-dla-doktor-w-i-magistr-w

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social