Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie IPiSS – WYNIKI

19 grudnia 2017 r. zostały wręczone nagrody w XIX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. III miejsce w kategorii prac magisterskich zajęła praca pani Adrianny Binaś obroniona 30 czerwca 2017 roku w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Ochrona praw dziecka w Europejskiej Karcie Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Gertruda Uścińska, recenzentem dr Beata Samoraj-Charitonow.

Celem konkursu jest zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Oferta praktyk studenckich w PFRON.

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Rozliczeń III w Departamencie ds. Wpłat

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Egzekucji Wpłat w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Kontroli Dofinansowań i Ulg w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Promocji i w Wydziale ds. Informacji w Departamencie Promocji i Informacji

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Projektów Współfinansowanych w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Wypłaty Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Ewidencji w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

 

Konkursu MSZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 1. priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 2. stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 4. polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 5. polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 6. polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 7. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury I nauki;
 8. prawa człowieka;
 9. współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagraniczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 31grudnia br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 1. opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 2. opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 3. życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@mzs.gov.pl lub telefonicznie: 22 523 9680.

 

Z poważaniem,

Artur Harazim
Ambasador tytularny
Zastępca Dyrektora  
Akademii Dyplomatycznej MSZ

Informacja

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2018”.

The INTERSTUDENT competition is aimed at international students in Poland at the Bachelor, Master and Doctoral level. Both foreign nationals and students with dual citizenship are eligible. Candidates should be active in such fields as culture, social life, ecology or sports and promote multicultural ideas among their peers. They are also expected to be in a good academic standing.

Candidatures for INTERSTUDENT 2018 contest can be sumbitted by professors, tutors, university authorities, international offices, student governments, as well as candidate’s colleagues.

In the prevoius year the Polish universities nominated over 100 candidates for the INTERSTUDENT contest. Among them there were Ukrainians, Belarussians, Indians, candidates from Armenia, China, Egypt, Georgia, Spain, Iraq, Iran, Israel, Canada, Kenya, South Korea, Namibia, Russia, Lithuania, Slovakia, Sri Lanka, Syria, and Italy.

Among the laureates 2017 there were two students of the University of Warsaw. Let’s try to have such a good result this time as well!

The results of the contest will be announced on January 29, 2018 at the annual conference “Foreign Students in Poland”.

The INTERSTUDENT Competition is organized by Perspektywy Educational Foundation within “Study in Poland” programme.

Partners: Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP), Polish Students Parliament, Poland’s PhD Students Union (KRD).

More information

Invitation to MIMUN 2018

I am glad to invite students of your University to participate in the annual Churkin Moscow International Model United Nations 2018 conducted by the United Nations Association of Russia and the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) under the auspices of the World Federation of the United Nations Associations. The program of the Model is attached.

The Model is to take place in Moscow on April from 15 to 20, 2018 at MGIMO-University on Vernadsky Prospect, 76.

Our Model UN is well-known not only in Russia: more than 600 delegates from different countries participate in the event annually. The work of ten committees is to be simulated in Russian, English and French at the coming conference. To provide a high level of discussions, the Secretariat conducts a competitive selection of participants and begins working with future delegates shortly after the registration that has just opened on November 1.

It is strongly recommended to the participants to arrive in Moscow on April 13 in order to take part in preparatory trainings on April 14 before the opening of the Model UN. At the trainings the participants will get additional useful information on the functioning of the Model and the matters concerned and find answers to the questions that they might still have. More detailed information on the Model’s agenda, application procedure and preparation for the C-MIMUN can be found on the web site www.modelun.ru.

I hope that the cooperation between our universities will be fruitful and would be glad to welcome students of your University at the Churkin Moscow International MUN 2018.
Warm regards,

                                                                                                                                                                                                                                                                Chairman of the UNA of Russia,
                                                                                                                                                                                                                                              Rector of MGIMO-University A.V. Torkunov

Information

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social