Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Poradnik dla Studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Już niedługo postawicie pierwsze kroki na Uniwersytecie Warszawskim, szukając sali w której rozpoczną się pierwsze zajęcia – i tym samym zaczniecie studia na najlepszej uczelni w Polsce. Ten poradnik ma ułatwić Wam wejście w uniwersytecką rzeczywistość. Znajdziecie tutaj odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji na zajęcia czy praw i obowiązków studenta [ze wstępu].

Poradnik dla Studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warszawskiego [do pobrania].

Pomoc studentom zagranicznym przy rejestracji w USOS.

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że rejestracja na przedmioty w USOS bywa problematyczna dla większości studentów, Welcome Point zorganizuje dyżury, podczas których będziemy pomagać studentom zagranicznym w rejestracji w USOS.

Dwie osoby będą dyżurować przy komputerach w budynku Zarządu Samorządu Studentów: na małym dziedzińcu kampusu głównego w sali 106 na pierwszym piętrze w środę 27 września i w czwartek 28 września w godzinach 11.00 – 15.00.

Bardzo proszę o przekazanie wszystkim studentom zagranicznym informacji i o podlinkowanie naszej strony: http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance/.

JUBILEUSZ 40 LECIA INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 W dniu 20 września br. w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbywła się uroczystość związana z Jubileuszem 40-lecia powstania Instytutu Polityki Społecznej. Zgromadziła ona ponad 100 gości, w tym licznych przedstawicieli władz państwowych, placówek naukowych oraz organizacji i stowarzyszeń naukowych i społecznych z Polski i zagranicy, z którymi Instytut z sukcesem współpracuje od wielu lat.  

Celem spotkania było nie tylko podsumowanie 40 lat działalności Instytutu, ale także konferencja Jubileuszowa „ polityka społeczna – doświadczenia i wyzwania”.

Inauguracji Jubileuszu dokonał dyrektor Instytutu Polityki Społecznej, Prof.  Jacek Męcina, który przedstawił historię najstarszej w Polsce akademickiej placówki jaką jest IPS. Zaznaczył, że Instytut Polityki Społecznej od początku swojego istnienia pełnił unikalną rolę – łączył ludzi, którzy współtworzyli polską politykę społeczną z ludźmi, którzy ją badali. Podkreślił dorobek naszej placówki i ścisłe związki z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. Wspominając ludzi, którzy tworzyli historię Instytutu, dyrektor wymienił m.in. Prof. Wacława Szuberta, Prof. Antoniego Rajkiewicza, Prof. Mariana Franka, Prof. Andrzeja Piekarę, Prof. Stanisława Czajkę, Prof. Jana Daneckiego którzy wpisali się w krajobraz współczesnej polityki społecznej i wpierali tworzenie nowoczesnej polityki społecznej.

Przebieg uroczystości miał szczególny i podniosły charakter. Następnie Prof. J. Męcina odczytał list przesłany do uczestników konferencji od nieobecnego z powodu choroby Prof. A. Rajkiewiecza.

Podczas konferencji na ręce dyrektora Instytutu wpłynęły liczne podziękowania. Gratulacje z okazji Jubileuszu złożyli JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Dyrekcja Instytutów: Nauk Politycznych, Europeistyki, Stosunków Międzynarodowych, Centrum Samorządu Terytorialnego,  Przedstawiciel Prezydenta RP, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, wreszcie przedstawicieli środowisk naukowych z kraju i z zagranicy.

Dyrektor podziękował za liczne listy okolicznościowe oraz za pomoc w organizacji konferencji Przedsiębiorstwu Porty Lotnicze, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, JM Rektorowi UW i Dziekanowi naszego Wydziału.

W dalszej części uroczystości odbyły się dwa panele dyskusyjne, które koncentrowały się na dwóch zagadnieniach: perspektywie rozwoju badań nad polityką społeczną oraz perspektywie rozwoju państwa opiekuńczego.

 Pierwszy z nich nosił tytuł „Potencjał i dorobek Instytutu Polityki Społecznej a perspektywy rozwoju badań w tym obszarze”, który prowadzony był przez Prof. Barbarę Szatur-Jaworską. Jego uczestnicy dyskutowali nad kierunkiem badań złożonego systemu instytucjonalnego jakim jest współczesna polityka społeczna. Uczestnikami tego panelu byli: prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. dr hab. Piotr Błędowski. dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg

„Welfare state w czasach globalizacji i europeizacji – spojrzenia badawcze, racja bytu” – to drugi panel prowadzony przez Prof. Włodzimierza Anioła. Dyskutowano nad tym, w jakim sposób rozwija się współczesne koncepcje państwa opiekuńczego. Prelegentami byli prof. Tomasz Inglot, prof. dr hab. Ewa Leś dr Maria Theiss.

Jubileuszowa konferencja Instytutu Polityki Społecznej była również okazją do spotkania czołowych badaczy polityki społecznej w Polsce w mniej formalnych okolicznościach. Prowadzone w trakcie konferencji dyskusje zarysowały kierunek rozwoju polskiej polityki społecznej oraz prowadzonych nad nią badań w obchodzącym swoje 40-lecie Instytucie Polityki Społecznej. 

Ostatnim akcentem uroczystości Jubileuszu 40-lecia IPS było podpisanie przez pracowników i przyjaciół Instytutu – Deklaracji na rzecz rozwoju polityki społecznej z okazji Jubileuszu 40-lecia Instytutu Polityki Społecznej:

Polityka społeczna rozwija się w czasie i reaguje na zmiany w otoczeniu. Od powstania jej nowoczesnych instytucji w XIX wieku przeszła przez długi okres rozwojowy, aby osiągnąć dojrzałość pod koniec wieku XX. W pełni rozwinięte współczesne państwo nie może się obejść bez polityki społecznej. Stała się ona ważnym elementem polityki, współodpowiedzialnym za poziom i jakość życia obywateli, warunki pracy a także wyrównywanie szans oraz zmniejszanie ubóstwa materialnego i niematerialnego. Jako przedstawiciele nauki chcemy jak najlepiej poznać i wyjaśnić reformy dostosowujące politykę społeczną do zmian uwarunkowań i poglądów. Pragniemy też, aby nasza wiedza i ekspertyza płynąca z badań mogła być włączona w proces demokratycznej polityki. Z kolei jako nauczyciele akademiccy dążymy do rozwijania form i kierunków nowoczesnego kształcenia kadr dla organów władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów pozarządowych i prywatnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Biorąc pod uwagę tak sformułowane cele na kolejne dekady, Instytut Polityki Społecznej na swoje 40-lecie przyjmuje następującą deklarację:

  1. Najogólniejszym ideałem dla polityki społecznej jest społeczeństwo ludzi wolnych, równych i solidarnych, współpracujących ze sobą dla dobra wspólnego z poszanowaniem różnic etnicznych, kulturowych i religijnych.

  2. Polska polityka społeczna powinna być oparta na międzynarodowych standardach praw człowieka traktowanych integralnie. Władze publiczne we wszystkich swoich politykach, w tym w polityce społecznej, są odpowiedzialne za ochronę, poszanowanie i realizację praw osobistych, politycznych i społecznych wyrażonych w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego.

  3. Władze publiczne są odpowiedzialne za zagwarantowanie każdemu obywatelowi i stałemu mieszkańcowi Rzeczypospolitej Polskiej dostępności do dobrej jakości świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz usług społecznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i edukacji.

  4. Opieka nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, oraz osobami dorosłymi o zwiększonych potrzebach opiekuńczych jest kluczowa dla istnienia i rozwoju społeczeństwa. Świadczenia i usługi w tym zakresie powinny mieć priorytet w polityce społecznej z uwzględnieniem zasady wyrównywania podziału pracy i opieki (pracy nieodpłatnej) między kobietami i mężczyznami.

  5. Przyszłość systemu zabezpieczenia społecznego oraz ubezpieczeń społecznych zależy w znacznym stopniu od liczby zatrudnionych. Dlatego doceniając poprawę sytuacji na rynku pracy wskazujemy, że priorytetem musi być dalszy wzrost zatrudnienia, w tym przez działania aktywizacyjne skierowane do bezrobotnych oraz inwestycje w jakość pracy.

  6. Praca jest jedną z podstawowych aktywności gospodarczych mężczyzn i kobiet, a gdy jest dobrej jakości przynosi im korzyści materialne i niematerialne. Polityka społeczna powinna sprzyjać pełnemu zatrudnieniu przy minimalizacji przypadków pracy niespełniającej obowiązujących standardów i zachęcać do inwestycji w jakość zatrudnienia.
  7. Kryzys demograficzny, starzenie się społeczeństwa, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji stanowią wyzwania dla wielu działów polityki społecznej – w szczególności, polityki rodzinnej, polityki ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki migracyjnej, zabezpieczenia społecznego, polityki mieszkaniowej oraz usług społecznych.

  8. Wobec tych wyzwań polityka społeczna wymaga aktywności państwa, które projektując nowe rozwiązania i instrumenty powinno także wspierać rozwój lokalnej polityki społecznej, wspólnie z samorządami, organizacjami społecznymi, instytucjami dialogu społecznego i obywatelskiego.

  9. Zarządzanie polityką społeczną powinno włączać w proces decyzyjny, realizacyjny i kontrolny wszystkich interesariuszy w ramach dialogu społecznego i obywatelskiego, włącznie z obywatelami i mieszkańcami niezrzeszonymi, w szczególności tymi, którzy są w najgorszej sytuacji ekonomicznej i społecznej.

  10. Szanując dużą różnorodność rozwiązań ustrojowych w Europie i na świecie, doceniamy pożytki płynące z kreatywnego przyswajania przez Polskę najlepszych zagranicznych wzorów i doświadczeń w polityce społecznej, jakie wyrastają z tradycyjnych i nowoczesnych idei interesu publicznego, równowagi społecznej, pomocniczości czy międzyludzkiej solidarności. Polska polityka społeczna powinna uczestniczyć w międzynarodowych sieciach wymiany wiedzy i doświadczeń, aby móc świadomie i odpowiedzialnie korzystać z rozwiązań sprawdzonych za granicą.

40 lecie Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW (pdf)

 

 

 

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku IPS WNPiSM UW

 Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunek polityka społeczna
kierunek organizowanie rynku pracy
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.  
Dzień tutorski od godz. 10 – ul. Nowy Świat 67/69 – Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

27.09.2017 r.             
godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.  
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) –  szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

28.09.2017 r. 
godz.10  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studenckąOBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

28.09.2017 r.            
Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69),
dla kierunku polityka społeczna: grupa I  – godz. 13  (nazwiska od  A do Ł), grupa II – godz. 14 (nazwiska od  M do  Ż). dla kierunku organizacja rynku pracy:  godz. 15.

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.                                                                                                                                                                                                                                                            
2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga! Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA  NA  LEKTORATY  Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 


Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunek polityka społeczna
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.         
godz. 14  ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.             
godz. 12  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studencką. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

UWAGA!!!
studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski  jeśli  nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.
W związku z tym ww. studenci mogą  skorzystać ze szkoleń (po uzgodnieniu z kierownikiem studiów), które odbędzie się w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Elektroniczne szkolenie BHP come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.

Szkolenie z Podstawy ochrony własności intelektualnej – termin do uzgodnienia z kierownikiem studiów.

28.09.2017 r.
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW – dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu.

Program Wolontariatu Edukacyjnego III edycja

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w III edycji Programu Wolontariatu Edukacyjnego!

Program ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest rozwijanie umiejętności dydaktycznych i społecznych studentów, drugim – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Korzyści dla studentów, którzy się zaangażują:
• możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu:
     • metodyki prowadzenia zajęć,
     • motywowania uczniów o niskim poziomie motywacji,
     • pracy z młodzieżą w wieku maturalnym;
• nabycie lub/i doskonalenie umiejętności:
     • pracy z grupą,
     • diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach,
     • przygotowania i realizacji planu zajęć,
     • dostosowania metod pedagogicznych do potrzeb grupy,
     • indywidualizowania metod pracy,
     • komunikacji z uczniami,
     • komunikacji z koordynatorami projektu,
• możliwość zaliczenia 60 h praktyk.

III edycja będzie trwać od listopada 2017 do kwietnia 2018. W ramach projektu przewidziane są cotygodniowe zajęcia, trwające 90 minut, szkolenia dla wolontariuszy (“Wprowadzenie do metodyki nauczania” oraz “Postępowanie w sytuacjach trudnych”) oraz spotkania integracyjne (dla uczniów i wolontariuszy). Dzięki metodzie wzajemnej wymiany potrzeb, oczekiwań i kompetencji obie strony projektu czerpią korzyści ze współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wolontariat.uw.edu.pl/wiedza
Program Wolontariatu Edukacyjnego został przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.


Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
Budynek BUW, ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa
Tel.: 22 55 27 204
wolontariat@uw.edu.pl
www.wolontariat.uw.edu.pl


Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social