Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2017/2018.

Wnioski o stypendium ministra studenci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.  

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do <wskazać pokój/osobę> w terminie <podać termin właściwy dla jednostki>.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSS.

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Wnioski o stypendium ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do <wskazać pokój / osobę> w terminie <podać termin właściwy dla jednostki>.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Student lub doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

W tym roku wnioskowanie o stypendia ministra odbywać będzie się po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci  będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek.

W związku z powyższym proszę o wyznaczenie terminów składania wniosków w jednostkach. Ustalając termin trzeba  mieć na uwadze, że każdy wniosek musi zostać zaopiniowany  przez radę.  Rada podejmując uchwałę wyraża opinię, czy przedstawione  przez studenta lub doktoranta osiągnięcia są wybitne oraz czy osiągnięcia te (z wyłączeniem osiągnięć  w sporcie) związane są ze studiami odbywanymi przez  studenta lub z dziedziną nauki i dyscypliną naukową studiów doktoranckich. W wypadku negatywnego zaopiniowania wniosków w uchwale lub w protokole stanowiącym załącznik do uchwały powinno znaleźć się uzasadnienie stanowiska  rady.

Bardzo proszę o przekazanie do Biura Spraw Studenckich i Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

1. niezwłocznie:

  • informacji o terminach składania wniosków w jednostkach;
  • oraz o terminie rady, podczas której wnioski będą opiniowane;

2. w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2017 r.1

  • wyłącznie pozytywnie zaopiniowanych przez radę i podpisanych przez przewodniczącego rady wniosków (bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia);
  • kopii uchwal rady jednostki (lub protokołów do uchwał) zawierających  informacje czyje (z imienia i nazwiska) wnioski zaopiniowano pozytywnie, a czyje negatywnie.

W tym roku BSS i BSD będą generować wykazy wniosków z jednostek z USOSweb – nie ma więc potrzeby przekazywać do biur ani wydruku pliku zawierającego ww. wykaz   i dane o wnioskodawcach, ani przesyłać pliku w xls.

Mamy nadzieję, że dzięki wykorzystaniu USOSweb i USOS usprawnimy cały proces – w szczególności,  że nie będą Państwo musieli przygotowywać list stypendialnych z wypłatami, zajmą się tym bowiem biura.

Więcej informacji dotyczących stypendium ministra (zasady, wskazówki dotyczące dokumentowania  osiągnięć, wypełniania, jak i oceny wniosków) znajdą Państwo na stronach BSS
– w zakładce Sekcji Socjalnej oraz BSD – w zakładce poświęconej stypendium ministra.

 

Jeśli rada jednostki, podczas której będą opiniowane wnioski, miałaby odbyć się po 5 października 2017 r., należy skontaktować się z właściwym biurem i uzgodnić termin przekazania wniosków.

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku IPS WNPiSM UW

 Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunek polityka społeczna
kierunek organizowanie rynku pracy
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.  
Dzień tutorski od godz. 10 – ul. Nowy Świat 67/69 – Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

27.09.2017 r.             
godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.  
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) –  szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

28.09.2017 r. 
godz.10  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studenckąOBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

28.09.2017 r.            
Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69),
dla kierunku polityka społeczna: grupa I  – godz. 13  (nazwiska od  A do Ł), grupa II – godz. 14 (nazwiska od  M do  Ż). dla kierunku organizacja rynku pracy:  godz. 15.

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.                                                                                                                                                                                                                                                            
2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga! Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA  NA  LEKTORATY  Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 


Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunek polityka społeczna
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.         
godz. 14  ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.             
godz. 12  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studencką. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

UWAGA!!!
studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski  jeśli  nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.
W związku z tym ww. studenci mogą  skorzystać ze szkoleń (po uzgodnieniu z kierownikiem studiów), które odbędzie się w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Elektroniczne szkolenie BHP come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.

Szkolenie z Podstawy ochrony własności intelektualnej – termin do uzgodnienia z kierownikiem studiów.

28.09.2017 r.
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW – dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social