Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • Aktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska / licencjacka

Aktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska / licencjacka

AKTUALNE WYMOGI, KTÓRE WINNA SPEŁNIAĆ PRACA MAGISTERSKA/LICENCJACKA
(Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenia Nr 8 Rektora UW )

Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej do obrony w systemie USOS przez promotora student (po uzyskaniu absolutorium) składa trzy jednakowe egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

*strona tytułowa  pracy  magisterskiej/licencjackiej  powinna zawierać   następujący  tekst rozmieszczony proporcjonalnie:

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Imię i nazwisko

Nr albumu

Tytuł pracy dyplomowej ( w języku polskim)

(tytuł pracy magisterskiej/licencjackiej nie może być pisany drukowanymi literami)

 

Praca licencjacka na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarska / public relations i marketing medialny /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza;
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych;
 • europeistyka w zakresie realizacji polityk UE;
 • logistyka mediów w specjalności logistyka i marketing w mediach/ technologie informacyjne mediów;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • nauki o rodzinie;
 • stosunki międzynarodowe;
 • Undergraduate Programme in Inernational Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska – studia I stopnia w j. angielskim).

Praca magisterska  na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie kryzysowe;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarska /  public relations i marketing medialny  /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza /  dokumentalistyka;
 • dziennikarstwo i medioznawstwo w specjalności dziennikarstwo / public relations i marketing medialny /  fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, dokumentalistyka;
 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych w specjalności dyplomacja UE, Fundusze UW, marketing europejski;
 • nauki o rodzinie w specjalności specjalista ds. polityki rodzinnej i koordynator pieczy zastępczej;
 • politologia w specjalności administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie;
 • politologia w specjalności marketing  polityczny, analiza i doradztwo polityczne;
 • polityka społeczna;
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / integracja i stosunki zewnętrzne UE/międzynarodowa polityka handlowa / studia pozaeuropejskie / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ studia wschodnioazjatyckie/ biznes i polityka Indii/ komunikowanie międzykulturowe;
 • Graduate Programme in Inernational Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska studia II stopnia w j. angielskim);
 • studia euroazjatyckie.
Praca wykonana pod kierunkiem

(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)

(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)

Warszawa, miesiąc, rok

Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy.


*druga strona pracy zawiera (Zał. 1):

 • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

*trzecia strona zawiera:

 • streszczenie pracy (nie więcej niż 800 znaków) – około16 wierszy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,
 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa (odpowiednio):

8.900 – inne nauki humanistyczne (nauki o rodzinie)

14.100 – politologia

14.100 – polityka społeczna

14.600 – stosunki międzynarodowe

14.600 –  europeistyka

14.900 – inne dziedziny nauki związane z naukami społecznymi (bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia euroazjatyckie)

15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna; logistyka mediów

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim ( nie może być pisany drukowanymi literami)

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/ licencjackiej do archiwizacji.

 

UWAGA !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2013 i 9/2013 Dziekana WDiNP „Promotorzy prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) są zobligowania do sprawdzania każdej pracy dyplomowej przy wykorzystaniu systemu Plagiat.pl oraz dołączenia do dokumentacji studenta podpisanego przez promotora skróconego raportu wygenerowanego z systemu w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej”.

Brak skróconego raportu wygenerowanego z systemu uniemożliwi obronę pracy dyplomowej!
Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta (po zatwierdzeniu przez promotora pracy do obrony w systemie USOS oraz wprowadzeniu recenzji przez promotora i recenzenta) w sekretariacie studiów następujących dokumentów: 

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w formie PDF. Plik, który nie może być większy niż 25 MB;
 • 4 zdjęć (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm;
 • dodatkowego zdjęcia do dyplomu z wyróżnieniem;
 • obiegówki z Domu Studenta – studenci studiów dziennych;
 • legitymacji studenckiej (z wyjątkiem studentów III roku studiów I stopnia);
 • karty obiegowej (wzór dostępny na stronie WDiNP lub w sekretariacie studiów);
 • raportu z systemu Plagiat.pl podpisanego przez promotora;
 • uregulowanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) -należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie nie później niż 7 dni przed obroną;
 • przekazanie informacji o dacie obrony oraz o składzie komisji egzaminacyjnej – przewodniczący,  
 • dodatkowo:
  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku DVD, CD)  w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do 20 maja br. w formie DOC.;
  • studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w sekretariacie;
  • studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są do dostarczenia wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (na nośniku DVD, CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat. 

Osoby wznawiające studia na obronę zobowiązane są do złożenia: podania o wznowienie studiów kierowanego do Prodziekana ds. studenckich przed złożeniem pracy dyplomowej.

Obowiązkiem studenta przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej / licencjackiej jest uregulowanie wszystkich należności  w USOS.

 

W związku z krótkim  okresem przewidzianym na przygotowanie dyplomów ostatnie egzaminy dyplomowe przed wakacjami mogą odbywać się do 10.07.2016 r. Egzamin dyplomowy po 10.07.br. będzie możliwy,  jeżeli student złoży pisemne oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż dyplom zostanie wydany z opóźnieniem.

Natomiast egzamin dyplomowy  nie  będzie możliwy w miesiącu sierpniu (urlopy). W związku z podziałem od 1 września  br. obrony będą odbywały się na nowych Wydziałach.

 

WAŻNE !

Zgodnie z § 16 ust.  1 Uchwały nr 159/2015 r. Rady WDiNP z dn. 17.06.2015 r.

„Praca dyplomowa powinna być przyjęta i podpisana przez promotora nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów. Podpisana praca dyplomowa musi być złożona w sekretariacie studiów w celu archiwizacji nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W terminie złożenia pracy do archiwizacji muszą być spełnione także inne warunki formalne określone odrębnymi przepisami.”

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikami

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social